КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 3 липня 2013 р. N 480


Про внесення змiн у додатки 3 i 4 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 грудня 2012 р. N 1201

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести у додатки 3 i 4 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 грудня 2012 р. N 1201 "Про затвердження перелiкiв товарiв, експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню, та квот на 2013 рiк" (Офiцiйний вiсник України, 2012 p., N 99, ст. 4017) змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд.70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 3 липня 2013 р. N 480

ЗМIНИ,
що вносяться у додатки 3 i 4 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 грудня 2012 р. N 1201

     1. У примiтках до додатка 3:

     1) пункт 1 викласти у такiй редакцiї:

     "1. Лiцензiї на експорт та iмпорт речовин, зазначених у цьому додатку, видаються на виконання положень Монреальського протоколу на пiдставi ствердження про наявнiсть озоноруйнiвних речовин та доцiльнiсть їх ввезення або вивезення, що надається Мiнприроди.";

     2) доповнити примiтки пунктом 11 такого змiсту:

     "11. На виконання Монреальського протоколу, рiшень 24-ї наради Сторiн Монреальського протоколу та 49-го засiдання Комiтету з виконання Монреальського протоколу (рiшення XXIV/18 щодо невиконання умов Монреальського протоколу Україною) встановлюється розрахунковий рiвень для споживання у 2013 роцi озоноруйнiвних речовин у розмiрi 86,90 ОРП-тон.".

     2. Пункт 1 примiток до додатка 4 викласти у такiй редакцiї:

     "1. Лiцензiї видаються на пiдставi ствердження про наявнiсть озоноруйнiвних речовин та доцiльнiсть їх ввезення або вивезення, що надається Мiнприроди. У разi встановлення Мiнприроди вiдсутностi озоноруйнiвних речовин у товарах, наведених у перелiку (пiдтверджується вiдповiдним листом), митне оформлення здiйснюється без лiцензiї.".