КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 3 липня 2013 р. N 474


Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2010 р. N 1251 i вiд 13 березня 2013 р. N 188

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2010 р. N 1251 "Про затвердження Положення про виготовлення, зберiгання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв i тютюнових виробiв" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 1, ст. 35; 2013 р., N 3, ст. 66, N 24, ст. 808) i вiд 13 березня 2013 р. N 188 "Деякi питання маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 24, ст. 808, N 35, ст. 1241) змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 3 липня 2013 р. N 474

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2010 р. N 1251 i вiд 13 березня 2013 р. N 188

     1. У Положеннi про виготовлення, зберiгання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв i тютюнових виробiв, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2010 р. N 1251:

     1) абзац перший пункту 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Марки встановленого зразка виготовляються на замовлення Мiндоходiв державним спецiалiзованим пiдприємством Мiнфiну (далi - пiдприємство-виробник).";

     2) абзаци третiй - сьомий пункту 5 викласти в такiй редакцiї:

     "Марка для алкогольних напоїв, крiм виноробної продукцiї (лiкеро-горiлчана продукцiя), вiтчизняного виробництва виготовляється у зеленiй кольоровiй гамi, для алкогольних напоїв, якi є виноробною продукцiєю, вiтчизняного виробництва - червонiй, для алкогольних напоїв, крiм виноробної продукцiї (лiкеро-горiлчана продукцiя), iмпортного виробництва - фiолетовiй, для алкогольних напоїв, якi є виноробною продукцiєю, iмпортного виробництва - оранжевiй, для тютюнових виробiв вiтчизняного виробництва (з фiльтром та без фiльтра) - зеленiй, для тютюнових виробiв iмпортного виробництва (з фiльтром та без фiльтра) - синiй кольоровiй гамi.

     На кожну марку наносяться такi реквiзити:

     слова "УКРАЇНА", "МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ", "ТЮТЮНОВI ВИРОБИ" (для тютюнових виробiв);

     позначення виду марки, що складається з початкових лiтер слiв "алкоголь вiтчизняний (лiкеро-горiлчана продукцiя)" - "АВ ЛГП", "алкоголь вiтчизняний (виноробна продукцiя)" - "АВ ВП", "алкоголь iмпортний (лiкеро-горiлчана продукцiя)" - "АI ЛГП", "алкоголь iмпортний (виноробна продукцiя)" - "АI ВП", "тютюн вiтчизняний з фiльтром" - "ТВ ЗФ", "тютюн вiтчизняний без фiльтра" - "ТВ БФ", "тютюн iмпортний з фiльтром" - "ТI ЗФ", "тютюн iмпортний без фiльтра" - "ТI БФ";

     iндекс регiону України (згiдно з додатком), що вiдповiдає мiсцезнаходженню виробника продукцiї, позначений двома цифрами (для маркування вiтчизняної продукцiї), серiя iз чотирьох лiтер i шестизначний номер, два двозначних числа (мiсяць i рiк, у якому вироблено марки для алкогольних напоїв) або двозначне та однозначне числа (рiк i квартал, у якому вироблено марки для тютюнових виробiв) через скiсну риску та сума акцизного податку (для алкогольних напоїв), сплаченого за одиницю продукцiї, з точнiстю до тисячного знака.".

     2. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 березня 2013 р. N 188:

     1) у пунктi 2 цифри i слова "1 серпня 2013 р." замiнити цифрами i словами "1 вересня 2013 р.";

     2) пункт 3 виключити;

     3) у пунктi 7:

     в абзацi другому цифри i слова "20 липня 2013 р." замiнити цифрами i словами "25 серпня 2013 р.";

     в абзацi третьому цифри i слова "1 серпня 2013 р." замiнити цифрами i словами "1 вересня 2013 р.";

     4) зразки марок акцизного податку для алкогольних напоїв вiтчизняного та iмпортного виробництва та зразки марок акцизного податку для тютюнових виробiв вiтчизняного та iмпортного виробництва, затвердженi зазначеною постановою, викласти в такiй редакцiї:

"ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 13 березня 2013 р. N 188
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 3 липня 2013 р. N 474)

ЗРАЗКИ
марок акцизного податку для алкогольних напоїв вiтчизняного та iмпортного виробництва

Для алкогольних напоїв вiтчизняного виробництва

Для алкогольних напоїв, крiм виноробної продукцiї
(лiкеро-горiлчана продукцiя)

Для алкогольних напоїв, якi є виноробною продукцiєю

Для алкогольних напоїв iмпортного виробництва

Для алкогольних напоїв, крiм виноробної продукцiї
(лiкеро-горiлчана продукцiя)

Для алкогольних напоїв, якi є виноробною продукцiєю

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 13 березня 2013 р. N 188
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 3 липня 2013 р. N 474)

ЗРАЗКИ
марок акцизного податку для тютюнових виробiв вiтчизняного та iмпортного виробництва

Для тютюнових виробiв вiтчизняного виробництва з фiльтром

Для тютюнових виробiв вiтчизняного виробництва без фiльтра

Для тютюнових виробiв iмпортного виробництва з фiльтром

Для тютюнових виробiв iмпортного виробництва без фiльтра

".