МIНIСТЕРСТВО ДОХОДIВ I ЗБОРIВ УКРАЇНИ

вiд 18.06.2013 р. N 5135/6/99-99-19-03-02-15-13


     Мiнiстерство доходiв i зборiв України розглянуло лист <...> стосовно податкового облiку операцiй, пов'язаних iз виконанням гарантiйних зобов'язань щодо гарантiйного ремонту (обслуговування) та гарантiйної замiни товарiв українськими компанiями, що є iмпортерами та продавцями технiчно складних побутових та iнших товарiв, i повiдомляє.

     Вiдповiдно до преамбули Закону України вiд 12 травня 1991 року N 1023-XII "Про захист прав споживачiв", зi змiнами та доповненнями (далi - Закон), цей Закон регулює вiдносини мiж споживачами товарiв, робiт i послуг та виробниками i продавцями товарiв, виконавцями робiт i надавачами послуг рiзних форм власностi, встановлює права споживачiв, а також визначає механiзм їх захисту та основи реалiзацiї державної полiтики у сферi захисту прав споживачiв.

     У разi виявлення протягом встановленого гарантiйного строку недолiкiв споживач, в порядку та у строки, що встановленi законодавством, має право вимагати: пропорцiйного зменшення цiни; безоплатного усунення недолiкiв товару в розумний строк; вiдшкодування витрат на усунення недолiкiв товару (ч. 1 ст. 8 Закону).

     На товари, що ввозяться на територiю України, повинен бути передбачений законодавством документ, який пiдтверджує їх належну якiсть (ч. 3 ст. 6 Закону).

     Згiдно з ч. 3 ст. 8 Закону вимоги споживача, встановленi частиною першою цiєї статтi, пред'являються на вибiр споживача продавцевi за мiсцем купiвлi товару, виробниковi або пiдприємству, що задовольняє цi вимоги за мiсцезнаходженням споживача.

     Зазначенi вимоги за мiсцезнаходженням споживача задовольняють також створенi власником продавця торговельнi пiдприємства та фiлiї, що здiйснюють продаж аналогiчних придбаним споживачем товарiв, або пiдприємства, на якi цi функцiї покладено на пiдставi договору. Функцiї представникiв пiдприємств-виробникiв виконують їх представництва та фiлiї, створенi виробниками для цiєї мети, або пiдприємства, якi задовольняють зазначенi вимоги на пiдставi договору з виробником.

     Вiдповiдно до п. 3 Порядку здiйснення оптової та роздрiбної торгiвлi транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають iдентифiкацiйнi номери, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.11.2009 р. N 1200, дистриб'ютор - суб'єкт господарювання, який уповноважений виробником на здiйснення продажу транспортних засобiв та їх складових частин, що мають iдентифiкацiйнi номери, i органiзацiю проведення передпродажної пiдготовки, гарантiйного та пiсляпродажного обслуговування через свою дилерську мережу i поставлений на облiк вiдповiдно у департаментi Державтоiнспекцiї МВС i Держсiльгоспiнспекцiї.

     У разi виявлення протягом встановленого гарантiйного строку недолiкiв вимоги споживача, зазначенi у ч. 1 ст. 8 Закону, щодо товарiв, виготовлених за межами України, задовольняються за рахунок продавця (iмпортера) (ч. 13 ст. 8 Закону).

     Згiдно з пп. 140.1.4 п. 140.1 ст. 140 Податкового кодексу України (далi - Кодекс) при визначеннi об'єкта оподаткування враховуються такi витрати подвiйного призначення, як будь-якi витрати на гарантiйний ремонт (обслуговування) або гарантiйнi замiни товарiв, проданих платником податку, вартiсть яких не компенсується за рахунок покупцiв таких товарiв, у розмiрi, що вiдповiдає рiвню гарантiйних замiн, прийнятих/оприлюднених платником податку, якi вiдповiдно до абз. "є" пп. 138.10.3 п. 138.10 ст. 138 Кодексу включаються до складу iнших витрат платника податку.

     У разi здiйснення гарантiйних замiн товарiв платник податку зобов'язаний вести облiк покупцiв, що отримали таку замiну товарiв або послуги з ремонту (обслуговування), у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики.

     На виконання пп. 140.1.4 п. 140.1 ст. 140 Кодексу наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 03.12.2012 р. N 1263, який зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 24.12.2012 р. за N 2158/22470, затверджено Порядок облiку покупцiв, що отримали гарантiйну замiну товарiв або послуги з гарантiйного ремонту (обслуговування) (далi - Порядок), та Книгу облiку покупцiв, що отримали гарантiйну замiну товарiв або послуги з гарантiйного ремонту (обслуговування) (далi - Книга облiку). Цей Порядок застосовується при визначеннi витрат платника податку на гарантiйний ремонт (обслуговування) або гарантiйнi замiни товарiв, проданих платником податку, вартiсть яких не компенсується за рахунок покупцiв таких товарiв (п. 2 Порядку).

     Облiк покупцiв ведеться платниками податку самостiйно в паперовiй або в електроннiй формi (з дотриманням вимог закону щодо електронного документообiгу), в тому числi на основi звiтiв, отриманих вiд третiх осiб (центрiв сервiсного обслуговування), що здiйснювали гарантiйнi ремонти (обслуговування) або гарантiйнi замiни товарiв, проданих платниками податку, у Книзi облiку покупцiв, що отримали гарантiйну замiну товарiв або послуги з гарантiйного ремонту (обслуговування), яка повинна мiстити реквiзити, зазначенi у пунктi 7 цього Порядку, та облiковуватись за формою, що додається (п. 5 Порядку).

     Крiм того, слiд зазначити, що п. 3 Порядку облiку встановлено, що у разi здiйснення гарантiйних замiн товарiв або послуг з гарантiйного ремонту (обслуговування) платник податку зобов'язаний вести окремий облiк покупцiв, що отримали таку замiну товарiв або послуги з гарантiйного ремонту (обслуговування), у тому числi якщо такi гарантiйнi замiни товарiв або послуги з гарантiйного ремонту (обслуговування) здiйсненi платником податку через третiх осiб (центри сервiсного обслуговування).

     Тобто юридична особа (в т. ч. центри сервiсного обслуговування) або фiзична особа - пiдприємець, якi надають послуги з гарантiйного ремонту (обслуговування) або здiйснюють гарантiйну замiну товарiв, зобов'язанi самостiйно в паперовiй або в електроннiй формi вести Книгу облiку.

     Водночас зазначаємо, що Книга облiку заповнюється з врахуванням вимог Закону та Порядку.

     Здiйснення замiни товару без зворотного отримання бракованого товару або без належного ведення зазначеного облiку не дає права на збiльшення витрат продавця такого товару на вартiсть замiн.

     Порядок гарантiйного ремонту (обслуговування) або гарантiйних замiн, а також перелiк товарiв, на якi встановлюється гарантiйне обслуговування, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України на пiдставi норм законодавства з питань захисту прав споживачiв.

     Згiдно з п. 22 ст. 1 Закону споживач - фiзична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намiр придбати чи замовити продукцiю для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з пiдприємницькою дiяльнiстю або виконанням обов'язкiв найманого працiвника.

     З урахуванням викладеного, не можуть бути врахованi при визначеннi об'єкта оподаткування витрати на гарантiйний ремонт (обслуговування) або гарантiйнi замiни товарiв, проданих платником податку юридичним особам, оскiльки на таку категорiю покупцiв не поширюються норми законодавства з питань захисту прав споживачiв.

     Згiдно з зазначеною нормою Кодексу та Закону Кабiнетом Мiнiстрiв України затверджено Порядок гарантiйного ремонту (обслуговування) або гарантiйної замiни технiчно складних побутових товарiв (постанова вiд 11.04.2002 р. N 506), який визначає вiдносини мiж споживачами, якi придбавають технiчно складнi побутовi товари для власних побутових потреб, та їх виробниками, продавцями i виконавцями робiт з гарантiйного ремонту (обслуговування) або гарантiйної замiни товарiв.

     Вiдповiдно до п. 1 Порядку гарантiйного ремонту (обслуговування) або гарантiйної замiни технiчно складних побутових товарiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.04.2002 р. N 506, взаємовiдносини виробника, продавця, виконавця визначаються вiдповiдними договорами.

     Згiдно зi ст. 837 Цивiльного кодексу України (далi - ЦК) за договором пiдряду одна сторона (пiдрядник) зобов'язується на свiй ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

     Договiр пiдряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речi або на виконання iншої роботи з переданням її результату замовниковi.

     Перелiк товарiв, що не пiдлягають обмiну (поверненню), визначений у постановi Кабiнету Мiнiстрiв України "Про реалiзацiю окремих положень Закону України "Про захист прав споживачiв" вiд 19.03.94 р. N 172.

     З урахуванням викладеного, оскiльки продавцi (iмпортери) несуть витрати на наданi послуги з гарантiйного ремонту (обслуговування) або гарантiйнi замiни товарiв, то на них поширюються обмеження, передбаченi пп. 140.1.4 п. 140.1 ст. 140 Кодексу, в частинi витрат на гарантiйний ремонт (обслуговування) або гарантiйнi замiни товарiв, проданих платником податку юридичним особам.

     Тому продавцi (iмпортери) зацiкавленi в отриманнi вiд пiдрядникiв (сервiсних центрiв обслуговування) перелiку покупцiв, що отримують замiну товарiв або послуги з гарантiйного ремонту (обслуговування), у тому числi якщо такi гарантiйнi замiни товарiв або послуги з гарантiйного ремонту (обслуговування) здiйсненi через третiх осiб (центри сервiсного обслуговування).

     Порядок визначення об'єкта оподаткування податком на додану вартiсть, порядок формування податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартiсть регламентованi роздiлом V Кодексу.

     Виникнення права у iмпортерiв на вiднесення до складу податкового кредиту сум податку на додану вартiсть, сплачених у складi вартостi послуг з гарантiйного ремонту (обслуговування) iмпортованих ними побутової технiки i приладiв, та виникнення податкових зобов'язань у зв'язку iз здiйсненням та понесенням витрат на такий ремонт (обслуговування), залежить вiд договiрних вiдносин мiж постачальником продукцiї та iмпортерами i мiж iмпортерами та суб'єктами господарювання, якi безпосередньо здiйснюють такий ремонт (обслуговування), а також вiд джерел покриття витрат за операцiями з надання послуг з гарантiйного ремонту (обслуговування).

Заступник Мiнiстра А. Iгнатов