КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 26 серпня 1992 р. N 504


Про ставки митних зборiв та порядок їх справляння

(ЗП України, 1992 р.. N 10, ст. 246)

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами КМ вiд 24 вересня 1993 року N 802, ЗП України, 1994 р., N 2, ст. 44,


     Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Втратив чиннiсть.

(згiдно iз постановою КМ N 802 вiд 24.09.93 р.)

     2. Державному митному комiтетовi розробити та затвердити порядок справляння митних зборiв.

Прем'єр-мiнiстр України В.ФОКIН
Заступник Мiнiстра Кабiнету Мiнiстрiв України I.ЄМЕЦЬ

 

Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 26 серпня 1992 р. N 504

СТАВКИ МИТНИХ ЗБОРIВ

Види митних зборiв Розмiр ставки
За митне оформлення транспортного засобу, у тому числi транспортного засобу iндивiдуального користування:  
повiтряного та водного 500 карбованцiв
iнших 300 карбованцiв
За видачу посвiдчень i дозволiв на право реєстрацiї (перереєстрацiї) ввезених в Україну громадянами транспортних засобiв (у тому числi ввезених тимчасово), а також номерних агрегатiв (що пiдлягають реєстрацiї):  
легкових автомобiлiв, мiкроавтобусiв, автобусiв, вантажних автомобiлiв 2500 карбованцiв
немоторних транспортних засобiв (причепiв, напiвпричепiв, автодач та iнших) 2000 карбованцiв
мотоциклiв, моторолерiв 1500 карбованцiв
мопедiв (що пiдлягають реєстрацiї) 1000 карбованцiв
номерних агрегатiв (що пiдлягають реєстрацiї: шасi, кузовiв, двигунiв) 500 карбованцiв
За засвiдчення автотранспортного засобу на придатнiсть його до мiжнародних перевезень вантажiв 500 карбованцiв
За митне оформлення товарiв:  
вiд загальної вартостi товарiв в карбованцях, але не менш як 100 карбованцiв 0,1 процента
вiд загальної вартостi товарiв у iноземнiй валютi, але не менше еквiвалента 10 доларiв США 0,05 процента
За митне оформлення товарiв, ввезення та вивезення яких здiйснюється за товарообмiнними (бартерними) операцiями на безвалютнiй основi:  
вiд загальної вартостi товарiв у карбованцях, але не менш як 150 карбованцiв 0,15 процента
За митне оформлення ввезених на територiю України товарiв з метою реалiзацiї на iноземну валюту:  
вiд загальної вартостi товарiв у iноземнiй валютi, але не менше еквiвалента 30 доларiв США 0,15 процента
За митне оформлення при транзитi iноземних товарiв:  
за кожною вантажною митною декларацiєю в iноземнiй валютi еквiвалент 30 доларiв США
за кожним додатковим аркушем до неї в iноземнiй валютi еквiвалент 15 доларiв США
За митне оформлення майна українських пiдприємств:  
вiд загальної вартостi майна в карбованцях, але не менш як 150 карбованцiв 0,15 процента
За митне оформлення тимчасово ввезеного в Україну чи тимчасово вивезеного з України майна українських пiдприємств:  
за кожною вантажною митною декларацiєю, незалежно вiд кiлькостi додаткових аркушiв до неї, в карбованцях 1000 карбованцiв
За митне оформлення майна спiльних пiдприємств та мiжнародних органiзацiй:  
вiд загальної вартостi майна в карбованцях, але не менш як 100 карбованцiв 0,1 процента
вiд загальної вартостi майна в iноземнiй валютi, але не менше еквiвалента 10 доларiв США 0,05 процента
За митне оформлення тимчасово ввезеного в Україну чи тимчасово вивезеного з України майна спiльних пiдприємств та мiжнародних органiзацiй:  
за кожною вантажною митною декларацiєю в карбованцях 1000 карбованцiв
за кожною вантажною митною декларацiєю в iноземнiй валютi еквiвалент 10 доларiв США
за кожним додатковим аркушем до неї в карбованцях 500 карбованцiв
за кожним додатковим аркушем до неї в iноземнiй валютi еквiвалент 5 доларiв США
За митне оформлення ввезеного в Україну чи вивезеного з України майна iноземних фiрм:  
тимчасово:  
за кожною вантажною митною декларацiєю в iноземнiй валютi еквiвалент 30 доларiв США
за кожним додатковим аркушем до неї в iноземнiй валютi еквiвалент 15 доларiв США
постiйно:  
вiд загальної вартостi майна в iноземнiй валютi, але не менше еквiвалента 30 доларiв США 0,15 процента
За митне оформлення спадщини чи речей (у тому числi таких, що перемiщуються через митний кордон України у мiжнародних поштових вiдправленнях та вантажем) громадян:  
якi виїздять з України (в'їздять в Україну) тимчасово 500 карбованцiв або 10 доларiв США
якi виїздять з України (в'їздять в Україну) на постiйне мiсце проживання 2500 карбованцiв або 50 доларiв США
За виклик працiвникiв митницi для митного оформлення товарiв та iнших предметiв у зонах митного контролю на територiях i в примiщеннях пiдприємств, що зберiгають такi товари та iншi предмети, чи поза робочим часом, встановленим для митницi (за одну годину роботи одного працiвника митницi):  
у робочий час (з 9-00 до 18-00) 250 карбованцiв
у неробочий час (з 18-00 до 9-00) 500 карбованцiв
у суботу, недiлю та святковi днi 500 карбованцiв
За оформлення виставочних вантажiв (за одну годину роботи одного працiвника митницi):  
у робочий час (з 9-00 до 18-00) 250 карбованцiв
у неробочий час (з 18-00 до 9-00) 500 карбованцiв
у суботу, недiлю та святковi днi 500 карбованцiв
За вiдмову вiд замовлених послуг без завчасного попередження в письмовiй формi 500 карбованцiв
За перебування товарiв та iнших предметiв пiд митним контролем за кожний день перебування:  
за першi три днi не справляється
за наступнi 30 днiв (вiд загальної вартостi предметiв) 0,5 процента
за кожний наступний день 1 процент
За зберiгання товарiв та iнших предметiв на складах митниць (крiм товарiв та iнших предметiв, зазначених у статтi 86 Митного кодексу України) за кожний день зберiгання:  
за першi три днi (за 1 кг) 10 карбованцiв
за наступнi 30 днiв (за 1 кг) 50 карбованцiв
за наступнi днi (за 1 кг) 100 карбованцiв
За зберiгання товарiв та iнших предметiв, що пiдлягають обов'язковiй передачi митницi для зберiгання i зазначенi у статтi 86 Митного кодексу України, за кожний день зберiгання:  
за першi три днi (вiд загальної вартостi предметiв) 0,1 процента
за наступнi 30 днiв (вiд загальної вартостi предметiв) 0,5 процента
за кожний наступний день 1 процент
За допущення пiдприємства до декларування шляхом видачi свiдоцтва про визнання його як декларанта 50000 карбованцiв

 

Заступник Мiнiстра Кабiнету Мiнiстрiв України I. ЄМЕЦЬ