МIНIСТЕРСТВО ДОХОДIВ I ЗБОРIВ УКРАЇНИ

02.07.2013 N 10033/7/99-99-22-03-03-17

 

Головнi управлiння Мiндоходiв в АР Крим, областях, мм. Києвi та Севастополi, Мiжрегiональне головне управлiння - Центральний офiс з обслуговування великих платникiв, митницi Мiндоходiв


Про вжиття заходiв

     Мiнiстерство доходiв i зборiв України отримало листи Генеральної прокуратури України вiд 30.04.2013 N 28/1-44 вих-13 (додаток 1) та вiд 31.05.2013 N 28/1-151 вих-13 (додаток 2), стосовно стану додержання вимог законодавства щодо захисту прав iнтелектуальної власностi в державi за перiод з 2012 року по травень 2013 року, та повiдомляє таке.

     За iнформацiєю Генеральної прокуратури України, згiдно останньої доповiдi Мiжнародного альянсу iнтелектуальної власностi, уряду США рекомендовано понизити статус України серед країн, у яких державна полiтика щодо iнтелектуальної власностi викликає найбiльше занепокоєння. Унаслiдок цього до України можуть бути застосованi рiзного роду обмеження та санкцiї.

     У зв'язку з цим, з метою контролю за використанням об'єктiв права iнтелектуальної власностi та недопущення його незаконного обiгу на територiї України Мiнiстерство доходiв i зборiв України доручає:

     1. при ввезеннi товару на митну територiю України:

     - забезпечити проведення перевiрок додержання вимог законодавства про захист прав iнтелектуальної власностi пiд час ввезення товарiв на митну територiю України, в тому числi наявностi в митних декларацiях детальної iнформацiї на об'єкти права iнтелектуальної власностi (зокрема, даних щодо маркування, наявностi торговельної марки та її назви, виробника, тощо);

     - провести перевiрки випадкiв митного оформлення товарiв, якi за своїм кодом, назвою та наведеними у митних декларацiях характеристиками спiвпадають з внесеними до митного реєстру промисловими зразками, але iнформацiя про суттєвi вiдмiнностi вiд таких зразкiв вiдсутня в опису товару;

     2. в ходi документальних перевiрок суб'єктiв господарювання, зокрема планових перевiрок у III кварталi ц.р., придiляти увагу питанням дотримання податкового законодавства при здiйсненнi операцiй з об'єктами iнтелектуальної власностi (лiтературними та художнiми творами, комп'ютерними програмами, компiляцiями даних (базами даних), винаходами, корисними моделями, промисловими зразками та iнш.).

     Про виявленi порушення при здiйсненнi операцiй з об'єктами iнтелектуальної власностi повiдомляти Департамент податкового та митного аудиту Мiнiстерства доходiв i зборiв України.

     Додаток: на 2 арк. перелiк платникiв основний вид дiяльностi яких пов'язаний з обiгом об'єктiв iнтелектуальної власностi, якi здiйснюють зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть.

Директор департаменту податкового та митного аудиту С.Б. Крухмальов