МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про порушення та проведення антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну труб безшовних нержавiючих походженням з Китайської Народної Республiки

     25 липня 2013 року Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) вiдповiдно до статтi 12 Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) розглянула скаргу об'єднання пiдприємств "Укртрубопром", що дiє вiд iменi ПАТ "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" (далi - Заявник) "Про порушення та проведення антидемпiнгового розслiдування з метою застосування антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну труб безшовних нержавiючих походженням з Китайської Народної Республiки" (далi - Скарга) та звiт Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України про результати антидемпiнгової процедури щодо iмпорту в Україну труб безшовних нержавiючих походженням з Китайської Народної Республiки.

     За результатами такого розгляду Комiсiя встановила:

     у Скарзi наведено достатньо iнформацiї, на пiдставi якої можна вважати. що її подав належний нацiональний товаровиробник;

     у Скарзi наведено достатньо обґрунтованої iнформацiї, на пiдставi якої можна зробити висновок, що протягом 2012 року труби безшовнi нержавiючi походженням з Китайської Народної Республiки iмпортувалися в Україну за цiною нижчою, нiж на внутрiшньому ринку Китайської Народної Республiки, що дає пiдстави вважати такий iмпорт демпiнговим, при цьому розмiр демпiнгової маржi не можна визначити як мiнiмальний у розумiннi статтi 12 Закону;

     у перiод дослiдження (2008 - 2012 роки) iмпорт труб безшовних нержавiючих походженням з Китайської Народної Республiки здiйснювався в таких обсягах та на таких умовах, що мiг заподiяти iстотну шкоду та/або загрожує заподiянням iстотної шкоди Заявнику, при цьому обсяг такого демпiнгового iмпорту не можна визначити як незначний у розумiннi статтi 12 Закону.

     У зв'язку iз зазначеним та керуючись вимогами статтi 12 Закону, Комiсiя прийняла рiшення N АД-300/2013/4423-06, згiдно з яким порушила антидемпiнгове розслiдування щодо iмпорту в Україну товару, який має такий опис:

     труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних металiв (крiм чавунного литва) холоднотягнутi або холоднокатанi обтисненi у холодному станi), круглого поперечного перерiзу з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi та iншi, що класифiкуються згiдно з УКТЗЕД за кодом 7304 41 00 90;

     труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних металiв (крiм чавуну) круглого поперечного перерiзу з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi зовнiшнiм дiаметром не бiльше як 406,4 мм iншi, що класифiкуються згiдно з УКТЗЕД за кодом 7304 49 92 90.

     Проведення антидемпiнгового розслiдування доручено Мiнекономрозвитку.

     У разi коли розслiдування певним чином стосується iнтересiв фiзичних або юридичних осiб, такi особи мають право надсилати до Мiнекономрозвитку iнформацiю, що може бути корисною для цiлей проведення розслiдування.

     Iнформацiя, яка подається Мiнекономрозвитку, повинна базуватися на фактах, а не на голослiвних твердженнях чи припущеннях. Разом з тим iнформацiя враховується Мiнекономрозвитку в разi подання її державною мовою України та в строки, установленi Законом, Комiсiєю або Мiнекономрозвитку.

     Адреса Мiнекономрозвитку: 01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, буд. 12/2.

     Контактнi телефони: + 380 44 281 95 26, + 380 44 521 13 93;
     факс: + 380 44 226 31 81.

     Електронна адреса: a-dump@me.gov.ua, svz@me.gov.ua.

     Протягом 30 днiв з дати опублiкування цього повiдомлення Мiнекономрозвитку здiйснює реєстрацiю заiнтересованих сторiн розслiдування, розглядає вимоги щодо проведення слухань та про надання запитальникiв сторонам, iнтереси яких певним чином зачiпає порушення i проведення зазначеного розслiдування.

     Протягом 60 днiв з дати опублiкування цього повiдомлення Мiнекономрозвитку розглядає письмово викладенi коментарi та iнформацiю стосовно порушення зазначеного розслiдування.

     Рiшення Комiсiї набирає чинностi з дня опублiкування цього повiдомлення в газетi "Урядовий кур'єр".