ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про угоди про розподiл продукцiї" щодо державного регулювання укладення та виконання угод

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про угоди про розподiл продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 44, ст. 391; 2011 р., N 6, ст. 47; 2012 р., N 5, ст. 31, N 27, ст. 275; iз змiнами, внесеними законами України вiд 2 жовтня 2012 року N 5406-VI та вiд 16 жовтня 2012 року N 5463-VI) такi змiни:

     1. Частину другу статтi 3 доповнити словами "та з урахуванням положень цього Закону".

     2. У статтi 5:

     1) частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Сторонами угоди про розподiл продукцiї виступають iнвестор (iнвестори) i держава в особi Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Для вирiшення питань з органiзацiї укладення та виконання угод про розподiл продукцiї Кабiнет Мiнiстрiв України утворює постiйно дiючу мiжвiдомчу комiсiю (далi - Мiжвiдомча комiсiя) у складi представникiв державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, народних депутатiв України.

     Iнформацiйне, органiзацiйне, матерiальне та iнше забезпечення дiяльностi Мiжвiдомчої комiсiї здiйснює центральний орган виконавчої влади (далi - робочий орган Мiжвiдомчої комiсiї), визначений Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Положення про Мiжвiдомчу комiсiю затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     2) включити частину другу такого змiсту:

     "2. Угодою про розподiл продукцiї вирiшення питань з управлiння та координацiї дiяльностi сторiн може покладатися на керiвний комiтет або iнший орган управлiння, створений за участю сторiн.

     З метою участi держави у виконаннi укладеної угоди про розподiл продукцiї (у тому числi участi в дiяльностi створених органiв управлiння) Кабiнет Мiнiстрiв України може надати необхiднi повноваження центральному органу виконавчої влади".

     3. У статтi 7:

     1) у частинi першiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "1. Рiшення про проведення конкурсу на укладення угоди про розподiл продукцiї приймається Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Мiжвiдомчої комiсiї iз зазначенням";

     абзац тринадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "перелiку конкурсної документацiї та порядку її надання учасникам конкурсу";

     2) у частинi третiй слова "розробляє та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, затверджує конкурсну документацiю" i "та iноземних засобах масової iнформацiї" виключити;

     3) частину восьму викласти в такiй редакцiї:

     "8. Усi своєчасно поданi заяви робочий орган Мiжвiдомчої комiсiї реєструє в день їх надходження в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     4) в абзацi другому частини дев'ятої слова "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, надає пропозицiї центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, який" замiнити словами "Мiжвiдомча комiсiя".

     4. Пункт 22 частини другої статтi 8 викласти в такiй редакцiї:

     "22) порядок контролю за виконанням угоди про розподiл продукцiї; строк, форми та змiст звiтiв, iнформацiї, рахункiв, що подаються iнвестором Кабiнету Мiнiстрiв України або уповноваженому Кабiнетом Мiнiстрiв України центральному органу виконавчої влади".

     5. У статтi 11:

     1) частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "5. Проект угоди про розподiл продукцiї пiсля остаточного узгодження та доопрацювання вiзується (погоджується) iнвестором (iнвесторами) та повторно реєструється робочим органом Мiжвiдомчої комiсiї, пiсля чого проект угоди про розподiл продукцiї надається сторонам угоди для пiдписання";

     2) у частинi шостiй слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "робочим органом Мiжвiдомчої комiсiї".

     6. У статтi 13:

     1) у частинi другiй слова "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр" замiнити словами "робочим органом Мiжвiдомчої комiсiї";

     2) у частинi третiй слова "якщо iнше не передбачено положеннями угоди" виключити.

     7. Перше речення статтi 15 викласти в такiй редакцiї:

     "Державна реєстрацiя укладеної угоди про розподiл продукцiї провадиться робочим органом Мiжвiдомчої комiсiї у визначеному ним порядку".

     8. Абзац третiй та перше речення абзацу четвертого частини першої статтi 28 викласти в такiй редакцiї:

     "Державний контроль за виконанням угоди про розподiл продукцiї здiйснює Кабiнет Мiнiстрiв України або уповноважений Кабiнетом Мiнiстрiв України центральний орган виконавчої влади в порядку та на умовах, визначених угодою та цим Законом.

     Не рiдше одного разу на п'ять рокiв Кабiнет Мiнiстрiв України за участю уповноваженого центрального органу виконавчої влади повинен органiзувати та провести комплексну перевiрку виконання умов, передбачених угодою про розподiл продукцiї".

     9. У частинi третiй статтi 29 слова "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр" замiнити словом "державою".

     10. У текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища" i "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр" у всiх вiдмiнках замiнити словами "Мiжвiдомча комiсiя" у вiдповiдному вiдмiнку.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк вiдповiдно до своєї компетенцiї:

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
18 червня 2013 року
N 331-VII