МIНIСТЕРСТВО ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ

вiд 15.09.99 р. N 22-5-228


Строки набрання чинностi постановами КМ України

     У Мiнiстерствi юстицiї України розглянуто звернення щодо надання роз'яснення стосовно обчислення строкiв набрання чинностi постановами Кабiнету Мiнiстрiв України, коли вони визначаються днями, i повiдомляє.

     Стаття 94 Конституцiї України встановила, що закон набирає чинностi через десять днiв з дня його офiцiйного оприлюднення, якщо iнше передбачено самим законом, але не ранiше дня його опублiкування.

     Конституцiйний Суд України у своєму рiшеннi вiд 07.07.98 р. N 11-рп/98 "У справi за конституцiйним поданням Президента України щодо офiцiйного тлумачення частин другої i третьої статтi 84 та частин другої i четвертої статтi 94 Конституцiї України (справа щодо порядку голосування та повторного розгляду законiв Верховної Ради України)" зважаючи на загальноприйнятий у законодавствi України порядок обчислення строкiв на вчинення вiдповiдних процесуальних дiй органами влади вирiшив, що перебiг строкiв треба обчислювати в календарних днях, починаючи з дня наступного пiсля того дня, з якого починається строк.

     Зазначений порядок обчислення строкiв вiдповiдає ст. 87 Цивiльного процесуального кодексу України.

     На мою думку, встановлений порядок обчислення строкiв правомiрно застосувати i до iнших нормативно-правових актiв, зокрема до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Враховуючи викладене, можна вважати, що постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.05.99 р. N 857 "Про запровадження мiнiмальних цiн на горiлку та лiкеро-горiлчанi вироби" набрала чинностi 07.06.99 р.

Заступник Мiнiстра юстицiї Л. Горбунова