МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 17 квiтня 2000 року N 52


Про затвердження Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть"

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
5 травня 2000 р. за N 260/4481

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказом Мiнiстерства економiки України
вiд 1 листопада 2000 року N 233,
наказами Мiнiстерства економiки та з питань
європейської iнтеграцiї України
вiд 8 жовтня 2001 року N 226,
вiд 22 вересня 2003 року N 260,
вiд 6 квiтня 2004 року N 126,
наказами Мiнiстерства економiки України
вiд 13 грудня 2005 року N 497,
вiд 15 березня 2006 року N 95,
наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України
вiд 28 вересня 2011 року N 65

(У текстi наказу та Положення слова "Мiнiстерство економiки України", "Мiнекономiки" у всiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "Мiнiстерство економiки та з питань європейської iнтеграцiї України" у вiдповiдних вiдмiнках згiдно з наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 8 жовтня 2001 року N 226)

(У текстi наказу та Положення слова "Мiнiстерство економiки та з питань європейської iнтеграцiї України", "департамент торговельних обмежень та контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю", "управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю", "управлiння правового забезпечення зовнiшньоекономiчної дiяльностi в складi головного юридичного управлiння" в усiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "Мiнiстерство економiки України", "департамент зовнiшньоекономiчної полiтики", "вiддiл контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю", "вiддiл правового забезпечення зовнiшньоекономiчної дiяльностi" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з наказом Мiнiстерства економiки України вiд 13 грудня 2005 року N 497)


     У зв'язку з прийняттям Закону України вiд 23.03.2000 N 1595-III "Про внесення змiн до деяких законiв України" наказую:

     1. Визнати таким, що втратило чиннiсть, Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затверджене наказом Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України вiд 05.10.99 N 754 та зареєстроване в Мiнiстерствi юстицiї України 21.10.99 за N 718/4011.

     2. Затвердити Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", що додається.

     3. Установити, що накази Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України щодо застосування (скасування, змiни виду, призупинення дiї) спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", крiм Мiнiстра, мають право пiдписувати перший заступник Мiнiстра, заступник Мiнiстра або директор департаменту, якому безпосередньо пiдпорядкований вiддiл контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

(пункт 3 в редакцiї наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 08.10.2001р. N 226, iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 22.09.2003р. N 260, наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 28.09.2011р. N 65)

     4. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю департаменту зовнiшньоекономiчної полiтики (Жижко О. А.) забезпечити:

     реєстрацiю цього наказу в Мiн'юстi в установлений законодавством термiн;

     опублiкування цього наказу в газетi "Урядовий кур'єр" пiсля державної реєстрацiї в Мiн'юстi;

     доведення цього наказу до вiдома ДПАУ, Держмитслужби, СБУ, МВС, ГоловКРУ, Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Гончарука А. I.

Мiнiстр С. Тiгiпко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства економiки України
вiд 17 квiтня 2000 р. N 52
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
5 травня 2000 р. за N 260/4481

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть"

(У текстi Положення слова "призупинення дiї" замiнено словами "тимчасового зупинення дiї" згiдно з наказом Мiнiстерства економiки України вiд 15 березня 2006 року N 95)

(У текстi Положення слова "Мiнiстерство економiки України", "Державна податкова адмiнiстрацiя України", "департамент зовнiшньоекономiчної полiтики", "вiддiл контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю", "вiддiл правового захисту iнтересiв Мiнiстерства в судових та iнших органах" у всiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України", "Державна податкова служба України", "департамент зовнiшньоекономiчної дiяльностi", "вiддiл контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi", "вiддiл позовної роботи" у вiдповiдних вiдмiнках згiдно з наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 28 вересня 2011 року N 65)

     Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (далi - Положення), визначає порядок застосування (скасування, змiни виду, тимчасового зупинення дiї) Мiнiстерством економiки України спецiальних санкцiй (далi - санкцiї), передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", до українських суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi (далi - суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi).

     Дiя цього Положення поширюється на всiх суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi незалежно вiд форм власностi та мiсця реєстрацiї.

1. Загальнi положення

     1.1. Спецiальнi санкцiї - iндивiдуальний режим лiцензування або тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - застосовуються Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi України до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi за поданням органiв державної податкової та контрольно-ревiзiйної служб, митних, правоохоронних органiв, органiв Антимонопольного комiтету України, спецiально уповноваженого органу виконавчої влади у сферi регулювання ринкiв фiнансових послуг та Нацiонального банку України або за рiшенням суду.

(пункт 1.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства економiки України вiд 01.11.2000 р. N 233, наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 06.04.2004 р. N 126, у редакцiї наказу Мiнiстерства економiки України вiд 15.03.2006 р. N 95)

     1.2. Санкцiї застосовуються Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi України до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, що порушили Закон України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" та пов'язанi з ним закони України, зокрема в разi порушення суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi валютного, митного, податкового, iншого законодавства, що встановлює певнi заборони, обмеження або порядок здiйснення зовнiшньоекономiчних операцiй, та в разi проведення ними дiй, якi можуть зашкодити iнтересам нацiональної економiчної безпеки.

(пункт 1.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства економiки України вiд 15.03.2006 р. N 95)

     1.3. Санкцiї можуть бути застосованi до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi протягом трьох рокiв з дня виявлення порушення законодавства.

(пункт 1.3 у редакцiї наказу Мiнiстерства економiки України вiд 15.03.2006 р. N 95)

     1.4. Застосування санкцiй може бути оскаржено в судовому порядку. Представництво iнтересiв держави при розглядi таких судових спорiв забезпечується Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi України та державними органами, якi внесли подання про застосування санкцiй.

(Положення доповнено новим пунктом 1.4 згiдно з наказом Мiнiстерства економiки України вiд 13.12.2005 р. N 497, у зв'язку з цим пункти 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 вважати вiдповiдно пунктами 1.5, 1.6, 1.7, 1.8)

     Оскарження застосування санкцiй у судовому порядку до винесення судом вiдповiдного рiшення по сутi справи не зупиняє їх дiю.

(пункт 1.4 доповнено абзацом другим згiдно з наказом Мiнiстерства економiки України вiд 15.03.2006 р. N 95)

     1.5 Українськi суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi, до яких, у встановленому порядку, застосована спецiальна санкцiя - iндивiдуальний режим лiцензування чи тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi, не мають права укладати угоди доручення, комiсiї, агентськi, про спiльну дiяльнiсть та спiвробiтництво, консигнацiї, дилерськi, дистриб'юторськi, оренди, найму, лiзингу, зберiгання та iншi угоди, що передбачають проведення зовнiшньоекономiчних операцiй iншими особами або на користь iнших осiб за дорученням чи передачу майна у строкове користування з метою проведення зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     1.6. Українськi суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi не мають права укладати з iноземними суб'єктами господарської дiяльностi, до яких, у встановленому порядку, застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування чи тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi, угоди доручення, комiсiї, агентськi, про спiльну дiяльнiсть та спiвробiтництво, консигнацiї, дилерськi, дистриб'юторськi, оренди, найму, лiзингу, зберiгання та iншi угоди, що передбачають проведення зовнiшньоекономiчних операцiй iншими особами чи на користь iнших осiб за дорученням або передачу майна у строкове користування з метою проведення зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Українi чи з товарами українського походження.

     1.7. Дiя спецiальних санкцiй - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi та iндивiдуального режиму лiцензування, що застосовуються до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, поширюється на всi види зовнiшньоекономiчної дiяльностi, зазначенi у статтi 4 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", операцiї за якими здiйснюються українськими суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi та iноземними суб'єктами господарської дiяльностi.

     1.8. Окремою зовнiшньоекономiчною операцiєю є комплекс дiй українського суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi та iноземного суб'єкта господарської дiяльностi, що пiдпадає пiд визначення одного iз видiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, передбачених статтею 4 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", та включає в себе закiнчену разову передачу товару (виконання робiт, надання послуг) та закiнченi розрахунки (грошовi, товарнi та в iнших формах) за цю разову конкретну передачу товару (виконання робiт, надання послуг).

2. Iндивiдуальний режим лiцензування

     2.1. Iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi українських суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi передбачає здiйснення Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi України iндивiдуального лiцензування кожної окремої зовнiшньоекономiчної операцiї певного виду зовнiшньоекономiчної дiяльностi, що зазначена в статтi 4 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть".

     2.2. З метою контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, що допустили порушення у цiй сферi, оформляється разова (iндивiдуальна) лiцензiя, яка видається Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi України чи уповноваженими ним органами. Разова (iндивiдуальна) лiцензiя є пiдставою для здiйснення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi, до яких застосовано санкцiї. Оформляється разова (iндивiдуальна) лiцензiя у порядку, визначеному Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi України.

     2.3. Iндивiдуальний режим лiцензування дiє до моменту усунення порушень законодавства України або застосування практичних заходiв, що гарантують виконання Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" та/або пов'язаних з ним законiв України, i скасовується Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi України.

(Положення доповнено пунктом 2.3 згiдно з наказом Мiнiстерства економiки України вiд 15.03.2006 р. N 95)

3. Тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi

     3.1. Тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi щодо українських суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi означає позбавлення права займатися всiма видами зовнiшньоекономiчної дiяльностi, передбаченими статтею 4 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", за винятком:

     - завершення розрахункiв за зовнiшньоекономiчними операцiями, при яких з боку українських суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi або iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi були перерахованi кошти до застосування цiєї санкцiї;

     - завершення розрахункiв за зовнiшньоекономiчними операцiями за продукцiю, що була вiдправлена за межi України українськими суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi або вiдправлена в Україну iноземними суб'єктами господарської дiяльностi до застосування цiєї санкцiї.

     Для завершення таких операцiй українському суб'єктовi зовнiшньоекономiчної дiяльностi слiд у встановленому порядку отримати разову (iндивiдуальну) лiцензiю Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України.

     3.2. Тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi дiє до моменту усунення порушень законодавства України або застосування практичних заходiв, що гарантують виконання Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" та/або пов'язаних з ним законiв України, але не бiльше трьох мiсяцiв з дати винесення вiдповiдного рiшення Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi України. Пiсля тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi переводяться Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi України на iндивiдуальний режим лiцензування.

     Подовження дiї тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснюється виключно за рiшенням суду.

(пункт 3.2 у редакцiї наказу Мiнiстерства економiки України вiд 15.03.2006 р. N 95)

4. Порядок застосування (скасування, змiни виду, тимчасового зупинення дiї) Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi України спецiальних санкцiй

     4.1. Опрацювання подань щодо застосування (скасування, змiни виду, тимчасового зупинення дiї) санкцiй до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi вiд органiв державної податкової та контрольно-ревiзiйної служб, митних, правоохоронних органiв, органiв Антимонопольного комiтету України, спецiально уповноваженого органу виконавчої влади у сферi регулювання ринкiв фiнансових послуг, Нацiонального банку України покладено на вiддiл контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi та вiддiл правового забезпечення зовнiшньоекономiчної дiяльностi Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України.

(пункт 4.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства економiки України вiд 01.11.2000 р. N 233, наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 06.04.2004 р. N 126, наказом Мiнiстерства економiки України вiд 15.03.2006 р. N 95)

     4.2. Подання щодо застосування спецiальних санкцiй до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi або тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi повиннi мiстити iнформацiю:

     найменування та реквiзити суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi (для iноземних суб'єктiв господарювання мовою країни їхнього мiсцезнаходження), найменування та реквiзити контрагента, при виконаннi контракту з яким порушено законодавство;

(абзац другий пункт 4.2 у редакцiї наказу Мiнiстерства економiки України вiд 15.03.2006 р. N 95)

     вiдомостi про змiст порушення з посиланням на конкретнi положення законодавства України, iншу доцiльну iнформацiю.

(абзац третiй пункту 4.2 в редакцiї наказу Мiнiстерства економiки України вiд 01.11.2000 р. N 233, вiд 15.03.2006 р. N 95)

     У поданнi повинна мiститись пропозицiя щодо виду санкцiї, яку пропонується застосувати.

(абзац четвертий пункту 4.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства економiки України вiд 15.03.2006 р. N 95)

     Якщо в отриманих поданнях зазначену iнформацiю повнiстю не вiдображено та вiдсутня в них iнформацiя не перебуває в розпорядженнi Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України, то Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України робить запит до iнiцiатора подання або до iнших органiв державного управлiння та валютного контролю, суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, щодо яких є подання про застосування спецiальних санкцiй, щодо уточнення iнформацiї про суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

(абзац п'ятий пункту 4.2 в редакцiї наказу Мiнiстерства економiки України вiд 01.11.2000 р. N 233)

     4.3. Вiдповiдальнiсть за недостовiрнiсть iнформацiї, зазначеної в поданнях, щодо застосування (скасування, змiни виду, тимчасового зупинення дiї) санкцiй, на пiдставi яких видаються вiдповiднi накази Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України, несе iнiцiатор подання у порядку, передбаченому законом.

(пункт 4.3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства економiки України вiд 15.03.2006 р. N 95)

     4.4. У разi наявностi в Мiнiстерствi iнших матерiалiв (iнформацiї) щодо дiяльностi суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, до яких пропонується застосувати (скасувати, змiнити вид, призупинити дiю) санкцiї, то цi матерiали долучаються до матерiалiв про застосування (скасування, змiну виду, тимчасового зупинення дiї) санкцiй i розглядаються разом з поданням при прийняттi остаточного рiшення.

     4.5. Вiддiлом контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi для додаткового вивчення дiяльностi суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi можуть залучатися фахiвцi та використовуватися матерiали iнших структурних пiдроздiлiв Мiнiстерства, Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй (за згодою).

     4.6. Пiсля опрацювання всiх документiв (iнформацiї) вiддiлом контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi готується проект наказу, який вноситься на розгляд Мiнiстру чи iншiй уповноваженiй ним посадовiй особi Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України, у встановленому порядку.

     4.7. Застосуванню санкцiй до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi може передувати офiцiйне попередження з боку Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України про можливiсть застосування до них санкцiй.

     4.8. Про застосування санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", видається наказ Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України, у якому вказуються норми чинного законодавства, якi було порушено, матерiали, на пiдставi яких видано наказ, реквiзити суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, до яких застосованi санкцiї, та вид санкцiї, дата, з якої санкцiя починає дiяти.

(абзац перший пункту 4.8 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства економiки України вiд 01.11.2000 р. N 233)

     Вiдповiднi накази Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України видаються у разi скасування, змiни виду, тимчасового зупинення дiї санкцiй, застосованих до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     4.9. При застосуваннi тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi вiддiл контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi за 40 днiв до закiнчення термiну його дiї надсилає до iнiцiатора подання застосування такої санкцiї запит щодо доцiльностi подовження дiї тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     На пiдставi отриманих матерiалiв (у разi, якщо допущенi порушення законодавства України не усунуто й виникає доцiльнiсть подовження дiї тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi) вiддiл контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi разом iз вiддiлом правового забезпечення зовнiшньоекономiчної дiяльностi та/або вiддiлом позовної роботи готують вiдповiдну позовну заяву до суду.

     З метою забезпечення позову Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України може робити клопотання щодо подовження дiї тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на перiод розгляду справи.

     У разi, якщо судом дане клопотання буде незадоволено, а також якщо iнформацiя на запит Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України щодо доцiльностi подовження дiї тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi вiд iнiцiатора подання застосування санкцiї не надiйде в термiн за 10 днiв до закiнчення його дiї або надiйде з пропозицiєю щодо недоцiльностi подовження дiї тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi, Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi України видається наказ про змiну виду спецiальних санкцiй, яким скасовується дiя тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi та одночасно застосовується iндивiдуальний режим лiцензування.

     При цьому термiн дiї тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi не повинен перевищувати трьох мiсяцiв з дати винесення Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi України вiдповiдного рiшення про його застосування.

(Положення доповнено новим пунктом 4.9 згiдно з наказом Мiнiстерства економiки України вiд 15.03.2006 р. N 95, у зв'язку з цим пункти 4.9 - 4.16 уважати вiдповiдно пунктами 4.10 - 4.17)

     4.10. Наказ Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України щодо застосування (скасування, змiни виду, тимчасового зупинення дiї) санкцiй у триденний термiн доводиться до вiдома:

     органу, який увiйшов з поданням;

     Державної податкової служби України;

     Державної митної служби України;

     Нацiонального банку України;

     вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, структурних пiдроздiлiв обласної, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй за мiсцем реєстрацiї українського суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi, якi доводять їх до українських суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     4.11. З метою iнформування суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi iнформацiя щодо застосування (скасування, змiни виду, тимчасового зупинення дiї) санкцiй до українських суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi розмiщується на офiцiйному ВЕБ-сайтi Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України за адресою: http//www.me.gov.ua в мережi iнтернет.

(пункт 4.11 у редакцiї наказу Мiнiстерства економiки України вiд 15.03.2006 р. N 95)

     4.12. Вiддiл контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi забезпечує функцiонування iнформацiйної бази даних щодо застосування (скасування, змiни виду, тимчасового зупинення дiї) санкцiй до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     4.13. Якщо суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi або iноземними суб'єктами господарської дiяльностi, до яких застосовано санкцiї, усунуто допущенi порушення законодавства України або вжито практичнi заходи, що гарантують виконання Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" та/або пов'язаних з ним законiв України, iнiцiатори подання щодо застосування санкцiй можуть направляти Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi України матерiали про їх скасування (змiна виду, тимчасове зупинення).

(Положення доповнено новим пунктом 4.13 згiдно з наказом Мiнiстерства економiки України вiд 15.03.2006 р. N 95, у зв'язку з цим пункти 4.13 - 4.17 уважати вiдповiдно пунктами 4.14 - 4.18)

     4.14. Суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi, до яких застосовано санкцiї, мають право подавати до Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України матерiали, що пiдтверджують вжитi ними заходи до приведення зовнiшньоекономiчної та пов'язаної з нею господарської дiяльностi у вiдповiднiсть до норм чинного законодавства, та виходити до Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України з клопотанням про скасування (змiну виду, тимчасового зупинення) дiї санкцiй.

     Загальний термiн розгляду вказаних клопотань та надання вiдповiдi суб'єктовi зовнiшньоекономiчної дiяльностi про прийняте Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi України рiшення не повинен перевищувати тридцять календарних днiв.

     4.15. У разi усунення порушень законодавства України або застосування практичних заходiв, що гарантують виконання Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" та/або пов'язаних з ним законiв України, i приведення своєї зовнiшньоекономiчної дiяльностi у вiдповiднiсть iз законами України або надання достатнiх доказiв неможливостi (безперспективностi) застосування практичних заходiв, що гарантують виконання зазначеного Закону, суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi та iноземнi суб'єкти господарської дiяльностi, до яких застосовано санкцiї, мають право подавати до Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiдповiднi матерiали та виходити з клопотанням про скасування (змiна виду, тимчасове зупинення) дiї санкцiй.

     Клопотання повинно мiстити такi документи:

     лист-звернення з викладенням причин, що призвели до порушення, та про вжитi заходи щодо приведення своєї дiяльностi у вiдповiднiсть iз нормами законодавства України;

     оригiнали або завiренi в установленому порядку копiї матерiалiв (довiдки) вiд державних органiв, що здiйснюють контроль за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю чи валютний контроль, та/або агентiв валютного контролю, якi засвiдчують вжитi суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi практичнi заходи щодо приведення своєї дiяльностi у вiдповiднiсть iз нормами законодавства України.

     Загальний термiн розгляду цих клопотань не повинен перевищувати тридцяти календарних днiв.

(пункт 4.15 у редакцiї наказу Мiнiстерства економiки України вiд 15.03.2006 р. N 95)

     4.16. З метою уточнення iнформацiї Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України може звертатися до державних органiв, що здiйснюють контроль у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi, валютний контроль, та агентiв валютного контролю iз запитами про одержання додаткових матерiалiв (iнформацiї) щодо дiяльностi суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, якi звернулися до нього з клопотанням про скасування (змiна виду, тимчасове зупинення) дiї санкцiї.

(Положення доповнено новим пунктом 4.16 згiдно з наказом Мiнiстерства економiки України вiд 15.03.2006 р. N 95, у зв'язку з цим пункти 4.16 - 4.18 уважати вiдповiдно пунктами 4.17 - 4.19)

     4.17. Дiя санкцiй скасовується Мiнiстерством економiки України в разi усунення суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi порушень законодавства України або застосування практичних заходiв, що гарантують виконання Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" та/або пов'язаних з ним законiв України, i приведення своєї зовнiшньоекономiчної дiяльностi у вiдповiднiсть до законiв України або надання достатнiх доказiв неможливостi (безперспективностi) застосування практичних заходiв, що гарантують виконання Закону, а також якщо в Мiнiстерствi економiки України вiдсутнi матерiали щодо порушення цим суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi валютного, митного, податкового, iншого законодавства, яке встановлює певнi заборони, обмеження або порядок здiйснення зовнiшньоекономiчних операцiй, та матерiали щодо проведених ним дiй, що можуть зашкодити iнтересам нацiональної економiчної безпеки.

(пункт 4.17 у редакцiї наказу Мiнiстерства економiки України вiд 15.03.2006 р. N 95)

     4.18. У разi виникнення форс-мажорних обставин подання позову до суду країни розташування контрагента чи Мiжнародного комерцiйного арбiтражного суду, Морської арбiтражної комiсiї при Торгово-промисловiй палатi України про визнання або стягнення з iноземного суб'єкта господарської дiяльностi боргу, пов'язаного з невиконанням умов зовнiшньоекономiчного договору (контракту), а також у разi вжиття заходiв щодо усунення порушень законодавства дiю санкцiй Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi України може бути тимчасово зупинено при поданнi вiдповiдних документiв.

     Пiсля закiнчення строку зупинення санкцiї дiя її поновлюється без додаткового наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України.

(пункт 4.15 в редакцiї наказiв Мiнiстерства економiки України вiд 13.12.2005 р. N 497, вiд 15.03.2006 р. N 95)

     4.19. Вiдповiдальнiсть за недостовiрнiсть вiдомостей, поданих до Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України, несуть суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

(пункт 4.19 у редакцiї наказу Мiнiстерства економiки України вiд 15.03.2006 р. N 95)
 
Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю
О. А. Жижко