МIНIСТЕРСТВО ДОХОДIВ I ЗБОРIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.07.2013 N 232


Про затвердження Порядку взаємодiї мiж пiдроздiлами територiальних органiв Мiндоходiв щодо органiзацiї та контролю за своєчаснiстю, достовiрнiстю, повнотою нарахування та сплати платниками акцизного податку

     З метою налагодження взаємодiї мiж пiдроздiлами територiальних органiв Мiндоходiв для забезпечення належної органiзацiї та контролю за своєчаснiстю, достовiрнiстю, повнотою нарахування та сплати платниками акцизного податку, контролю за виробництвом та обiгом пiдакцизних товарiв, упорядкування функцiй i процедур, що покладенi на територiальнi пiдроздiли контролю за обiгом та оподаткуванням пiдакцизних товарiв, наказую:

     1. Затвердити Порядок взаємодiї мiж пiдроздiлами територiальних органiв Мiндоходiв щодо органiзацiї та контролю за своєчаснiстю, достовiрнiстю, повнотою нарахування та сплати платниками акцизного податку.

     2. Начальникам головних управлiнь i митниць Мiндоходiв, Мiжрегiонального головного управлiння Мiндоходiв - Центрального офiсу з обслуговування великих платникiв (далi - Центральний офiс Мiндоходiв) затвердити вiдповiднi порядки у межах обов'язкiв та функцiй, покладених на пiдроздiли.

     3. Координацiя роботи та взаємодiя мiж пiдроздiлами територiальних органiв Мiндоходiв здiйснюється у термiни, визначенi цим Порядком.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Iгнатова А.П.

Мiнiстр О.В. Клименко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства доходiв i зборiв України
03.07.2013 N 232

ПОРЯДОК
взаємодiї мiж пiдроздiлами територiальних органiв Мiнiстерства доходiв i зборiв України щодо органiзацiї та контролю за своєчаснiстю, достовiрнiстю, повнотою нарахування та сплати платниками акцизного податку

I. Загальнi положення

     1.1. Цей Порядок визначає механiзм взаємодiї мiж структурними пiдроздiлами територiальних органiв Мiнiстерства доходiв i зборiв України (далi - територiальнi пiдроздiли Мiндоходiв) пiд час виконання визначених нормативно-правовими актами завдань та закрiплених функцiй iз органiзацiї та контролю за своєчаснiстю, достовiрнiстю, повнотою нарахування та сплати платниками акцизного податку, контролю за виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв, здiйснення заходiв щодо виявлення порушень законодавства у сферi виробництва, перемiщення через державний кордон та обiгу на внутрiшньому ринку пiдакцизних товарiв, органiзацiї та контролю за погашенням податкового боргу, органiзацiї роботи з ризиками несплати акцизного податку для формування плану-графiка проведення планових документальних перевiрок суб'єктiв господарювання.

     1.2. Дiя цього Порядку поширюється на пiдакцизнi товари, визначенi в статтi 215 Податкового кодексу України та товари, якi є сировиною для їх виробництва.

     1.3. Форми взаємодiї територiальних пiдроздiлiв Мiндоходiв пiд час роботи iз органiзацiї та контролю за своєчаснiстю, достовiрнiстю, повнотою нарахування та сплати платниками акцизного податку:

     проведення спiльних заходiв територiальними пiдроздiлами Мiндоходiв, погашення податкового боргу, розвиток IT та облiк платникiв, митний контроль та митне оформлення товарiв, оперативними пiдроздiлами та пiдроздiлами контролю за обiгом та оподаткуванням пiдакцизних товарiв у частинi контролю за достовiрнiстю, повнотою та своєчаснiстю нарахування та надходження акцизного податку;

     створення спiльних робочих груп для проведення контролю за виявленням необлiкованого (незаконного) виробництва, порушень митного законодавства, ухилень вiд оподаткування акцизним податком та вирiшення (у разi потреби) робочих питань, пов'язаних iз контролем за своєчаснiстю, достовiрнiстю, повнотою нарахування та сплати платниками акцизного податку;

     своєчасний обмiн iнформацiєю мiж територiальними пiдроздiлами Мiндоходiв з метою виявлення платникiв акцизного податку, визначення об'єктiв оподаткування, виявлення ухилення вiд оподаткування акцизним податком та мiнiмiзацiї його сплати, а також достовiрнiстю вiдображення розрахункiв з бюджетом в IС "Податковий блок";

     визначення головними управлiннями Мiндоходiв, Центральним офiсом Мiндоходiв причин недотримання пiдпорядкованими ДПI (СДПI) та суб'єктами господарювання вимог законодавства України при проведеннi роботи iз забезпечення повноти та своєчасностi надходження акцизного податку;

     пiдбиття пiдсумкiв роботи за результатами виконання спiльних заходiв та розробка нових форм взаємодiї.

II. Взаємодiя територiальних пiдроздiлiв Мiндоходiв щодо перекриття каналiв потрапляння в незаконний обiг пiдакцизних товарiв та пiдроблених марок акцизного податку

     Державнi податковi iнспекцiї, представники яких дiють на акцизних складах та контрольних постах пiдприємств-виробникiв спирту та алкогольної продукцiї, у разi необхiдностi, але не рiдше одного разу на мiсяць направляють до оперативних пiдроздiлiв головних управлiнь Мiндоходiв, Центрального офiсу Мiндоходiв iнформацiю стосовно дiяльностi спиртових заводiв та пiдприємств - виробникiв алкогольної продукцiї для проведення аналiзу кримiногенної ситуацiї у вказанiй сферi.

     Митницi Мiндоходiв, оперативнi пiдроздiли головних управлiнь Мiндоходiв та Центрального офiсу Мiндоходiв, у разi виявлення товарно-матерiальних цiнностей пiдакцизної групи, що мають ознаки безхазяйного майна, передають у встановленi нормативно-правовими актами термiни належно оформленi матерiали та ТМЦ до пiдроздiлiв обслуговування платникiв податкiв, фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку (у межах компетенцiї) та iнформують про вказанi факти пiдроздiли контролю за обiгом та оподаткуванням пiдакцизних товарiв головних управлiнь Мiндоходiв.

     У разi виникнення у працiвникiв оперативних пiдроздiлiв головних управлiнь та Центрального офiсу Мiндоходiв, пiдроздiлiв митниць Мiндоходiв пiд час здiйснення оперативно-службової дiяльностi, митного контролю та митного оформлення товарiв пiдозри у маркуваннi алкогольних напоїв та тютюнових виробiв пiдробленими марками акцизного податку, фактiв незаконного виробництва та обiгу спиртовмiсної продукцiї, тютюнової продукцiї (товарiв), для проведення подальших заходiв щодо iдентифiкацiї такої продукцiї (товарiв), автентичностi марок акцизного податку, залучаються працiвники пiдроздiлiв контролю за обiгом та оподаткуванням пiдакцизних товарiв головних управлiнь Мiндоходiв.

     У разi необхiдностi оперативними пiдроздiлами, пiдроздiлами податкового та митного аудиту, пiдроздiлами контролю за обiгом та оподаткуванням пiдакцизних товарiв, пiдроздiлами митниць Мiндоходiв направляються запити про проведення дослiджень зразкiв продукцiї (товарiв) до Спецiалiзованої лабораторiї з питань експертизи та дослiджень Мiндоходiв.

     Результати лабораторних дослiджень доводяться до територiального пiдроздiлу Мiндоходiв, який iнiцiював проведення дослiдження продукцiї (товарiв).

     Для встановлення коду товару згiдно з УКТ ЗЕД запити направляються до уповноваженого пiдроздiлу митницi Мiндоходiв.

     Пiдроздiлом митницi Мiндоходiв надається довiдка щодо класифiкацiї товару згiдно з УКТ ЗЕД до територiального пiдроздiлу Мiндоходiв, який направив запит.

     За результатами проведених будь-якими пiдроздiлами Мiндоходiв перевiрок обiгу пiдакцизної продукцiї (товарiв, сировини), що ввозились на територiю України, вiдповiднi матерiали перевiрок, незалежно вiд їх результатiв, передаються до митницi Мiндоходiв, у зонi дiяльностi якої проводилася перевiрка.

     Пiдроздiли контролю за обiгом та оподаткуванням пiдакцизних товарiв, податкового та митного аудиту територiальних органiв Мiндоходiв у разi виявлення у ходi перевiрок суб'єктiв господарювання, якi здiйснюють дiяльнiсть у сферi обiгу пiдакцизних товарiв, ознак вчиненого кримiнального правопорушення, спрямовують вiдповiднi матерiали до слiдчих пiдроздiлiв фiнансових розслiдувань у порядку, визначеному окремим наказом Мiндоходiв.

     Пiдроздiли контролю за обiгом та оподаткуванням пiдакцизних товарiв головних управлiнь Мiндоходiв надають до оперативних пiдроздiлiв головних управлiнь Мiндоходiв та Центрального офiсу Мiндоходiв iнформацiю про анулювання, призупинення лiцензiй суб'єктам господарської дiяльностi на виробництво та оптову торгiвлю алкогольної i тютюнової продукцiї не пiзнiше наступного робочого дня вiд дня отримання такої iнформацiї, а про анулювання, призупинення лiцензiй суб'єктам господарювання роздрiбної торгiвлi, не пiзнiше наступного робочого дня вiд дня прийняття вiдповiдного письмового розпорядження. Iнформацiї щодо виданих лiцензiй на виробництво, оптову та роздрiбну торгiвлю алкогольними напоями та тютюновими виробами надається щомiсячно не пiзнiше 10 числа оперативним пiдроздiлам головних управлiнь Мiндоходiв та Центрального офiсу Мiндоходiв.

     Пiдроздiли контролю за обiгом та оподаткуванням пiдакцизних товарiв головних управлiнь Мiндоходiв, Центрального офiсу Мiндоходiв щомiсячно надають оперативним пiдроздiлам головних управлiнь Мiндоходiв та Центрального офiсу Мiндоходiв iнформацiю щодо виробленої та реалiзованої, в тому числi на експорт, пiдакцизної продукцiї в розрiзi суб'єктiв господарювання та сплачених сум акцизного податку.

     Спецiальнi заходи щодо суб'єктiв господарювання, якi здiйснюють дiяльнiсть у сферi виробництва та обiгу пiдакцизних товарiв, проводяться за участю оперативних пiдроздiлiв, пiдроздiлiв митниць Мiндоходiв (в частинi обiгу пiдакцизних товарiв, якi перемiщувалися через митний кордон України) та пiдроздiлiв контролю за обiгом та оподаткування пiдакцизних товарiв.

III. Взаємодiя територiальних пiдроздiлiв Мiндоходiв щодо повноти облiку платникiв акцизного податку

     З метою виявлення платникiв акцизного податку та контролю за його сплатою пiдроздiли податкового та митного аудиту щомiсячно до 10 числа надають до пiдроздiлiв контролю за обiгом та оподаткування пiдакцизних товарiв iнформацiю про платникiв акцизного податку, яких виявлено в ходi проведення перевiрок.

     Пiдроздiли, на якi покладено функцiї з контролю за обiгом та оподаткуванням пiдакцизних товарiв, надають протягом 10 днiв вiд граничного термiну подання Декларацiї акцизного податку до оперативних пiдроздiлiв iнформацiю про суб'єктiв господарювання, у яких за даними податкової звiтностi вiдсутня дiяльнiсть з виробництва, iмпорту пiдакцизних товарiв або якi не надали декларацiї акцизного податку, для подальшого вставновлення фактичного стану дiяльностi або розшуку осiб.

IV. Взаємодiя територiальних пiдроздiлiв Мiндоходiв щодо подання та опрацювання податкової звiтностi (погашення податкових векселiв), погашення податкової заборгованостi

     З метою забезпечення контролю своєчасного подання платниками акцизного податку податкової звiтностi, пiдроздiли контролю за обiгом та оподаткуванням пiдакцизних товарiв щомiсячно, пiсля отримання реєстрiв звiтностi вiд пiдроздiлiв приймання та комп'ютерної обробки податкової звiтностi, проводять звiрку з перелiком зареєстрованих платникiв акцизного податку та у разi не подання ними звiтностi, вживають заходiв щодо її подання, застосування штрафiв вiдповiдно до ст.120 Податкового кодексу України та адмiнiстративної вiдповiдальностi.

     Пiдроздiли контролю за обiгом та оподаткуванням пiдакцизних товарiв ДПI (СДПI), на облiку в яких зареєстрованi платники акцизного податку, подають на погодження пiдроздiлам контролю за обiгом та оподаткуванням пiдакцизних товарiв головних управлiнь Мiндоходiв Довiдки про прогнозований обсяг потреби спирту етилового для виготовлення продукцiї до податкового векселя та Довiдки векселедавця про цiльове використання спирту етилового, якi мають погоджуватись протягом 3-х робочих днiв з моменту їх надходження.

     Пiдроздiли, працiвники яких присутнi на:

     контрольних постах (ст. 229 Податкового кодексу: використання спирту, легких та важких дистилятiв за нульовою ставкою, нафтопродуктiв без сплати акцизного податку, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив) - надають до пiдроздiлiв контролю за обiгом та оподаткуванням пiдакцизних товарiв ДПI (СДПI) у день граничного строку погашення податкового векселя з акцизного податку iнформацiю, необхiдну для своєчасного погашення податкових векселiв або здiйснення протесту векселя у неплатежi та забезпечення подання податкової звiтностi особою, на яку покладається виконання умов щодо цiльового використання пiдакцизних товарiв (продукцiї), на якi встановлено ставку податку 0 гривень за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту, 0 євро за 1000 кг нафтопродуктiв у разi порушення таких умов;

     акцизних складах (ст. 230 Податкового кодексу: виробництво спирту етилового, горiлки та лiкеро-горiлчаних виробiв) - надають (для використання пiд час проведення камеральних перевiрок) до пiдроздiлiв податкового та митного аудиту, пiдроздiлу контролю за обiгом та оподаткуванням пiдакцизних товарiв ДПI (СДПI) щомiсячно до 20 числа iнформацiю щодо обсягiв використання пiдакцизної сировини, виробництва продукцiї, її реалiзацiї.

     До моменту здiйснення вiдправки для реалiзацiї готової продукцiї (крiм алкогольної продукцiї, лiкарських засобiв), виготовленої з використанням спирту, легких та важких дистилятiв за нульовою ставкою, нафтопродуктiв без сплати акцизного податку, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, у разi обґрунтованої необхiдностi, проводиться вiдбiр зразкiв такої продукцiї для проведення лабораторних дослiджень Спецiалiзованою лабораторiєю з питань експертизи та дослiджень Мiндоходiв. У разi проведення таких дослiджень погашення податкових векселiв здiйснюється за умови наявностi довiдки щодо класифiкацiї товару згiдно з УКТ ЗЕД на готову продукцiю уповноваженого пiдроздiлу митницi Мiндоходiв. Довiдка щодо класифiкацiї товару згiдно з УКТ ЗЕД складається з урахуванням висновку про результати лабораторних дослiджень готової продукцiї, проведених Спецiалiзованою лабораторiєю з питань експертизи та дослiджень Мiндоходiв.

     Якщо протягом мiсяця вiдбулася передача на реалiзацiю пiдакцизних товарiв особi, яка реалiзує конфiскованi пiдакцизнi товари (продукцiю), визнанi безхазяйними, за якими не звернувся власник до кiнця строку зберiгання, та пiдакцизнi товари (продукцiю), що за правом успадкування чи на iнших законних пiдставах переходять у власнiсть держави, таку iнформацiю до 10 числа наступного мiсяця пiдроздiлам контролю за обiгом та оподаткуванням пiдакцизних товарiв ДПI (СДПI) надають пiдроздiли обслуговування платникiв податкiв i пiдроздiли фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку, в межах компетенцiї.

     При ввезенi на митну територiю України тютюнової сировини iнформацiя щодо обсягiв її ввезення в розрiзi видiв та виробникiв тютюнових виробiв, тютюново-ферментацiйних заводiв, iнших суб'єктiв господарювання формується пiдроздiлом контролю за обiгом та оподаткуванням пiдакцизних товарiв за допомогою IС "Податковий блок".

     Пiдроздiли розвитку IT та облiку платникiв на пiдставi належно оформлених службових записок надають пiдроздiлам контролю за обiгом та оподаткуванням пiдакцизних товарiв доступ до Єдиного реєстру податкових накладних для здiйнення виборок обсягiв реалiзацiї (поставки) суб'єктами господарювання пiдакцизних товарiв.

     У разi виявлення пiд час перевiрки пiдроздiлами податкового та митного аудиту фактiв нецiльового використання суб'єктом пiдприємницької дiяльностi товарiв або заниження суми податкового зобов'язання, заявленої цим суб'єктом у податковiй (митнiй) декларацiї, iнформацiя про такi факти надсилається до митниць Мiндоходiв, що здiйснили митне оформлення цих товарiв, для подальшого застосування до порушника санкцiй, передбачених Митним та Податковим кодексами України.

     У випадку виявлення пiд час документальної перевiрки пiдроздiлами податкового та митного аудиту фактiв використання або продажу юридичною чи фiзичною особою товарiв, якi ввезенi на митну територiю України та перебувають пiд митним контролем та на вiдповiдальному зберiганнi у суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, пiдроздiл податкового та митного аудиту iнформує про це митницi Мiндоходiв, у яких цi товари перебувають пiд контролем.

     Якщо пiдроздiлом митницi Мiндоходiв виявлено, що встановлена iмпортером у декларацiї максимальна роздрiбна цiна на пiдакцизнi товари менша митної вартостi таких товарiв з урахуванням ввiзного мита, вони у термiн, що не перевищує двох робочих днiв з моменту митного оформлення пiдакцизних товарiв, письмово iнформують територiальний пiдроздiл контролю за обiгом та оподаткуванням пiдакцизних товарiв про факт митного оформлення пiдакцизних товарiв. В iнформацiї зазначаються: реєстрацiйний номер декларацiї, дата її прийняття, а також вiдомостi про суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi, номер та дата оформлення митної декларацiї.

     Взаємодiя структурних пiдроздiлiв територiальних органiв щодо погашення податкової заборгованостi з акцизного податку вiдбувається вiдповiдно до Методичних вказiвок щодо взаємодiї мiж структурними пiдроздiлами територiального органу Мiндоходiв при здiйсненнi заходiв iз погашення податкового боргу платника податкiв.

V. Взаємодiя територiальних пiдроздiлiв Мiндоходiв щодо складання графiка отримання виробниками алкогольних напоїв та тютюнових виробiв замовлених марок та сплати акцизного податку

     Пiдроздiли контролю за обiгом та оподаткуванням пiдакцизних товарiв головних управлiнь Мiндоходiв щомiсячно (у перший робочий день мiсяця) формують реєстри виробникiв алкогольних напоїв та тютюнових виробiв з iнформацiєю про залишки не викуплених марок та заявок на поточний мiсяць, якi передають пiдпорядкованим ДПI та Центральному офiсу Мiндоходiв.

     На пiдставi отриманих реєстрiв керiвники ДПI та спецiалiзованих ДПI Центрального офiсу Мiндоходiв проводять зустрiчi з виробниками алкогольних напоїв та тютюнових виробiв та складають графiки отримання марок i сплати акцизного податку.

     За пiдсумками проведених зустрiчей, на шостий робочий день погодженi з керiвниками пiдприємств графiки надаються пiдроздiлам контролю за обiгом та оподаткуванням пiдакцизних товарiв головних управлiнь Мiндоходiв та Центрального офiсу Мiндоходiв, якi в день їх отримання надсилають зведену iнформацiю в розрiзi виробникiв до Департаменту контролю за обiгом та оподаткуванням пiдакцизних товарiв Мiндоходiв.

     Пiдроздiли контролю за обiгом та оподаткуванням пiдакцизних товарiв головних управлiнь Мiндоходiв та Центрального офiсу Мiндоходiв надають щовiвторка Департаменту контролю за обiгом та оподаткуванням пiдакцизних товарiв Мiндоходiв звiт про хiд дотримання виробниками графiкiв отримання марок та сплати акцизного податку в обсягах, необхiдних для виконання доведених iндикативних показникiв.

VI. Взаємодiя територiальних пiдроздiлiв Мiндоходiв щодо достовiрностi вiдображення розрахункiв iз бюджетом платникiв акцизного податку

     Взаємодiя структурних пiдроздiлiв територiальних органiв Мiндоходiв щодо достовiрностi вiдображення iнформацiї про стан розрахункiв iз бюджетом платникiв акцизного податку здiйснюється вiдповiдно до затвердженого порядку взаємодiї структурних пiдроздiлiв Мiндоходiв та його територiальних органiв у процесi забезпечення контролю за достовiрнiстю вiдображення у пiдсистемi "Облiк платежiв" IС "Податковий блок" показникiв щодо стану розрахункiв платникiв iз бюджетом.

     Взаємодiя пiдроздiлiв при здiйсненнi заходiв з повернення платникам акцизного податку помилково та/або надмiру сплачених сум грошових зобов'язань з акцизного податку забезпечується вiдповiдно до дiючих нормативно-правових актiв.

Директор Департаменту контролю за обiгом та оподаткуванням пiдакцизних товарiв А.П. Радченко