МIНIСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

22.07.2013 р. N 72/14-612/1-2367

 

Мiнiстерству юстицiї України
Копiя: Апарату Верховної Ради України
Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України
Мiнiстерству аграрної полiтики та продовольства України
Посольству України в Турецькiй Республiцi


Щодо набрання чинностi мiжнародним договором

     Повiдомляємо, що Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Турецької Республiки про спiвробiтництво в галузi карантину та захисту рослин, вчинена 22 грудня 2011 року у м. Анкара, ратифiкована Законом України N 5443-VI вiд 16 жовтня 2012 року, набрала чинностi 20 червня 2013 року.

     Угода укладена термiном на 5 рокiв, доки одна iз Договiрних Сторiн не повiдомить про свiй намiр припинити дiю цiєї Угоди, не пiзнiше нiж за 6 мiсяцiв до закiнчення вiдповiдного перiоду, її дiя буде подовжена термiном на 1 рiк.

     З метою включення до Єдиного реєстру нормативно-правових актiв України та офiцiйного опублiкування у додатку надсилаємо офiцiйно засвiдчений текст згаданого мiжнародного договору українською мовою (на адресу Мiн'юсту).

     Додаток: згадане, на 6 арк.

Директор Договiрно-правового департаменту В. М. Пузирко