КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 26 червня 2000 р. N 1018


Про вiдкриття спецiальних рахункiв технологiчними парками i затвердження Порядку зарахування сум податкiв на спецiальнi рахунки та їх використання технологiчним парком

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 25 грудня 2002 року N 1960,
вiд 25 серпня 2004 року N 1082,
вiд 22 листопада 2004 року N 1587

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Взяти до вiдома, що на виконання пункту 1 статтi 4 Закону України "Про спецiальний режим iнвестицiйної та iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв технологiчними парками, їх учасниками, дочiрнiми та спiльними пiдприємствами, визначеними вiдповiдно до статтi 1 цього Закону, вiдкриваються в установах банкiв спецiальнi рахунки, на якi зараховуватимуться суми податку на додану вартiсть, нарахованi за операцiями з продажу товарiв (виконання робiт, надання послуг), пов'язаними з виконанням iнвестицiйних та iнновацiйних проектiв, i суми податку з прибутку, одержаного вiд виконання зазначених проектiв, за прiоритетними напрямами дiяльностi цих технологiчних паркiв.

(пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.2004 р. N 1082)

     2. Затвердити Порядок зарахування сум податкiв на спецiальнi рахунки та їх використання технологiчним парком (додається).

     3. Пункт 3 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.2004 р. N 1082)
  
Прем'єр-мiнiстр України
В. ЮЩЕНКО

Iнд. 28

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 26 червня 2000 р. N 1018

ПОРЯДОК
зарахування сум податкiв на спецiальнi рахунки та їх використання технологiчним парком

(У текстi Порядку слова "iнвестицiйних та iнновацiйних проектiв" в усiх вiдмiнках замiнено словами "проект технологiчного парку" у вiдповiдному вiдмiнку та числi згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 серпня 2004 року N 1082)

     1. Цей Порядок визначає процедуру зарахування сум податкiв на спецiальнi рахунки та їх використання технологiчним парком, його учасниками, дочiрнiми та спiльними пiдприємствами, визначеними вiдповiдно до статтi 1 Закону України "Про спецiальний режим iнвестицiйної та iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв".

(пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.2004 р. N 1082)

     2. Технологiчний парк, його учасники, дочiрнi та спiльнi пiдприємства вiдкривають спецiальнi рахунки в установах банкiв для зарахування сум податку на додану вартiсть, нарахованих вiдповiдно до Закону України "Про податок на додану вартiсть" за операцiями з продажу товарiв (виконання робiт, надання послуг), пов'язаними з виконанням проектiв технологiчного парку за прiоритетними напрямами дiяльностi технологiчних паркiв (далi - проект технологiчного парку), i сум податку з прибутку, одержаного вiд виконання проекту технологiчного парку, нарахованих у порядку, встановленому Законом України "Про оподаткування прибутку пiдприємств".

(абзац перший пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.2004 р. N 1082)

     Зазначенi спецiальнi рахунки є дохiдно-видатковими.

     Вiдкриття таких рахункiв в установах банкiв, в яких вiдкрито основний або додатковий поточний рахунок, здiйснюється на пiдставi заяви. У разi вiдкриття спецiального рахунка в iнших установах банкiв подаються документи, передбаченi Iнструкцiєю про порядок вiдкриття, використання i закриття рахункiв у нацiональнiй та iноземнiй валютах, затвердженою постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 12 листопада 2003 р. N 492.

(абзац третiй пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.2004 р. N 1082)

     3. Учасники технологiчних паркiв, дочiрнi та спiльнi пiдприємства перераховують на вiдкритi ними в установах банкiв спецiальнi рахунки 75 вiдсоткiв сум податку на додану вартiсть, що нарахованi вiдповiдно до Закону України "Про податок на додану вартiсть" за операцiями з продажу товарiв (виконання робiт, надання послуг), пов'язаними з виконанням iнвестицiйних та iнновацiйних проектiв за прiоритетними напрямами дiяльностi технологiчних паркiв, i сум податку з прибутку, одержаного вiд виконання зазначених проектiв, що нарахованi у порядку, встановленому Законом України "Про оподаткування прибутку пiдприємств". Решта 25 вiдсоткiв зазначених сум учасниками технологiчних паркiв, дочiрнiми та спiльними пiдприємствами перераховуються на спецiальнi рахунки технологiчних паркiв, до складу яких вони входять, одна половина з яких використовується для виконання затверджених iнвестицiйних та iнновацiйних проектiв, а друга - виключно для провадження наукової та науково-технiчної дiяльностi, розвитку власних науково-технологiчних i дослiдно-експериментальних баз.

(абзац перший пункту 3 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.11.2004 р. N 1587)

     Зазначенi суми податкiв перераховуються на спецiальнi рахунки технологiчних паркiв, їх учасникiв, дочiрнiх та спiльних пiдприємств у термiни, встановленi Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетними та державними цiльовими фондами".

(пункт 3 доповнено абзацом другим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.2004 р. N 1082)

     4. Кошти, зарахованi на спецiальнi рахунки технологiчних паркiв, їх учасникiв, дочiрнiх та спiльних пiдприємств, використовуються ними виключно на наукову i науково-технiчну дiяльнiсть, розвиток власної науково-технологiчної та дослiдно-експериментальної бази, а саме:

(абзац перший пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.11.2004 р. N 1587)

     проведення науково-дослiдних та дослiдно-конструкторських робiт за прiоритетними напрямами дiяльностi технологiчних паркiв;

(абзац другий пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.11.2004 р. N 1587)

     створення, розвиток, модернiзацiю та реконструкцiю науково-технологiчних та дослiдно-експериментальних дiльниць;

     пiдготовку конструкторської та технологiчної документацiї, технiчних умов, технiчних проектiв;

     придбання наукового обладнання та устаткування;

     органiзацiю, проведення та участь у роботi наукових, науково-технiчних конференцiй, семiнарiв та виставок, публiкацiю результатiв наукових дослiджень та iнновацiйної дiяльностi за прiоритетними напрямами дiяльностi технологiчних паркiв;

(абзац шостий пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.11.2004 р. N 1587)

     патентування розробок, придбання прав на об'єкти iнтелектуальної власностi (патентiв, лiцензiй на використання винаходiв, корисних моделей, промислових зразкiв, ноу-хау тощо);

     технологiчну пiдготовку виробництва;

     придбання устаткування, iнших засобiв виробництва, пов'язаних з впровадженням iнновацiй.

     На витрати, пов'язанi з органiзацiєю, проведенням та участю у роботi наукових, науково-технiчних конференцiй, семiнарiв та виставок, публiкацiєю результатiв наукових дослiджень та iнновацiйної дiяльностi за прiоритетними напрямами дiяльностi технологiчних паркiв, технологiчнi парки, їх учасники, дочiрнi та спiльнi пiдприємства можуть витрачати не бiльше нiж 5 вiдсоткiв коштiв, зарахованих на спецiальнi рахунки.

(абзац десятий пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.11.2004 р. N 1587)
(пункт 4 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2002 р. N 1960)

     5. Використання коштiв, зарахованих на спецiальнi рахунки учасникiв технологiчних паркiв, дочiрнiх та спiльних пiдприємств, здiйснюється згiдно з кошторисами бiзнес-планiв затверджених iнвестицiйних та iнновацiйних проектiв.

(пункт 5 в редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2002 р. N 1960, вiд 22.11.2004 р. N 1587)

     6. Напрями використання у поточному роцi коштiв, зарахованих на спецiальнi рахунки технологiчних паркiв, їх учасникiв, дочiрнiх та спiльних пiдприємств, визначаються планом використання цих коштiв, який розробляється науково-технiчною радою технологiчного парку i затверджується його керiвництвом на початку кожного року.

     7. Ведення податкового облiку, складання та подання податкової звiтностi технологiчним парком здiйснюється в порядку, встановленому законодавством, з урахуванням органiзацiйно-правової форми технологiчного парку. При цьому технологiчнi парки, їх учасники, дочiрнi та спiльнi пiдприємства, яким надаються пiльги iз сплати податкiв i зборiв, забезпечують ведення окремого бухгалтерського та податкового облiку операцiй, пов'язаних з виконанням проектiв технологiчного парку.

(Порядок доповнено пунктом 7 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2002 р. N 1960, пункт 7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.2004 р. N 1082)

     8. Звiти про використання коштiв, зарахованих на спецiальнi рахунки технологiчних паркiв, їх учасникiв, спiльних i дочiрнiх пiдприємств, подаються в установленому порядку технологiчними парками до МОН не пiзнiше 15 лютого року, що настає за звiтним перiодом.

(Порядок доповнено пунктом 8 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2002 р. N 1960)