Наказ Державної митної служби України

вiд 22 березня 2001 року N 201


Про внесення змiн до Iнструкцiї про порядок справляння ввiзного (iмпортного) мита

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
6 квiтня 2001 р. за N 317/5508


     З метою приведення нормативно-правових актiв Держмитслужби у вiдповiднiсть до чинного законодавства України НАКАЗУЮ:

     1. Унести до Iнструкцiї про порядок справляння ввiзного (iмпортного) мита (далi - Iнструкцiя), затвердженої наказом Державної митної служби України вiд 23.07.97 N 344 i зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 12.09.97 за N 397/2201, такi змiни:

     1.1. Пункт 1.9 Iнструкцiї викласти в такiй редакцiї:

     "1.9. Перелiк товарiв, якi при ввезеннi в Україну не пiдлягають обкладенню ввiзним митом, визначається вiдповiдно до чинного законодавства".

     1.2. Пункт 2.2 Iнструкцiї викласти в такiй редакцiї:

     "2.2. Заповнення граф B, C, 47 ВМД здiйснюється вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї".

     1.3. Виключити пункти 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 Iнструкцiї.

     1.4. З додатка 1 до Iнструкцiї виключити Класифiкатор звiльнень вiд обкладення ввiзним митом.

     2. Управлiнню митних платежiв (Шульга С. В.) та Правовому управлiнню (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Управлiнню справами (Карпенко В. П.) забезпечити тиражування й розсилку цього наказу до регiональних митниць, митниць пiсля його реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

     4. Начальникам регiональних митниць, митниць довести цей наказ до вiдома суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi та пiдприємств, що здiйснюють декларування на пiдставi договору, якi працюють у зонах дiяльностi митних органiв.

     5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Шейка О. П.

Голова Служби Ю. Соловков