КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
Київ

вiд 11 квiтня 2001 р. N 351


Про виконання резолюцiй Ради Безпеки ООН щодо руху "Талiбан" (Афганiстан)

     У зв'язку з прийняттям Радою Безпеки ООН резолюцiй вiд 15 жовтня 1999 р. N 1267 та вiд 19 грудня 2000 р. N 1333, вiдповiдно до яких запроваджено санкцiї проти афганського руху "Талiбан", Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Мiнiстерствам, iншим центральним та мiсцевим органам виконавчої влади, Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим:

     забезпечити в межах своєї компетенцiї виконання вимог резолюцiй Ради Безпеки ООН вiд 15 жовтня 1999 р. N 1267 та вiд 19 грудня 2000 р. N 1333 i вжити заходiв для того, щоб звести до мiнiмуму пов'язанi з цим можливi втрати України;

     надавати на вимогу Мiнiстерства закордонних справ iнформацiю про стан виконання зазначених резолюцiй.

     2. Мiнiстерству економiки, Мiнiстерству внутрiшнiх справ, Мiнiстерству оборони, Мiнiстерству транспорту, Державнiй митнiй службi, Державному комiтетовi промислової полiтики, Державному комiтетовi у справах охорони державного кордону, Державнiй компанiї з експорту та iмпорту продукцiї i послуг вiйськового та спецiального призначення "Укрспецекспорт" забезпечити за участю Служби безпеки дотримання вимог щодо заборони на:

     а) пряме чи непряме постачання, продаж або передачу на територiю Афганiстану, яка перебуває пiд контролем руху "Талiбан", як це встановлено Комiтетом, створеним згiдно з резолюцiєю Ради Безпеки ООН вiд 15 жовтня 1999 р. N 1267 (далi - Комiтет Ради Безпеки ООН), громадянами України або з її територiї, з використанням суден та лiтальних апаратiв пiд прапором України, зброї i пов'язаних з нею матерiальних засобiв усiх видiв, включаючи озброєння i боєприпаси, транспортнi засоби i майно вiйськового призначення, майно для воєнiзованих формувань i запаснi частини до зазначених засобiв, у тому числi товари, що пiдпадають пiд позицiї ML1-ML15, ML17, ML19, ML20 Списку товарiв вiйськового призначення, мiжнароднi передачi яких пiдлягають державному контролю, що включено у додаток до Положення про порядок державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 грудня 1997 р. N 1358;

     б) прямий чи непрямий продаж або надання на територiю Афганiстану, яка перебуває пiд контролем руху "Талiбан", як це встановлено Комiтетом Ради Безпеки ООН, громадянами України або з її територiї технiчних консультацiйних послуг, надання допомоги або органiзацiї навчання у зв'язку з вiйськовою дiяльнiстю озброєного особового складу, що контролюється рухом "Талiбан";

     в) продаж, постачання чи передачу громадянами України або з її територiї хiмiчного оцтового ангiдриду будь-якiй особi на територiї Афганiстану, яка перебуває пiд контролем руху "Талiбан", як це встановлено Комiтетом Ради Безпеки ООН, або будь-якiй особi з метою будь-якої дiяльностi, що провадиться на територiї або з територiї, яка перебуває пiд контролем руху "Талiбан", як це встановлено Комiтетом Ради Безпеки ООН.

     3. Мiнiстерству транспорту та Мiнiстерству оборони не надавати дозволу жодному лiтальному апарату на злiт з територiї України, пролiт над нею або посадку на нiй, якщо цей лiтальний апарат здiйснив злiт чи повинен здiйснити посадку в такому районi територiї Афганiстану, який, як це встановлено Комiтетом Ради Безпеки ООН, перебуває пiд контролем руху "Талiбан", за винятком тих випадкiв, коли полiт заздалегiдь санкцiоновано цим Комiтетом для надання гуманiтарної допомоги, здiйснення паломництва або сприяння обговоренню питань мирного врегулювання конфлiкту в Афганiстанi та виконанню рухом "Талiбан" положень резолюцiї Ради Безпеки ООН вiд 15 жовтня 1999 р. N 1267.

     4. Центральним та мiсцевим органам виконавчої влади, Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим негайно вжити вiдповiдно до своєї компетенцiї заходiв для накладення арешту на кошти та iншi фiнансовi активи (зупинення банкiвських операцiй по рахунках), у разi їх наявностi, Усами бен Ладена, фiзичних осiб i пiдприємств, якi, як встановлено Комiтетом Ради Безпеки ООН, пов'язанi з ним, включаючи кошти та активи органiзацiї "Ель-Кайда", а також тi, що надходять в результатi використання або за рахунок майна, яке перебуває у володiннi або пiд прямим чи непрямим контролем Усами бен Ладена, фiзичних осiб i пiдприємств, пов'язаних з ним, i вжити заходiв для того, щоб нi цi, нi будь-якi iншi кошти чи фiнансовi ресурси не використовувалися прямо чи опосередковано громадянами України або iншими будь-якими особами на територiї України в iнтересах Усами бен Ладена, його спiвучасникiв, будь-яких пiдприємств, що перебувають у володiннi або пiд прямим чи непрямим контролем Усами бен Ладена, фiзичних осiб i пiдприємств, пов'язаних з ним, включаючи органiзацiю "Ель-Кайда".

     Взяти до вiдома, що Нацiональний банк доведе до банкiв вимоги резолюцiй Ради Безпеки ООН вiд 15 жовтня 1999 р. N 1267 та вiд 19 грудня 2000 р. N 1333 щодо зупинення банкiвських операцiй по рахунках Усами бен Ладена, iнших фiзичних осiб i пiдприємств, зазначених в абзацi першому цього пункту 4.

     5. Державному комiтетовi у справах охорони державного кордону, Мiнiстерству закордонних справ, Мiнiстерству внутрiшнiх справ та Службi безпеки:

     а) вжити заходiв до обмеження в'їзду на територiю України або транзиту через неї всiх старших посадових осiб руху "Талiбан" в ранзi заступника мiнiстра або вище, вiйськовослужбовцiв такого ж рангу, якi перебувають пiд контролем руху "Талiбан", та iнших старших радникiв i високопосадових представникiв руху "Талiбан", за винятком тих випадкiв, коли такi посадовi особи здiйснюють поїздки в гуманiтарних цiлях або з метою паломництва чи в випадках, коли такi поїздки сприяють обговоренню питань мирного врегулювання конфлiкту в Афганiстанi або пов'язанi з виконанням положень резолюцiй Ради Безпеки ООН вiд 15 жовтня 1999 р. N 1267 та вiд 19 грудня 2000 р. N 1333;

     б) забезпечити суворе дотримання вимоги щодо заборони в'їзду на територiю України або транзиту через неї Усами бен Ладена, його спiвучасникiв.

     6. Мiнiстерству юстицiї, Мiнiстерству внутрiшнiх справ, Мiнiстерству транспорту, Службi безпеки вжити заходiв до недопущення дiяльностi на територiї України вiддiлень руху "Талiбан" i афганської авiакомпанiї "Арiана".

     7. Визнати такою, що втратила чиннiсть, постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 грудня 1999 р. N 2344 "Про виконання резолюцiї Ради Безпеки ООН щодо руху "Талiбан" (Афганiстан)" (Офiцiйний вiсник, 1999 р., N 51, ст. 2543).

Прем'єр-мiнiстр України В.ЮЩЕНКО

Iнд. 27