КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 3 липня 2013 р. N 463


Про внесення змiн до Положення про прикордонний режим

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 1998 р. N 1147 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 30, ст. 1127; 1999 р., N 17, ст. 726; 2003 р., N 37, ст. 1981; 2004 р., N 26, ст. 1705; 2010 р., N 94, ст. 3340), такi змiни:

     пункт 17 викласти у такiй редакцiї:

     "17. Авiацiйнi роботи, будь-яке будiвництво, вирубка лiсу, полювання, водокористування, геологiчнi, дорожнi та iншi дослiдження в межах прикордонної смуги, а також гiдротехнiчнi, землевпоряднi, мелiоративнi та iншi роботи, пов'язанi iз змiною водного режиму прикордонних рiчок, озер та iнших водойм, вiдео-, кiно- та фотознiмання мiсцевостi, туристичнi подорожi i стрибки з усiх видiв парашутiв проводяться пiсля iнформування органу охорони державного кордону Держприкордонслужби, у зонi вiдповiдальностi якого провадиться така дiяльнiсть, iз зазначенням початку i строку її провадження, прiзвища, iменi та по батьковi осiб, що провадитимуть дiяльнiсть.

     Iнформування здiйснюється письмово не пiзнiше нiж за 24 години до початку провадження такої дiяльностi, зокрема за допомогою факсимiльного зв'язку або електронної пошти. Контактна iнформацiя розмiщується Адмiнiстрацiєю Держприкордонслужби на iнформацiйних стендах, офiцiйному веб-сайтi, а також в засобах масової iнформацiї.";

     абзац другий пункту 19 виключити.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 70