МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 17 квiтня 2000 року N 47


Про затвердження Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
5 травня 2000 р. за N 259/4480

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказом Мiнiстерства економiки та з питань
європейської iнтеграцiї України
вiд 26 лютого 2004 року N 73,
наказом Мiнiстерства економiки України
вiд 11 вересня 2007 року N 298,
наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України
вiд 28 вересня 2011 року N 65

(У текстi наказу та Положення, затвердженого цим наказом, слова "управлiння нетарифного регулювання та контрактного облiку" i "Мiнiстерство економiки України" в усiх вiдмiнках замiнено словами "управлiння нетарифного регулювання" i "Мiнiстерство економiки та з питань європейської iнтеграцiї України" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 26 лютого 2004 року N 73)


     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змiн до деяких законiв України" вiд 23 березня 2000 р. N 1595-III та проведенням адмiнiстративної реформи, запровадженої Указом Президента України вiд 15 грудня 1999 р. N 1573/99 "Про змiни у структурi центральних органiв виконавчої влади", наказую:

     1. Затвердити Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, що додається.

     2. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ МЗЕЗторгу України вiд 28.04.98 N 248 (iз змiнами та доповненнями).

     3. Делегувати вiдповiдним управлiнням обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй та Мiнiстерству економiки Автономної Республiки Крим (за їх згодою) право оформлення та видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй.

     4.Управлiння нетарифного регулювання разом з головним юридичним управлiнням забезпечити реєстрацiю цього наказу в Мiн'юстi в установлений законодавством термiн.

     5. Адмiнiстративному департаменту забезпечити опублiкування цього наказу в газетi "Урядовий кур'єр" пiсля державної реєстрацiї в Мiн'юстi та довести цей наказ до вiдома Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Гончарука А. I.

Мiнiстр економiки С. Тiгiпко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства економiки
України вiд 17 квiтня 2000 р. N 47
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України 5 травня 2000 р. за N 259/4480

Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй

(У текстi Положення слова "Мiнiстерство економiки та з питань європейської iнтеграцiї України" та "управлiння" в усiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "Мiнiстерство економiки України" та "вiддiл" у вiдповiдному вiдмiнку наказом Мiнiстерства економiки України вiд 11 вересня 2007 року N 298)

(У текстi Положення слова "Мiнiстерство економiки України", "департамент зовнiшньоекономiчної полiтики", "вiддiл контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю", "вiддiл митно-тарифної полiтики та захисту внутрiшнього ринку" в усiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України", "департамент зовнiшньоекономiчної дiяльностi", "вiддiл контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi", "вiддiл полiтики та iнструментiв розвитку зовнiшньої торгiвлi" у вiдповiдних вiдмiнках згiдно з наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 28 вересня 2011 року N 65)

1. Загальнi положення

     1.1. Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй (далi - Положення) визначає єдиний порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi в разi застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi або до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальної санкцiї, передбаченої статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", - iндивiдуального режиму лiцензування.

     1.2. Дiя Положення поширюється на всiх суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано iндивiдуальний режим лiцензування, незалежно вiд їхнiх форм власностi i мiсця їх реєстрацiї. Якщо мiжнародним договором України встановлено iншi правила, вiдмiннi вiд передбачених цим Положенням, застосовуються правила мiжнародного договору.

     1.3. Разова (iндивiдуальна) лiцензiя є пiдставою для здiйснення окремої зовнiшньоекономiчної операцiї суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi, до яких застосована спецiальна санкцiя - iндивiдуальний режим лiцензування.

     1.4. Окремою зовнiшньоекономiчною операцiєю є комплекс дiй суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi та iноземного суб'єкта господарської дiяльностi, що пiдпадає пiд визначення одного iз видiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, передбачених статтею 4 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", та включає в себе закiнчену разову передачу товару (виконання робiт, надання послуг) та закiнченi розрахунки (грошовi, товарнi та в iнших формах) за цю разову передачу товару (виконання робiт, надання послуг).

     1.5. Разова (iндивiдуальна) лiцензiя є пiдставою для митного оформлення товарiв та здiйснення розрахункових операцiй у зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, до яких застосованi спецiальнi санкцiї.

2. Порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй

     2.1. Видача разових (iндивiдуальних) лiцензiй (далi - лiцензiї) суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснюється вiддiлом нетарифного регулювання Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України та уповноваженими Мiнiстерством органами за формою, що наведена в додатку 1.

     Лiцензiї видаються в порядку, передбаченому статтею 16 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" та цим Положенням.

     2.1.1. Критерiї, згiдно з якими Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України передає право оформлення та видачi лiцензiй вiдповiдним пiдроздiлам обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй та Мiнiстерству економiки Автономної Республiки Крим (за їх згодою), є такi:

(пiдпункт 2.1.1 пункту 2.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства економiки України вiд 11.09.2007р. N 298)

     а) здiйснення суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi України експортно- iмпортних (бартерних) операцiй, вартiсть яких не перевищує суми, еквiвалентної 40 тис. доларiв США;

     б) здiйснення суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi України експортно- iмпортних (бартерних) операцiй, вартiсть яких не перевищує суми, еквiвалентної 250 тис. доларiв США: у разi поставки товару в рахунок попередньої оплати - при експортi або попередньої поставки товару - при iмпортi.

     2.1.2. Виключне право Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України щодо оформлення та видачi лiцензiй визначається такими критерiями:

     а) здiйснення суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi України операцiй з iноземним суб'єктом господарювання, до якого застосованi спецiальнi санкцiї;

     б) здiйснення суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi України всiх видiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, зазначених у статтi 4 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", крiм видiв, зазначених у другому та десятому абзацах даної статтi, та з урахуванням пункту 2.1.1.

     в) здiйснення усiх видiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi, якого переведено на iндивiдуальний режим лiцензування з тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi згiдно з частиною шостою статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть".

(пiдпункт 2.1.2 пункту 2.1 доповнено пiдпунктом "в" згiдно з наказом Мiнiстерства економiки України вiд 11.09.2007р. N 298)

     2.2. Для одержання лiцензiї подаються такi документи:

     2.2.1. Лист-звернення щодо оформлення лiцензiї в довiльнiй формi, пiдписаний керiвником суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi на офiцiйному бланку.

     2.2.2. Заявка на лiцензiю за формою, що наведена в додатку 2.

     2.2.3. Копiї контракту, специфiкацiй, додаткiв й iнших документiв, якi є невiд'ємними частинами контракту, завiренi керiвником пiдприємства.

     2.2.4. Копiя свiдоцтва про державну реєстрацiю, завiрена керiвником пiдприємства.

     2.2.5. Сертифiкат про походження товару або експертний висновок з визначенням країни походження та коду товару вiдповiдно до УКТЗЕД (подаються тiльки для одержання лiцензiї на експорт товарiв).

     Зазначенi документи видаються Торгово-промисловою палатою України або регiональними торгово-промисловими палатами.

(пiдпункт 2.2.5 пункту 2.2 у редакцiї наказу Мiнiстерства економiки України вiд 11.09.2007р. N 298)

     2.2.6. Копiя платiжного доручення (подається при отриманнi оформленої лiцензiї) про сплату до Держбюджету державного збору за видачу лiцензiї в розмiрi, установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2.2.7. Суб'єкт має право надати також документи та iнформацiю, якi засвiдчують ужиття ним практичних заходiв щодо припинення правопорушення. Такi документи та iнформацiя враховується при видачi лiцензiї.

     2.2.8. Суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi має право надавати висновок експертної органiзацiї про вiдповiднiсть контрактної цiни рiвню цiн кон'юнктури ринку на товари (роботи, послуги), що поставляються (виконуються, надаються) за конкретною зовнiшньоекономiчною операцiєю.

     2.3. Днем подання заявки на лiцензiю вважається день її реєстрацiї в Мiнiстерствi економiчного розвитку i торгiвлi України або уповноважених ним органах, що пiдтверджується вiдповiдним записом у журналi реєстрацiї.

     2.4. У разi неправильного оформлення заявки на лiцензiю або подання неповного комплекту документiв, зазначених у пунктi 2.2 цього Положення, документи не приймаються.

     2.5. Суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi несуть вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть вiдомостей, поданих до Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України або уповноважених ним органiв.

     2.6. Лiцензiя видається на перiод не менший, нiж той, що є необхiдним для здiйснення вiдповiдної зовнiшньоекономiчної операцiї.

     2.7. Лiцензiя видається представнику суб'єкта за умови наявностi належним чином оформленого доручення на її отримання та документа, що посвiдчує особу.

     2.8. Лiцензiя не пiдлягає передачi iншим юридичним особам.

     2.9. Лiцензiя видається у двох примiрниках.

     2.10. Рiшення про видачу або вiдмову у видачi лiцензiї приймається не пiзнiше 15 робочих днiв з дати реєстрацiї заявки Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi України або уповноваженими ним органами.

     2.11. Рiшення про вiдмову у видачi лiцензiї може бути прийнято в разi невiдповiдностi поданих документiв чинному законодавству України, вимогам цього Положення, а також у разi одержання Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi України вiд органiв державної влади та контролю iнформацiї про невжиття суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi заходiв щодо приведення своєї дiяльностi у сферi ЗЕД у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства, повернення валютних та матерiальних цiнностей з-за кордону.

(пункт 2.11 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства економiки України вiд 11.09.2007р. N 298)

     Рiшення про вiдмову у видачi лiцензiї має бути викладене в письмовiй формi на пiдставi висновкiв вiддiлiв, що здiйснюють розгляд заявок на видачу лiцензiй.

     2.12. Якщо виконання зовнiшньоекономiчної операцiї суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi розпочалося до моменту застосування до m|ncn або його iноземного контрагента спецiальної санкцiї, то суб'єкт отримує разову (iндивiдуальну) лiцензiю на цю операцiю протягом п'яти робочих днiв пiсля документального пiдтвердження факту виконання частини цiєї операцiї. Iнформацiя про цi виданi разовi (iндивiдуальнi) лiцензiї надається вiдповiдному органу державної податкової служби України.

     2.13. Договори (контракти) суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - режим iндивiдуального лiцензування, мають мiстить усi iстотнi умови угоди, якi мають бути погодженi сторонами, згiдно з чинним законодавством України. Будь-якi змiни чи доповнення до зазначених договорiв (контрактiв), що змiнюють зазначенi iстотнi умови, потребують отримання нової разової (iндивiдуальної) лiцензiї у порядку, установленому цим Положенням. При цьому ранiше видана разова (iндивiдуальна) лiцензiя анулюється.

     2.14. У разi невиконання зовнiшньоекономiчної операцiї у термiн, зазначений в оформленiй лiцензiї, ця лiцензiя пiдлягає переоформленню у порядку, передбаченому для її видачi, за винятком пiдпункту 2.2.6 пункту 2.2 цього роздiлу.

     У разi невиконання зовнiшньоекономiчної операцiї у термiн, зазначений в оформленiй лiцензiї, i якщо за цiєю лiцензiєю проводились поставки товарiв та/або їх оплати, переоформлення лiцензiї здiйснюється лише на залишок обсягiв поставок товарiв за цiєю лiцензiєю на пiдставi вiдповiдних вiдмiток митного органу або на залишок проведених оплат товарiв на пiдставi вiдповiдних вiдмiток уповноваженого банку.

     Якщо для переоформлення надається один примiрник лiцензiї з вiдповiдними вiдмiтками митного органу або уповноваженого банку про поставки товарiв та/або їх оплати, на ньому має бути зазначено мiсцезнаходження другого примiрника лiцензiї.

     Якщо один примiрник ранiше виданої лiцензiї залишається у митному органi, а другий - в уповноваженому банку, для переоформлення надається засвiдчена в установленому законодавством порядку копiя лiцензiї з вiдповiдними вiдмiтками та зазначенням мiсцезнаходження оригiналiв лiцензiї.

     У разi невиконання зовнiшньоекономiчної операцiї в термiн, зазначений в оформленiй лiцензiї, але якщо при цьому поставки товарiв та/або їх оплати не здiйснювались, переоформлення лiцензiї проводиться лише за умови надання двох примiрникiв ранiше виданої лiцензiї.

     В усiх випадках у пунктi 21 лiцензiї робиться запис: "Замiсть лiцензiї N ____ вiд ____".

(пункт 2.14 у редакцiї наказу Мiнiстерства економiки України вiд 11.09.2007р. N 298)

3. Порядок розгляду заявок на видачу лiцензiй у Мiнiстерствi економiчного розвитку i торгiвлi України

     3.1. Розгляд заявок на видачу лiцензiй здiйснюється вiддiлом нетарифного регулювання за участю вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi, вiддiлу правового забезпечення зовнiшньоекономiчної дiяльностi, вiддiлу полiтики та iнструментiв розвитку зовнiшньої торгiвлi, Державного iнформацiйно-аналiтичного центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв. Перерахованi вiддiли та Державний iнформацiйно-аналiтичний центр монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв згiдно з цим порядком та в межах своєї компетенцiї здiйснюють розгляд контрактiв з таких питань:

     вiддiл нетарифного регулювання приймає документи на оформлення лiцензiй, узагальнює висновки вiдповiдних вiддiлiв, проводить оформлення та видачу лiцензiй, за потреби проводить оформлення рiшень про вiдмову у видачi лiцензiй. Приймання документiв на оформлення лiцензiй та видача лiцензiй здiйснюються фахiвцями вiддiлу нетарифного регулювання у встановлений час та у спецiально визначеному керiвництвом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України примiщеннi;

     вiддiл контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi розглядає контракти на предмет вiдповiдностi платiжних умов чинному законодавству України у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi, iнформує вiддiл нетарифного регулювання про наказ Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України, згiдно з яким до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi або його iноземного контрагента застосованi спецiальнi санкцiї. У разi необхiдностi уточнення iнформацiї про вжиття суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi заходiв щодо приведення своєї дiяльностi у вiдповiднiсть iз вимогами законодавства вiддiл контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi може робити вiдповiднi запити до iнiцiатора застосування спецiальної санкцiї, iнших органiв державної влади;

(абзац третiй пункту 3.1 у редакцiї наказу Мiнiстерства економiки України вiд 11.09.2007р. N 298)

     вiддiл правового забезпечення зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснює експертизу контрактiв на вiдповiднiсть їх чинному законодавству України та мiжнародним правовим нормам;

     вiддiл полiтики та iнструментiв розвитку зовнiшньої торгiвлi розглядає контракти при здiйсненнi суб'єктом, до якого застосований iндивiдуальний режим лiцензування, операцiй, що пiдпадають пiд дiю Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах";

     Державний iнформацiйно-аналiтичний центр монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв розглядає контракти на предмет вiдповiдностi контрактних цiн рiвню цiн свiтової кон'юнктури ринку, iндикативним цiнам, умовам здiйснення контракту.

     3.2. Лiцензiї або листи з вiдмовою у видачi лiцензiї мають право пiдписувати перший заступник Мiнiстра, заступник Мiнiстра, директор департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi i його заступник, начальник вiддiлу нетарифного регулювання та його заступник.

(пункт 3.2 в редакцiї наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 26.02.2004 р. N 73, iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства економiки України вiд 11.09.2007р. N 298)

     3.3. Рiшення Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України може бути оскаржено суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi в судовому порядку.

Начальник управлiння нетарифного регулювання та контрактного облiку П. Д. Попов

 

Додаток 1
до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй

Разова (iндивiдуальна) лiцензiя N__ на зовнiшньоекономiчну операцiю

Дiйсна до ____________________ р. (включно)

Заявка N____________________ вiд ________

1.Органiзацiя-заявник, мiсцезнаходження Код ЄДРПОУ
Телефон
Факс
Поточний рахунок у нацiональнiй валютi
Рахунок в iноземнiй валютi
2. Iноземний суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi,мiсцезнаходження

Банкiвський рахунок
3.Код
експортного
(iмпортного)
товару
(ТН ЗЕД)
4.Одиниця
вимiру
5.Кiлькiсть 6.Вартiсть(тис.
доларiв США)
7.Вартiсть
(в тис.
одиниць
валюти
контракту)
8.Додаткове
найменування
           
9.Країна призначення

10.Країна iмпортера\експортера

11.Країна походження
12. Базис поставка

13. Валюта контракту

14.Валюта платежу
15.Митниця 16.Характер угоди
17.Уповноважений банк
18.Пiдстава для оформлення лiцензiї
19.П.I.Б.керiвника органiзацiї-заявника

Посада

Пiдпис

    М.П. Дата
20.Мiнiстерство (уповноважений
мiнiстерством орган),де видано
лiцензiю

П.I.Б. уповноваженої особи

Посада

Пiдпис

     М.П. Дата
21.Особливi умови

Продовження разової (iндивiдуальної) лiцензiї N _________ на зовнiшньоекономiчну операцiю

22.Органiзацiя-заявник, мiсцезнаходження Код ЄДРПОУ
Телефон
Факс
Поточний рахунок у нацiональнiй валютi
Рахунок в iноземнiй валютi
23.Iноземний суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi,мiсцезнаходження

Банкiвський рахунок
24.Код
експортного
(iмпортного)
товару
(ТН ЗЕД)
25Одиниця
вимiру
26Кiлькiсть 27Вартiсть(тис.
доларiв США)
28Вартiсть
(в тис.
одиниць
валюти
контракту)
29Додаткове
найменування
           
30.Країна призначення

31.Країна iмпортера\експортера

32.Країна походження
33. Базис поставка

34. Валюта контракту
35.Митниця 36.Характер угоди
37.Пiдстава для оформлення лiцензiї
38.П.I.Б.керiвника органiзацiї-заявника

Посада

Пiдпис

    М.П. Дата
39.Мiнiстерство (уповноважений
мiнiстерством орган),де видано
лiцензiю

П.I.Б. уповноваженої особи

Посада

Пiдпис

     М.П. Дата
40.Особливi умови
 
Начальник управлiння нетарифного регулювання та контрактного облiку
П.Д.Попов

 

Заявка на разову (iндивiдуальну) лiцензiю на зовнiшньоекономiчну операцiю

1.Органiзацiя-заявник, мiсцезнаходження Код ЄДРПОУ
Телефон
Факс
Поточний рахунок у нацiональнiй валютi
Рахунок в iноземнiй валютi
2. Iноземний суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi,мiсцезнаходження

Банкiвський рахунок
3.Код
експортного
(iмпортного)
товару
(ТН ЗЕД)
4.Одиниця
вимiру
5.Кiлькiсть 6.Вартiсть(тис.
доларiв США)
7.Вартiсть
(в тис.
одиниць
валюти
контракту)
8.Додаткове
найменування
           
9.Країна призначення

10.Країна iмпортера\експортера

11.Країна походження
12. Базис поставка

13. Валюта контракту

14.Валюта платежу
15.Митниця 16.Характер угоди
17.Уповноважений банк
18.Пiдстава для оформлення лiцензiї
19.П.I.Б.керiвника органiзацiї-заявника


Посада
М.П. Пiдпис Дата
20.Особливi умови
 
Начальник управлiння нетарифного регулювання та контрактного облiку
Д.П.Попов

 

Продовження заявки на разову (iндивiдуальну) лiцензiю на зовнiшньоекономiчну операцiю

21.Органiзацiя-заявник, мiсцезнаходження Код ЄДРПОУ
Телефон
Факс
Поточний рахунок у нацiональнiй валютi
Рахунок в iноземнiй валютi
22.Iноземний суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi,мiсцезнаходження

Банкiвський рахунок
23Код
експортного
(iмпортного)
товару
(ТН ЗЕД)
24Одиниця
вимiру
25Кiлькiсть 26Вартiсть(тис.
доларiв США)
27Вартiсть
(в тис.
одиниць
валюти
контракту)
28Додаткове
найменування
           
29.Країна призначення

30.Країна iмпортера\експортера

31.Країна походження
32. Базис поставка

33. Валюта контракту
34.Митниця 35.Характер угоди
36.Пiдстава для оформлення лiцензiї
37.П.I.Б.керiвника органiзацiї-заявника


Посада
М.П. Пiдпис Дата
20.Особливi умови
 
Начальник управлiння нетарифного регулювання та контрактного облiку
Д.П.Попов