МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 6 травня 2011 року N 59


Про внесення змiн до наказу Мiнагрополiтики вiд 13.12.2010 N 812

     З метою належного виконання Указу Президента України вiд 09.12.2010 N 1085 "Про оптимiзацiю системи центральних органiв виконавчої влади" та розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.12.2010 N 2219-р "Про утворення комiсiй з проведення реорганiзацiї та лiквiдацiї деяких центральних органiв виконавчої влади", у зв'язку з виробничою необхiднiстю та кадровими змiнами наказую:

     1. Доповнити наказ Мiнiстерства аграрної полiтики України вiд 13.12.2010 N 812 "Про заходи з реорганiзацiї Мiнiстерства аграрної полiтики України" новими пунктами 3 - 6, такого змiсту:

     "3. Визначити Мiнiстерство аграрної полiтики та продовольства України i Державну iнспекцiю сiльського господарства України правонаступниками майнових прав i обов'язкiв Мiнiстерства аграрної полiтики України згiдно з передавальними балансами та актами приймання-передачi.

     4. Комiсiї до 1 червня 2011 року провести iнвентаризацiю основних засобiв, якi знаходяться на балансi Мiнiстерства аграрної полiтики України, пiдприємств, установ та органiзацiї, що належать до сфери управлiння Мiнагрополiтики, та здiйснити передачу майна, прав та обов'язкiв на баланс Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України i Державної iнспекцiї сiльського господарства України.

     5. Акти приймання-передачi, передавальнi баланси подати на затвердження Мiнагрополiтики України.

     6. Головi комiсiї при необхiдностi уповноважувати членiв комiсiї на вчинення дiй з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства аграрної полiтики України.".

     У зв'язку з цим пункти 3 - 6 наказу вважати вiдповiдно пунктами 7 - 10.

     2. Склад комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства аграрної полiтики України, утвореної зазначеним наказом, викласти в новiй редакцiї, що додається.

     3. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ Мiнiстерства аграрної полiтики України вiд 27.12.2010 N 866 "Про реорганiзацiю Української державної насiннєвої iнспекцiї, Української державної помологiчно-ампелографiчної iнспекцiї, Головної державної iнспекцiї захисту рослин".

     4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Мiнiстра, голова комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства аграрної полiтики України I. В. Якубович

 

Додаток
до наказу Мiнагрополiтики
13.12.2010 N 812
(в редакцiї наказу Мiнагрополiтики України
вiд 06.05.2011 N 59)

Склад
комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства аграрної полiтики України

Якубович I. В. заступник Мiнiстра аграрної полiтики України, голова комiсiї
Безуглий М. Д. перший заступник Мiнiстра аграрної полiтики та продовольства України
Овчар В. В. перший заступник голови Державної iнспекцiї сiльського господарства України
Омельян Г. А. начальник вiддiлу розрахункiв, звiтностi та господарського забезпечення апарату мiнiстерства Департаменту з контролю апарату та роботи з персоналом
Полiщук О. Г. начальник вiддiлу управлiння державним майном Департаменту економiки та управлiння державною власнiстю
Юшкевич Х. В. заступник директора Департаменту правової та законопроектної роботи - начальник вiддiлу правової роботи
Ахiджанов Б. Р. директор Департаменту фiнансово-кредитної полiтики.