Постанова Правлiння Нацiонального банку України

вiд 12 лютого 2001 року N 62


Про внесення змiн та доповнень до постанови Правлiння Нацiонального банку України "Про введення обов'язкового продажу надходжень в iноземнiй валютi на користь резидентiв - юридичних осiб"

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
27 лютого 2001 р. за N 175/5366


     Вiдповiдно до статей 6, 11 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю" та статей 7, 44 Закону України "Про Нацiональний банк України" Правлiння Нацiонального банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Унести до постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 04.09.98 N 349 "Про введення обов'язкового продажу надходжень в iноземнiй валютi на користь резидентiв - юридичних осiб" (зi змiнами) такi змiни:

     1.1. Абзац другий пункту 1 доповнити пiдпунктами "и" та "ї" такого змiсту:

     "и) що вносяться як тендерне забезпечення, тендерна гарантiя пiд час проведення тендерiв i мають бути повернутi пiсля визначення переможця оферентам (претендентам), якi брали участь у тендерi";

     "ї) що надходять на рахунок митних органiв i пiдлягають перерахуванню до Державного бюджету України".

     1.2. У текстi постанови слова "кредитно-фiнансова установа" в усiх вiдмiнках замiнити словами "фiнансова установа" у вiдповiдних вiдмiнках.

     2. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на Департамент валютного контролю та лiцензування (С. О. Брагiн).

     3. Постанова набирає чинностi через 10 днiв пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

Голова В. С. Стельмах