ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" щодо емiсiї облiгацiй мiжнародних фiнансових органiзацiй

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268 iз наступними змiнами) такi змiни:

     1) абзац другий частини другої статтi 2 викласти в такiй редакцiї:

     "Емiтент - юридична особа, Автономна Республiка Крим або мiська рада, а також держава в особi уповноважених нею органiв державної влади чи мiжнародна фiнансова органiзацiя, якi вiд свого iменi розмiщують емiсiйнi цiннi папери та беруть на себе зобов'язання за ними перед їх власниками";

     2) у статтi 3:

     частину другу пiсля абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "облiгацiї мiжнародних фiнансових органiзацiй".

     У зв'язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом чотирнадцятим;

     пункт 2 частини п'ятої доповнити пiдпунктом "е" такого змiсту:

     "е) облiгацiї мiжнародних фiнансових органiзацiй";

     3) доповнити статтею 101 такого змiсту:

     "Стаття 101. Облiгацiї мiжнародних фiнансових органiзацiй

     1. Мiжнародна фiнансова органiзацiя - мiжнародна органiзацiя, яка на умовах, визначених своїм установчим актом, та/або вiдповiдно до мiжнародного договору України здiйснює емiсiю облiгацiй на територiї України.

     Мiжнароднi фiнансовi органiзацiї можуть здiйснювати в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, емiсiю вiдсоткових або дисконтних облiгацiй виключно шляхом публiчного розмiщення на українських фондових бiржах, якi за результатами конкурсного вiдбору були включенi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку до затвердженого нею перелiку.

     Емiсiї облiгацiй мiжнародних фiнансових органiзацiй обслуговуються у депозитарнiй системi України.

     2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики, за погодженням з Нацiональним банком України надає дозвiл на здiйснення мiжнародною фiнансовою органiзацiєю емiсiї облiгацiй. Рiшення щодо надання зазначеного погодження або щодо обґрунтованої вiдмови у такому наданнi приймається в установленому порядку протягом п'яти робочих днiв з дня отримання вiдповiдного звернення вiд мiжнародної фiнансової органiзацiї.

     3. Кошти, отриманi мiжнародними фiнансовими органiзацiями, членом яких є Україна, вiд розмiщення облiгацiй, використовуються для здiйснення такими органiзацiями операцiй вiдповiдно до установчих актiв таких органiзацiй та/або мiжнародних договорiв України згiдно з Конституцiєю України та Законом України "Про мiжнароднi договори України".

     У разi якщо Україна не є членом мiжнародної фiнансової органiзацiї та/або з такою органiзацiєю не укладено мiжнародний договiр України, кошти, отриманi цiєю органiзацiєю вiд розмiщення облiгацiй, використовуються за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України у визначеному ним порядку.

     Особливостi емiсiї та обiгу облiгацiй мiжнародних фiнансових органiзацiй, у тому числi перелiк документiв, що подаються для реєстрацiї випуску таких облiгацiй, та вимоги до їх оформлення, а також строки реєстрацiї випуску та звiту про результати розмiщення цiнних паперiв визначаються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     4. Облiгацiя мiжнародної фiнансової органiзацiї має номiнальну вартiсть, визначену в нацiональнiй валютi.

     Розмiщення, продаж та погашення зазначених облiгацiй здiйснюються в нацiональнiй валютi.

     5. Вимоги до розкриття iнформацiї мiжнародними фiнансовими органiзацiями як емiтентами облiгацiй, зокрема порядок, змiст та строки подання ними регулярної та особливої iнформацiї, встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України.

     6. Положення частини п'ятої статтi 30, абзацу другого частини першої статтi 33, статей 39, 40 та 41 цього Закону не поширюються на мiжнароднi фiнансовi органiзацiї та облiгацiї мiжнародних фiнансових органiзацiй".

     2. Цей Закон набирає чинностi через 60 календарних днiв з дня його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
4 липня 2013 року
N 400-VII