ДОРУЧЕННЯ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Щодо вдосконалення законодавства у сферi утилiзацiї транспортних засобiв

     З метою вдосконалення законодавчого регулювання питань, пов'язаних з утилiзацiєю транспортних засобiв, сплатою екологiчного податку за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв, а також забезпечення економiчних iнтересiв власникiв транспортних засобiв:

М. АЗАРОВУ

     Забезпечити пiдготовку та внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроектiв про внесення змiн до Податкового кодексу України та iнших законодавчих актiв України, передбачивши, зокрема:

     1) гарантiї захисту прав та економiчних iнтересiв власникiв, якi передають на утилiзацiю транспортнi засоби, зокрема, щодо вiдшкодування вартостi переданих на утилiзацiю транспортних засобiв;

     2) усунення надмiрних вимог до суб'єктiв господарювання, якi мають намiр здiйснювати дiяльнiсть з розбирання транспортних засобiв, що утилiзуються, зокрема вимоги щодо наявностi у пунктах розбирання транспортних засобiв системи екологiчного менеджменту, сертифiкованої за стандартами Мiжнародної органiзацiї iз стандартизацiї (ISO) серiї 1400 або за аналогiчним нацiональним стандартом;

     3) визначення чiткого механiзму державного контролю i нагляду у сферi господарської дiяльностi з утилiзацiї транспортних засобiв вiдповiдно до вимог Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi", розподiлу повноважень мiж центральними органами виконавчої влади щодо здiйснення такого контролю (нагляду);

     4) визначення порядку використання коштiв, якi надiйшли вiд сплати екологiчного податку за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв, для створення та забезпечення функцiонування системи приймання, зберiгання, перевезення, демонтажу, розбирання транспортних засобiв на складовi частини та елементи i сортування з метою їх утилiзацiї вiдповiдно до вимог законодавства про вiдходи;

     5) скасування коефiцiєнтiв, що застосовуються до ставок екологiчного податку за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв;

     6) усунення положень, якi не узгоджуються з мiжнародними зобов'язаннями України, взятими у процесi вступу до Свiтової органiзацiї торгiвлi (Стаття III Генеральної угоди з тарифiв i торгiвлi 1994 року), зокрема положень щодо особливостей дiяльностi суб'єктiв господарювання, що виробляють (виготовляють) транспортнi засоби та беруть на себе зобов'язання забезпечити утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв у порядку та на умовах, визначених законом щодо утилiзацiї знятих з експлуатацiї транспортних засобiв, а також положень, за якими такi суб'єкти не є платниками екологiчного податку за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв.

Термiн - невiдкладно
 
Президент України
В. ЯНУКОВИЧ