Постанова Правлiння Нацiонального банку України

вiд 22 грудня 1999 р. N 604


Про внесення змiн до постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 04.09.98 N 349

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
17 сiчня 2000 р. за N 20/4241


     Вiдповiдно до пункту 1 статтi 6 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю" та на виконання Постанови Верховної Ради України вiд 06.07.99 N 823-XIV "Про внесення змiни до Постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дiю Закону України "Про режим iноземного iнвестування", а також з метою вдосконалення дiючого порядку здiйснення обов'язкового продажу надходжень в iноземнiй валютi на користь резидентiв - юридичних осiб Правлiння ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Внести до пункту 1 постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 04.09.98 N 349 "Про введення обов'язкового продажу надходжень в iноземнiй валютi на користь резидентiв - юридичних осiб" (зi змiнами i доповненнями) такi змiни:

     1.1. Доповнити пiдпунктом "ї" такого змiсту:

     "ї) що складають суми виручки в iноземнiй валютi суб'єктiв господарської дiяльностi з iноземними iнвестицiями за експорт продукцiї (робiт, послуг) власного виробництва, на письмову вимогу iноземного iнвестора протягом десяти рокiв з дня реєстрацiї iнвестицiї за умови, що iноземнi iнвестицiї були фактично здiйсненi та зареєстрованi у перiод дiї Закону України вiд 13 березня 1992 року N 2198-XII "Про iноземнi iнвестицiї". Пiдставою для визначення продукцiї як такої, що належить до власного виробництва, є документ торгово-промислової палати".

     1.2. Доповнити пункт останнiм абзацом такого змiсту:

     "У разi об'єктивної потреби та обґрунтування економiчної необхiдностi звiльнення вiд обов'язкового продажу коштiв в iноземнiй валютi, якi не ввiйшли до перелiку, визначеного в пунктi 1 цiєї постанови, Нацiональний банк України приймає окреме рiшення за кожним таким випадком".

     2. Департаменту валютного регулювання (С. О. Яременко) довести змiст цiєї постанови до вiдома Кримського республiканського, Головного, обласних та по м. Києву i Київськiй областi управлiнь Нацiонального банку України, а також комерцiйних банкiв для керiвництва i використання в роботi.

     3. Постанова набуває чинностi через 10 днiв пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

Голова В. А. Ющенко