МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про порушення та проведення перегляду антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну виробiв, виготовлених з чорних металiв, без електричної iзоляцiї (за винятком виробiв з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi та виробiв для цивiльної авiацiї) походженням з Китайської Народної Республiки у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування

     25 липня 2013 року Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) розглянула вимогу приватного акцiонерного товариства "Виробниче об'єднання "Стальканат-Сiлур" "Про перегляд антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну виробiв, виготовлених з чорних металiв, без електричної iзоляцiї (за винятком виробiв з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi та виробiв для цивiльної авiацiї) походженням з Китайської Народної Республiки у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування" (далi - Вимога) та звiт Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України про результати проведення антидемпiнгової процедури перегляду антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту а Україну виробiв, виготовлених з чорних металiв, без електричної iзоляцiї (за винятком виробiв з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi та виробiв для цивiльної авiацiї) походженням з Китайської Народної Республiки у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування.

     За результатами такого розгляду Комiсiя встановила:

     Вимогу подано з дотриманням строкiв, передбачених положеннями статтi 19 Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон);

     Вимогу подано належним нацiональним товаровиробником у розумiннi положень Закону;

     у Вимозi мiститься iнформацiя щодо здiйснення в окремi перiоди застосування антидемпiнгових заходiв iмпорту в Україну деяких виробiв, виготовлених з чорних металiв, без електричної iзоляцiї (за винятком виробiв з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi та виробiв для цивiльної авiацiї) походженням з Китайської Народної Республiки за демпiнговими цiнами;

     надана у Вимозi iнформацiя засвiдчує, що застосування антидемпiнгових заходiв позитивно вплинуло на господарсько-фiнансове становище нацiонального товаровиробника;

     у Вимозi мiститься достатньо доказiв того, що становище експортерiв та економiчнi умови є такими, за яких не виключається ймовiрнiсть виникнення нових видiв демпiнгу, що заподiюватиме шкоду нацiональному товаровиробниковi.

     У зв'язку iз зазначеним та керуючись положеннями статтi 19 Закону, Комiсiя прийняла рiшення N АД-299/2013/4423-06, згiдно з яким:

     порушила перегляд антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну виробiв, виготовлених з чорних металiв, без електричної iзоляцiї (за винятком виробiв з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi та виробiв для цивiльної авiацiї) походженням з Китайської Народної Республiки у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування;

     продовжила дiю антидемпiнгових заходiв, застосованих рiшенням Комiсiї вiд 23 липня 2008 року N АД-183/2008/143-48, до прийняття Комiсiєю вiдповiдного рiшення за результатами цього перегляду.

     Товар, що є об'єктом перегляду антидемпiнгових заходiв, має такий опис:

     кручений дрiт, троси, канати з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу не бiльше як 3 мм;

     оцинкований кручений дрiт з розмiром поперечного перерiзу понад 3 мм;

     троси, канати (включаючи троси у закритих бухтах) без покриття або тiльки оцинкованi, найбiльший розмiр поперечного перерiзу яких понад 3 мм, але не бiльше як 24 мм;

     троси, канати (включаючи троси у закритих бухтах) з покриттям, крiм оцинкованих, якi класифiкуються згiдно з УКТЗЕД за кодами 7312 10 41 00, 7312 10 49 00, 7312 10 65 00, 7312 10 81 00, 7312 10 83 00 та 7312 10 98 00.

     Проведення перегляду антидемпiнгових заходiв у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування доручено Мiнекономрозвитку.

     У разi якщо перегляд антидемпiнгових заходiв у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування певним чином стосується iнтересiв фiзичних або юридичних осiб, такi особи мають право надсилати до Мiнекономрозвитку iнформацiю, що може бути корисною для цiлей проведення перегляду.

     Iнформацiя, яка подається Мiнекономрозвитку, повинна базуватися на фактах, а не на голослiвних твердженнях чи припущеннях. Разом з тим iнформацiя враховується Мiнекономрозвитку в разi подання її державною мовою України та в строки, установленi Законом, Комiсiєю або Мiнекономрозвитку.

     Адреса Мiнекономрозвитку: 01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, буд. 12/2.

     Контактнi телефони: + 380 44 281 95 26; + 380 44 521 13 93;
     факс: + 380 44 226 31 81.

     Електронна адреса: a-dump@me.gov.ua; svz@me.gov.ua,

     Протягом 30 днiв з дати набрання чинностi рiшенням Комiсiї Мiнекономрозвитку здiйснює реєстрацiю заiнтересованих сторiн перегляду антидемпiнгових заходiв у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування та розглядає вимоги щодо проведення слухань.

     Протягом 60 днiв з дати набрання чинностi рiшенням Комiсiї Мiнекономрозвитку розглядає письмово викладенi коментарi та iнформацiю стосовно порушення перегляду антидемпiнгових заходiв у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування.

     Рiшення Комiсiї вiд 25.07.2013 N АД-299/2013/4423-06 набирає чинностi з 29 серпня 2013 року.