МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

РIШЕННЯ

вiд 5 червня 2001 року N СП-16/2001/52-43


Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну магнезiальних вогнетривiв походженням з Росiйської Федерацiї, Словацької Республiки та Федеративної Республiки Нiмеччина

     Вiдповiдно до Закону України "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну", Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Мiжвiдомча комiсiя) на засiданнi 05.06.2001 року розглянула поданий Мiнiстерством економiки України (далi - Мiнiстерство) звiт про результати спецiального розслiдування щодо iмпорту в Україну магнезiальних вогнетривiв походженням з Росiйської Федерацiї, Словацької Республiки та Федеративної Республiки Нiмеччина (далi - звiт Мiнiстерства), а також висновки Мiнiстерства про доцiльнiсть застосування спецiальних заходiв вiдносно iмпорту в Україну цього товару та визначила наступне.

     1. Заява про застосування спецiальних заходiв.

     4 вересня 2000 р. Мiнiстерство зареєструвало конфiденцiйну та неконфiденцiйну версiї заяви "Української асоцiацiї пiдприємств чорної металургiї" (далi - Асоцiацiя), що була подана вiдповiдно до cтаттi 6 Закону України "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну" (далi - Закон), про порушення та проведення спецiального розслiдування, а також застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну магнезiальних вогнетривiв походженням з Росiйської Федерацiї, Словацької Республiки та Федеративної Республiки Нiмеччина.

     2. Порушення та проведення спецiального розслiдування щодо iмпорту в Україну магнезiальних вогнетривiв.

     2.1. 20 вересня 2000 р. у газетi "Урядовий кур'єр" було опублiковане повiдомлення про рiшення Мiжвiдомчої комiсiї N СП-7/2000/52-47 вiд 7 вересня 2000 р. "Про порушення та проведення спецiального розслiдування щодо iмпорту в Україну магнезiальних вогнетривiв".

     2.2. 9 жовтня 2000 р. вiдповiдно до ч. 1 ст. 11 Закону Мiнiстерство закордонних справ України нотами NN 2.2/28-541, 2.2/28-538, 2.2/28-539 та N 2.2/28-540 нотифiкувало Посольство Словацької Республiки, Посольство Федеративної Республiки Нiмеччина, Посольство Росiйської Федерацiї та Представництво Європейської комiсiї в Українi про порушення та проведення спецiального розслiдування, а також передало рiшення Мiжвiдомчої комiсiї N СП-7/2000/52-47 вiд 7 вересня 2000 р. "Про порушення та проведення спецiального розслiдування щодо iмпорту в Україну магнезiальних вогнетривiв", копiї неконфiденцiйної версiї заяви асоцiацiї та запитальники для iноземних виробникiв та експортерiв.

     2.3. 19 жовтня 2000 р. Представництво Європейської комiсiї в Українi вербальною нотою NN V/277 звернулось до Мiнiстерства закордонних справ України з проханням надання в порядку, передбаченому статтею 18 Угоди про партнерство та спiвробiтництво мiж Україною та ЄС, iнформацiї щодо спецiального розслiдування.

     2.4. 24 лютого 2001 року, вiдповiдно до рiшення Мiжвiдомчої комiсiї вiд 12 сiчня 2001 року N СП-14/2001/52-43, Мiнiстерство закордонних справ України вербальною нотою N 422/20-10805 надiслало до Представництва Європейської комiсiї в Українi пiдготовлену Мiнiстерством iнформацiю стосовно спецiального розслiдування щодо iмпорту в Україну магнезiальних вогнетривiв, яку запитувало Представництво Європейської комiсiї в Українi.

     2.5. 3 листопада 2000 р. вербальною нотою N 602/00 до Мiнiстерства закордонних справ України iз проханням надати iнформацiю щодо назв та адрес нiмецьких юридичних осiб, якi здiйснювали експорт магнезiальних вогнетривiв в Україну, звернулось Посольство Федеративної Республiки Нiмеччина.

     2.6. 25 грудня 2000 р. Мiнiстерство закордонних справ України (нота N 2.2/28-78544) передало Посольству Федеративної Республiки Нiмеччина в Українi матерiали, що запитувались.

     2.7. Згiдно вимог ч. 3 ст. 9 Закону, на запити Мiнiстерства вiд Державної митної служби України, Державного комiтету промислової полiтики України, Державного комiтету статистики України, Торговельно-економiчних мiсiй у складi Посольства України в Росiйськiй Федерацiї, Словацькiй Республiцi, Федеративнiй Республiцi Нiмеччина надiйшли матерiали, що були використанi пiд час проведення розслiдування.

     2.8. В ходi розслiдування Мiнiстерство звернулось до вiтчизняних споживачiв магнезiальних вогнетривiв (листи N 52-43/109 вiд 07.02.2001 р.; N 52-43/159 вiд 23.02.2001 р.; N 52-43/228 вiд 17.03.2001 р.) з метою врахування їх iнтересiв у цьому розслiдуваннi. Вiдповiдi, що надiйшли вiд вiтчизняних споживачiв, були узагальненi та врахованi у результатах розслiдування.

     2.9. 12 грудня 2000 р. у вiдповiдностi до ч. 3 ст. 9 Закону Мiнiстерство направило (лист N 52-47/608) заявнику спецiальний запитальник. Вiдповiдi на запитальник, що надiйшли вiд заявника, були врахованi у звiтi Мiнiстерства та в результатах розслiдування.

     2.10. Станом на 14 листопада 2000 р. (кiнцевий термiн реєстрацiї та подання коментарiв та iнформацiї) Мiнiстерством не було одержано будь-якої iнформацiї, доказiв, коментарiв, що стосуються цього спецiального розслiдування. Мiнiстерством не було одержано вiдповiдей вiд iноземних виробникiв, експортерiв на запитальники Мiнiстерства, що були їм направленi через вiдповiднi дипломатичнi установи. Слiд зазначити, що 28 листопада 2000 р. до Мiнiстерства (вх. N 2288/7937) iз порушенням термiнiв i норм, визначених ч. 2 ст. 3 та ч. 7 ст. 9 Закону, надiйшли неповнi матерiали вiд ВАТ "Комбiнат Магнезит" (м. Сатка Челябiнської обл., Росiйська Федерацiя).

     У зв'язку з тим, що iноземнi виробники, експортери ухилились вiд спiвпрацi з Мiнiстерством, висновки були зробленi на пiдставi фактичних даних, якi були в розпорядженнi Мiнiстерства, що вiдповiдає положенню ч. 7 ст. 9 Закону.

     3. Проведення консультацiй щодо результатiв розслiдування.

     3.1. 12 квiтня 2001 р. Мiнiстерство закордонних справ України нотами N 422/20-22707; N 422/20-22705; 422/20-22710; N 422/20-22732 надiслало до:

     Посольства Росiйської Федерацiї в Українi (вiдповiдно до ст. 3 Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про вiльну торгiвлю);

     Представництва Європейської комiсiї в Українi (вiдповiдно до ст. 18 Угоди про партнерство та спiвробiтництво мiж Україною та ЄС), а також Посольства Федеративної Республiки Нiмеччина в Українi;

     Посольства Словацької Республiки в Українi (вiдповiдно до ст. 3 Угоди мiж Мiнiстерством економiки Словацької Республiки та Мiнiстерством зовнiшнiх економiчних зв'язкiв України про спiвпрацю),

     матерiали щодо результатiв спецiального розслiдування стосовно iмпорту в Україну магнезiальних вогнетривiв походженням з Росiйської Федерацiї, Словацької Республiки та Федеративної Республiки Нiмеччина та запропонувало в 30-денний термiн надiслати до Мiнiстерства коментарi та пропозицiї з цього приводу.

     В зазначений термiн вiдповiдi на свої пропозицiї Мiнiстерство не одержало.

     3.2. 11.05.2001 р. Мiнiстерство додатково листом N 52-47/382 надало Представництву Європейської комiсiї в Українi роз'яснення з приводу спецiального розслiдування щодо iмпорту в Україну магнезiальних вогнетривiв походженням з Федеративної Республiки Нiмеччина, Росiйської Федерацiї та Словацької Республiки та можливим застосуванням спецiальних заходiв у зв'язку з погiршенням фiнансово-економiчного стану нацiонального товаровиробника.

     3.3. 17 травня 2001 р. Мiнiстерство, вiдповiдно до ст. 3 Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про вiльну торгiвлю, провело консультацiї з представниками Мiнiстерства промисловостi та науки Росiйської Федерацiї, Торговельного представництва Росiйської Федерацiї в Українi та ВАТ "Комбiнат Магнезит" (м. Сатка Челябiнської обл.).

     Представниками Мiнiстерства були наданi роз'яснення щодо погiршення фiнансово-економiчного становища нацiонального товаровиробника внаслiдок масованого iмпорту в Україну магнезiальних вогнетривiв, в тому числi походженням з Росiйської Федерацiї. Одночасно було звернуто увагу, що в ходi розслiдування росiйськi експортери та виробники ухилились вiд спiвпрацi з Мiнiстерством.

     В ходi проведення консультацiй росiйська сторона звернулась з пропозицiєю не застосовувати спецiальнi заходи щодо iмпорту в Україну магнезiальних вогнетривiв походженням з Росiйської Федерацiї.

     Представники Мiнiстерства проiнформували росiйську сторону, що в разi подання нею обґрунтованих та належним чином пiдтверджених матерiалiв вiд росiйських виробникiв та експортерiв, вони будуть взятi до уваги при прийняттi Мiжвiдомчою комiсiєю рiшення по результатам розслiдування. В термiн, запропонований Мiнiстерством, вiд росiйської сторони не надiйшло жодних матерiалiв.

     3.4. 16.05.2001 р. Посольство Федеративної Республiки Нiмеччина в Українi нотою N Wi410.20 звернулось на адресу Мiнiстерства закордонних справ України з пропозицiєю по проведенню консультацiй з приводу спецiального розслiдування щодо iмпорту в Україну магнезiальних вогнетривiв, що вiдповiдає ст. 18 Угоди про партнерство та спiвробiтництво мiж Україною та ЄС.

     25 травня 2001 р. Мiнiстерство, вiдповiдно до ст. 18 Угоди про партнерство та спiвробiтництво мiж Україною та ЄС, провело консультацiї з представниками Європейської комiсiї та Посольства Федеративної Республiки Нiмеччина в Українi.

     Представниками Мiнiстерства були наданi роз'яснення щодо погiршення фiнансово-економiчного становища нацiонального товаровиробника внаслiдок масованого iмпорту в Україну магнезiальних вогнетривiв, в тому числi походженням з Федеративної Республiки Нiмеччина. Одночасно було звернуто увагу, що в ходi розслiдування нiмецькi експортери та виробники ухилились вiд спiвпрацi з Мiнiстерством.

     В ходi проведення консультацiй представники Європейського Комiсiї повiдомили про те, що на їх думку, застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну магнезiальних вогнетривiв походженням з Федеративної Республiки Нiмеччина суперечить положенням ст. 18 Угоди про партнерство та спiвробiтництво мiж Україною та ЄС, оскiльки, на їх думку, українською стороною не надано достатньо матерiалiв стосовно нанесення шкоди нацiональному товаровиробнику вiд iмпорту в Україну магнезiальних вогнетривiв походженням з країн ЄС (Федеративна Республiка Нiмеччина).

     Представники Мiнiстерства зазначили, що проведення спецiального розслiдування та застосування спецiальних заходiв за його результатами вiдповiдає положенням ст. 18 Угоди про партнерство та спiвробiтництво мiж Україною та ЄС, оскiльки встановлено причинно-наслiдковий зв'язок мiж значним зростанням обсягiв iмпорту в Україну магнезiальних вогнетривiв, в тому числi походженням з Федеративної Республiки Нiмеччина, та нанесенням значної шкоди нацiональному товаровиробнику. Представники Мiнiстерства проiнформували Представникiв Європейської комiсiї, що в разi подання ними обґрунтованих та належним чином пiдтверджених матерiалiв, вони будуть взятi до уваги при прийняттi Мiжвiдомчою комiсiєю рiшення по результатам розслiдування.

     Пiсля проведених консультацiй 29 травня до Мiнiстерства надiйшли письмовi коментарi вiд Європейської комiсiї.

     4. Перiод розслiдування.

     Вiдповiдно до ч. 12 ст. 1 та ч. 2 ст. 8 Закону Мiнiстерством визначено перiод розслiдування з 1 сiчня 1999 року по 31 грудня 1999 року щодо iмпорту в Україну магнезiальних вогнетривiв.

     5. Нацiональний товаровиробник.

     В ходi розслiдування вiдповiдно до ч. 11 ст. 1 Закону Мiнiстерством було встановлено, що в перiод розслiдування обсяги виробництва магнезiальних вогнетривiв пiдприємствами (ВАТ "Часiв-Ярський вогнетривкий комбiнат"; ВАТ "Пантелеймонiвський вогнетривкий завод"; ВАТ "Микитiвський доломiтний завод"; ВАТ "Запорiжвогнетрив"), вiд iменi яких Асоцiацiя подала заяву, складають 90,36 % вiд загального виробництва в Українi магнезiальних вогнетривiв. Таким чином, сукупне виробництво магнезiальних вогнетривiв пiдприємствами, якi пiдтримують заявника, становить основну частину всього обсягу виробництва в Українi цього товару, що дає всi пiдстави визначати заявника як нацiонального товаровиробника.

     6. Товар, що є об'єктом спецiального розслiдування.

     Товар, що визначений як об'єкт спецiального розслiдування, є магнезiальнi вогнетриви походженням з Росiйської Федерацiї, Словацької Республiки та Федеративної Республiки Нiмеччина, а саме:

     - цегла вогнетривка (магнезiальнi вогнетриви), блоки, плитки та аналогiчнi вогнетривкi керамiчнi будiвельнi матерiали, крiм виробiв з кремнеземистого кам'яного борошна або з аналогiчних кремнеземистих порiд, з умiстом бiльше 50 % маси елементiв Mg, Ca, або Cr, взятих окремо або разом, у перерахунку на магнезит (MgO), карбiд (CaO) або хромiт (Cr2O3), що класифiкуються за кодом Товарної номенклатури зовнiшньоекономiчної дiяльностi (ТН ЗЕД) 6902 10 000 (з дати введення в дiю Державного класифiкатора України "Українська класифiкацiя товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi" (УКТ ЗЕД) - за кодом 6902 10 00).

     7. Подiбний товар.

     В ходi розслiдування дослiджено та встановлено, що магнезiальнi вогнетриви нацiонального походження є подiбними до магнезiальних вогнетривiв походженням з Росiйської Федерацiї, Словацької Республiки та Федеративної Республiки Нiмеччина.

     Зокрема, встановлено, що:

     а) нацiональний товаровиробник виробляє магнезiальнi вогнетриви, зазначенi у частинi 6 цього Рiшення;

     б) методи виробництва, сировина, що використовується для виробництва в Українi, є подiбними до таких, що використовуються для виробництва iноземних магнезiальних вогнетривiв;

     в) iноземнi магнезiальнi вогнетриви, що iмпортуються та реалiзуються (або мають намiр реалiзуватися) в Українi повиннi вiдповiдати таким же самим загальновизнаним нацiональним вимогам Державної системи сертифiкацiї, якi застосовуються до магнезiальних вогнетривiв українського виробництва;

     д) фiзичнi та хiмiчнi характеристики товару, що виробляється нацiональним товаровиробником та iмпортується, є аналогiчними або схожими.

     Товар, що вироблений нацiональним товаровиробником, класифiкуються за кодом Товарної номенклатури зовнiшньоекономiчної дiяльностi (ТН ЗЕД) 6902 10 000 (з дати введення в дiю Державного класифiкатора України "Українська класифiкацiя товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi" (УКТ ЗЕД) - за кодом 6902 10 00), тобто за тим же кодом, що i товар, який iмпортується.

     Таким чином, встановлено, що магнезiальнi вогнетриви, якi виробляються нацiональним товаровиробником, є подiбними до магнезiальних вогнетривiв, якi увозяться в Україну з Росiйської Федерацiї, Словацької Республiки та Федеративної Республiки Нiмеччина та є об'єктом цього спецiального розслiдування.

     8. Дослiдження обсягiв iмпорту в Україну товару, що є об'єктом розслiдування.

     8.1. У процесi цього спецiального розслiдування, на пiдставi даних органiв виконавчої влади України та заявника, було встановлено, що протягом перiоду розслiдування та у порiвняннi з вiдповiдними перiодами, що передують перiоду розслiдування, вiдбувалось значне зростання (в абсолютних та вiдносних показниках) обсягiв iмпорту в Україну товару, що є об'єктом розслiдування походженням з Росiйської Федерацiї, Словацької Республiки та Федеративної Республiки Нiмеччина. При цьому темпи зростання вiдповiдно 1-го кварталу 1999 року становили:

     II кв. 1999 р. - 142,35 %;

     III кв. 1999 р. - 90,49 %;

     IV кв. 1999 р. - 67,23 %.

     Вiдноснi показники росту обсягiв iмпорту стосовно 1997 р. становили:

     1998 р. - 58,20 %;

     1999 р. - 136,04 %.

     8.2. Установлено, що в перiод розслiдування частка товару, що є об'єктом розслiдування, походженням з Росiйської Федерацiї, Словацької Республiки та Федеративної Республiки Нiмеччина, у споживаннi на внутрiшньому ринку України була значною та в середньому становила 25,60 %. Аналогiчна ситуацiя спостерiгається i у вiдповiднi попереднi перiоди. Так, частка iмпорту товару, що є об'єктом розслiдування, у споживаннi на внутрiшньому ринку з 1997 по 1999 роки становила:

     1997 р. - 19,58 %;

     1998 р. - 12,41 %;

     1999 р. - 25,51 %.

     8.3. Установлено, що протягом перiоду розслiдування вiдбувається зменшення середньої митної цiни за одиницю товару, що є об'єктом спецiального розслiдування, походженням з Росiйської Федерацiї, Словацької Республiки та Федеративної Республiки Нiмеччина. При цьому темпи зменшення середньої митної цiни за одиницю товару, що є об'єктом спецiального розслiдування, походженням з Росiйської Федерацiї, Словацької Республiки та Федеративної Республiки Нiмеччина, вiдповiдно 1-го кварталу 1999 року становили:

     II кв. 1999 р. - 10,60 %;

     III кв. 1999 р. - 12,13 %;

     IV кв. 1999 р. - 9,10 %.

     9. Нанесення шкоди нацiональному товаровиробнику.

     9.1. В ходi спецiального розслiдування було дослiджено та встановлено, що в перiод розслiдування та у порiвняннi з вiдповiдними перiодами, що передують перiоду розслiдування:

     а) Обсяги виробництва нацiонального товаровиробника суттєво скоротились. Темпи скорочення обсягiв виробництва вiдносно 1997 року становили:

     1998 р. - 44,55 %;

     1999 р. - 13,94 %.

     б) Процент використання виробничих потужностей нацiональним товаровиробником був низьким. Темпи зменшення завантаження нацiональним товаровиробником виробничих потужностей вiдносно 1997 року становили:

     1998 р. - 23,89 %;

     1999 р. - 11,16 %.

     в) Вiдбувалось збiльшення залишкiв готової продукцiї на складах нацiонального товаровиробника, якi протягом перiоду розслiдування зросли на 37,47 %.

     г) Скоротилися обсяги продажу подiбного товару. Темпи скорочення обсягiв продажу подiбного товару нацiональним товаровиробником стосовно 1997 року становили:

     1998 р. - 31,83 %;

     1999 р. - 44,50 %.

     д) Прибутки нацiонального товаровиробника значно скоротились. Темпи падiння прибуткiв нацiонального товаровиробника стосовно 1997 року становили:

     1998 р. - 76,62 %;

     1999 р. - 84,08 %.

     ж) Вiдбувалось скорочення зайнятостi на пiдприємствах нацiонального товаровиробника. За перiод з 1997 по 1999 роки на пiдприємствах нацiонального товаровиробника був звiльнений майже кожний п'ятий працюючий. Темпи падiння зайнятостi на пiдприємствах нацiонального товаровиробника вiдносно 1997 року становили:

     1998 р. - 4,50 %;

     1999 р. - 16,95 %.

     9.2. Таким чином, як у перiод розслiдування, так i в попереднi вiдповiднi перiоди фiнансово-економiчний стан нацiонального товаровиробника значно погiршився.

     Зокрема, вiдбулося:

     скорочення обсягiв виробництва та продажу подiбного товару;

     зменшення прибуткiв нацiонального товаровиробника;

     зростання залишкiв готової продукцiї.

     Крiм того, виробництво нацiонального товаровиробника стало збитковим. Тобто, є наявними факти заподiяння значної шкоди нацiональному товаровиробнику внаслiдок значних обсягiв iмпорту в Україну товару, що є об'єктом розслiдування, походженням з Росiйської Федерацiї, Словацької Республiки та Федеративної Республiки Нiмеччина.

     10. Визначення причинно-наслiдкового зв'язку мiж обсягами iмпорту в Україну товару, що є об'єктом розслiдування, походженням з Росiйської Федерацiї, Словацької Республiки та Федеративної Республiки Нiмеччина, та заподiянням шкоди нацiональному товаровиробнику.

     Вiдповiдно до статтi 10 Закону, у процесi спецiального розслiдування дослiджувалась наявнiсть причинно-наслiдкового зв'язку мiж обсягами iмпорту в Україну товару, що є об'єктом розслiдування, походженням з Росiйської Федерацiї, Словацької Республiки та Федеративної Республiки Нiмеччина, та заподiянням шкоди нацiональному товаровиробнику.

     Проаналiзувавши наданi Мiжвiдомчiй комiсiї матерiали стосовно проведення Мiнiстерством спецiального розслiдування, установлено, що iснує прямий причинно-наслiдковий зв'язок мiж наявнiстю фактiв здiйснення в значних обсягах iмпорту в Україну товару, що є об'єктом розслiдування, походженням з Росiйської Федерацiї, Словацької Республiки та Федеративної Республiки Нiмеччина, та нанесенням значної шкоди нацiональному товаровиробнику.

     Зокрема, при ростi iмпорту в перiод розслiдування 1999 р. на 136,04 % у порiвняннi з 1997 р. вiдбулося скорочення вiдповiдно на 44 % обсягiв продажу нацiонального товаровиробника.

     11. Нацiональнi iнтереси.

     11.1. Нацiональний товаровиробник надав вiдповiднi докази, якi пiдтверджуються одержаними в ходi розслiдування матерiалами, що у перiод розслiдування та протягом 1997 - 1998 рокiв через значнi обсяги iмпорту в Україну товару, що є об'єктом розслiдування, походженням з Росiйської Федерацiї, Словацької Республiки та Федеративної Республiки Нiмеччина, спостерiгалася тенденцiя до:

     - зменшення завантаженостi виробничих потужностей у 1999 р. на 11,16 % у порiвняннi з 1997 р.;

     - скорочення зайнятостi населення у виробництвi подiбного товару у 1999 р. на 16,95 % у порiвняннi з 1997 р.;

     - погiршення фiнансово-економiчних показникiв.

     Заявник надав вiдповiднi матерiали та докази, якi пiдтверджують, що зайнятiсть на пiдприємствах нацiонального товаровиробника зменшувалась в перiод розслiдування при загальнiй тенденцiї її зменшення в порiвняннi з попереднiми вiдповiдними перiодами, незважаючи на збiльшення обсягiв споживання на внутрiшньому ринку України в зазначенi перiоди.

     В зв'язку з цим, враховуючи iснуючу потребу в усуненнi впливу значних обсягiв iмпорту на фiнансово-економiчнi показники нацiонального товаровиробника, iз метою вiдновлення конкуренцiї та збiльшення обсягiв споживання подiбного товару нацiонального товаровиробника на внутрiшньому ринку, заявник наполягає на застосуваннi спецiальних заходiв.

     11.2. В перiод розслiдування та попереднi вiдповiднi перiоди iнвестицiї у виробництво подiбного товару не здiйснювались, що пояснюється зменшенням одержання стабiльних прибуткiв через значний вплив iмпорту товару, що є об'єктом розслiдування. Дослiджено, що за умов погiршення фiнансово-економiчного стану нацiонального товаровиробника останнiй та будь-якi iнвестори не ризикували, та не у змозi змiнити таку практику на користь iнвестування у нацiональне виробництво, якщо не будуть усунутi диспропорцiї у торгiвлi подiбним товаром та товаром, що є об'єктом цього розслiдування. З урахуванням того, що в Українi iснують значнi (до 60 %) не використанi виробничi потужностi, застосування спецiальних заходiв позитивно вплине на стан нацiонального товаровиробника, що дозволить йому збiльшити збут продукцiї в Українi, завантажити не використанi виробничi потужностi та збiльшити зайнятiсть населення у виробництвi подiбного товару. Цi заходи також позитивно вплинуть на процес iнвестування у нацiональне виробництво.

     11.3. В ходi розслiдування було вивчено питання щодо можливостi забезпечення нацiональним товаровиробником потреб внутрiшнього ринку. При цьому були врахованi матерiали як нацiональних виробникiв, так i вiтчизняних споживачiв магнезiальних вогнетривiв. Проаналiзувавши матерiали, одержанi вiд нацiональних виробникiв та споживачiв магнезiальних вогнетривiв, було визначено перелiк (додаток N 1 - 3) видiв та марок магнезiальних вогнетривiв, що виробляються нацiональними виробниками не в достатнiй кiлькостi.

     11.4. Розраховано, що часткове (або повне) вiдшкодування шкоди, завданої нацiональному товаровиробнику, може бути лише за умови застосування спецiальних заходiв строком на чотири роки. Зазначенi розрахунки базуються на пiдставi iснуючої на теперiшнiй час завантаженостi виробничих потужностей нацiонального товаровиробника та споживання на внутрiшньому ринку України. При цьому прогнозується можливiсть 10 - 15 % темпiв росту виробництва. Аналiз об'єктивних показникiв фiнансово-економiчного стану нацiонального виробника свiдчать про те, що в разi, якщо спецiальнi заходи не будуть застосованi, негативнi тенденцiї фiнансово-економiчного стану нацiонального товаровиробника будуть продовжуватися, що може призвести до припинення ним виробництва подiбного товару в Українi, значного скорочення зайнятостi населення. У цьому разi саме у нацiональних iнтересах термiново застосувати спецiальнi заходи.

     11.5. Таким чином, за умов значних зростань обсягiв iмпорту, що в свою чергу впливає на витiснення продукцiї нацiонального товаровиробника з внутрiшнього ринку України, та з урахуванням значних потужностей по виробництву подiбного товару у Росiйськiй Федерацiї, Словацькiй Республiцi та Федеративнiй Республiцi Нiмеччина, що обумовлює зростання iмпорту в Україну товару, що є об'єктом розслiдування, нацiональному виробнику може бути заподiяно важко поправної шкоди. При цьому Мiнiстерство робить висновки, що не має непереборних обставин для незастосування спецiальних заходiв.

     12. Розрахунок граничного рiвня квоти.

     З урахуванням вимог частини шостої статтi 16 Закону, а також з урахуванням iнтересiв вiтчизняних споживачiв та нацiонального товаровиробника магнезiальних вогнетривiв, з огляду на значнi обсяги iмпорту, запаси та значне зниження цiни за одиницю товару, що є об'єктом розслiдування, походженням з Росiйської Федерацiї, Словацької Республiцi та Федеративної Республiки Нiмеччина, враховуючи що марки та види магнезiальних вогнетривiв, зазначених в додатку NN 1 - 3, в Українi виробляються в недостатнiй кiлькостi розрахований вiдповiдний рiвень квоти товару, зазначеного в частинi 6 цього Рiшення.

     13. Застосування спецiальних заходiв.

     За результатами спецiального розслiдування встановлено, що iснує достатня iнформацiя та докази для закiнчення Мiнiстерством спецiального розслiдування щодо iмпорту в Україну магнезiальних вогнетривiв походженням з Росiйської Федерацiї, Словацької Республiцi та Федеративної Республiки Нiмеччина та застосуванням спецiальних заходiв щодо такого iмпорту.

     Беручи до уваги зазначене вище та вiдповiдно до Закону України "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну", Мiжвiдомча комiсiя вирiшила:

     13.1. Взяти до уваги звiт Мiнiстерства економiки України про результати спецiального розслiдування щодо iмпорту в Україну магнезiальних вогнетривiв походженням з Росiйської Федерацiї, Словацької Республiки та Федеративної Республiки Нiмеччина, що проводиться вiдповiдно до рiшення Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi N СП-7/2000/52-47 вiд 07.09.2000 р., та завершити спецiальне розслiдування щодо iмпорту в Україну магнезiальних вогнетривiв походженням з Росiйської Федерацiї, Словацької Республiцi та Федеративної Республiки Нiмеччина.

     13.2. Застосувати спецiальнi заходи щодо iмпорту в Україну магнезiальних вогнетривiв походженням з Росiйської Федерацiї, Словацької Республiки та Федеративної Республiки Нiмеччина. Зазначенi спецiальнi заходи застосовуються щодо iмпорту в Україну:

     - цегли вогнетривкої (магнезiальнi вогнетриви), блоки, плитки та аналогiчнi вогнетривкi керамiчнi будiвельнi матерiали, крiм виробiв iз кремнеземистого кам'яного борошна або з аналогiчних кремнеземистих порiд, з умiстом бiльше 50 % мас. елементiв Mg, Ca, або Cr, взятих окремо або разом, у перерахунку на магнезит (MgO), карбiд (CaO) або хромiт (Cr2O3), що класифiкуються за кодом Товарної номенклатури зовнiшньоекономiчної дiяльностi (ТН ЗЕД) 6902 10 000 (з дати введення в дiю Державного класифiкатора України "Українська класифiкацiя товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi" (УКТ ЗЕД) - за кодом 6902 10 00).

     13.3. Установити, що:

     13.3.1) спецiальнi заходи застосовуються шляхом запровадження квотування iмпорту в Україну магнезiальних вогнетривiв, зазначених у пунктi 13.2 цього Рiшення;

     13.3.2) застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну магнезiальних вогнетривiв, зазначених у пунктi 13.2, починається з дня набрання чинностi цього Рiшення;

     13.3.3) строк застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну магнезiальних вогнетривiв, зазначених у пунктi 13.2 цього Рiшення, закiнчується через чотири роки з дня набрання чинностi цього Рiшення;

     13.3.4) рiчний обсяг спецiальної квоти складає:

     для Росiйської Федерацiї 18820512 кг, у тому числi 16938460 кг марок та видiв, зазначених у додатку N 1;

     для Словацької Республiки 12545910 кг, у тому числi 11913319 кг марок та видiв, зазначених у додатку N 2;

     для Федеративної Республiки Нiмеччина 826671 кг, у тому числi 826671 кг марок та видiв, зазначених у додатку N 3;

     13.3.5) перший рiчний перiод починається з наступного дня пiсля набрання чинностi рiшення Мiжвiдомчої комiсiї;

     13.3.6) рiчний обсяг спецiальної квоти, зазначений у пiдпунктi 13.3.4, розподiляється на два пiврiчнi перiоди. Перший пiврiчний перiод розпочинається з наступного дня пiсля набрання чинностi цього Рiшення та завершується через шiсть мiсяцiв, другий пiврiчний перiод розпочинається з наступного дня пiсля завершення першого пiврiчного перiоду та завершується через шiсть мiсяцiв. У кожний пiврiчний перiод Мiнiстерством не може бути видано спецiальних лiцензiй бiльш нiж 60 % рiчного обсягу спецiальної квоти;

     13.3.7) квотування iмпорту в Україну магнезiальних вогнетривiв, зазначених у пiдпунктi 13.2 цього Рiшення, здiйснюється шляхом видачi Мiнiстерством спецiальних лiцензiй;

     13.3.8) термiн дiї спецiальної лiцензiї на митнiй територiї України - 90 днiв вiд дати її пiдписання;

     13.3.9) перенесення невикористаних залишкiв рiчної квоти допускається в межах 6 % вiд рiчного обсягу квоти;

     13.3.10) заяви стосовно перенесення невикористаних залишкiв рiчної спецiальної квоти можуть подаватись протягом перших 30 днiв наступного рiчного перiоду, а ввезення в Україну за спецiальними лiцензiями, виданими з метою використання таких залишкiв протягом перших 90 днiв такого ж рiчного перiоду.

     13.4. Заборонити ввезення на митну територiю України магнезiальних вогнетривiв, зазначених у пiдпунктi 13.2 цього Рiшення, без спецiальних лiцензiй та сертифiката походження.

     13.5. Доручити:

     13.5.1) Державнiй митнiй службi України видати вiдповiднi акти на виконання цього Рiшення;

     13.5.2) Державнiй митнiй службi України щоквартально подавати Мiнiстерству (за встановленою формою, додаток N 4) iнформацiю про обсяги здiйсненого суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України iмпорту магнезiальних вогнетривiв, зазначених у пiдпунктi 13.2 цього Рiшення;

     13.5.3) Мiнiстерству видати вiдповiднi акти стосовно лiцензування та квотування iмпорту в Україну магнезiальних вогнетривiв, зазначених у пiдпунктi 13.2 цього Рiшення;

     13.5.4) Мiнiстерству забезпечити контроль за використанням щорiчної спецiальної квоти;

     13.5.5) Мiнiстерству щорiчно проводити монiторинг наслiдкiв застосування спецiальних заходiв та вносити Мiжвiдомчiй комiсiї пропозицiї щодо їх лiбералiзацiї з урахуванням фiнансово-економiчного стану нацiонального товаровиробника;

     13.5.6) Мiнiстерству забезпечити публiкацiю повiдомлення про рiшення Мiжвiдомчої комiсiї у газетi "Урядовий кур'єр";

     13.5.7) Мiнiстерству закордонних справ України нотифiкувати компетентнi органи Росiйської Федерацiї, Словацької Республiки, Федеративної Республiки Нiмеччина та Представництво Європейської комiсiї в Українi про це Рiшення;

     13.5.8) Мiнiстерству проiнформувати Кабiнет Мiнiстрiв України про прийняття цього Рiшення.

     13.6. Установити, що це Рiшення набирає чинностi з дня опублiкування повiдомлення про нього.

Мiжвiдомча
комiсiя з мiжнародної торгiвлi

 

Додаток N 1

Перелiк видiв та марок магнезiальних вогнетривiв походженням з Росiйської Федерацiї

Код ТН ЗЕД Код УКТ ЗЕД Вид Марка
6902 10 000 6902 10 00 Переклазовуглероди стi на основi плавленного переклаза ПУПК-8 N 5, 15, 31, 32;
6902 10 000 6902 10 00 Порошки переклазовi ППК, ППЗ, ППЦ, ППМ, ППФ, ППКП
6902 10 000 6902 10 00 Плити переклазовi складовi для шиберних затворiв ПСП-95, 96, 10гх70; ПСП-98-8А- 80, ПСП-96-10А-80
6902 10 000 6902 10 00 Переклазовi вогнетриви МГ-1, 12, П-89, 90, 91 (1, 2 кг) N 1, 3 ГОСТ 4689-94 N 1, 6, 11, 12, 15, 16
6902 10 000 6902 10 00 Переклазовi обпаленi вогнетриви ПЛК-93, 94 N 1х150; 1х180; 2х130
6902 10 000 6902 10 00 Переклазохромiтовi вогнетриви ПХЦ, ПХС
6902 10 000 6902 10 00 Переклазошпинелiдн а цегла ПШП-6, 16, 17, 29, 30, ПШПЦ-28, 29
6902 10 000 6902 10 00 Сумiш хромiтопереклазова СХП ТТ 200-222-99
6902 10 000 6902 10 00 Хромiтопереклазовi високовогнетривкi вироби ХП, ХП-5 по ГОСТ5381-93
    Леточнi блоки ПХЛМК, МПЛК-1д150
    Фурма ПГФ-2
6902 10 000 6902 10 00 Стакан-колектор ПГРБС N бах70, 8бх70, 15ах70; ПГРБС 90-12/55, ПГРБС902/80
6902 10 000 6902 10 00 Стакан сталеразливочный ПГРБС-90, ПБС-88
6902 10 000 6902 10 00 Плити БРС
6902 10 000 6902 10 00 Погружаючi стакани  
6902 10 000 6902 10 00 Пробка МК-1
6902 10 000 6902 10 00 Рекуператор А-2
6902 10 000 6902 10 00 Високоглиноземнi вогнетриви  
6902 10 000 6902 10 00 Сумiш СМЖ
6902 10 000 6902 10 00 Кварцевi погружаючi стакани  
6902 10 000 6902 10 00 Вiльна цегла ПХС-5уп., 22уп.; ПХСС-1, ПХСС-29, ПХСС-5, ПХСС-22, ПХСС-14, ПХСС-3, ПХСС-21

 

Додаток N 2

Перелiк видiв та марок магнезiальних вогнетривiв походженням з Словацької Республiки

Код ТН ЗЕД Код УКТ ЗЕД Вид Марка
6902 10 000 6902 10 00 Переклазовуглероди стi вироби LIUBZ, LIUBX-15, LIUB(x)10, LIUBX 15A; PPLE2C, PPLC
6902 10 000 6902 10 00 Маса Gk-62, Gk-34, GTS32
6902 10 000 6902 10 00 Торкретмасса (MD 33/8)
6902 10 000 6902 10 00 Переклазохромитовi вогнетриви L111C, L111BXZ, SL111, SL111RD, SL111C, SL111KD
6902 10 000 6902 10 00 Сумiш вогнетривка SLUT-1P
6902 10 000 6902 10 00 Набивна маса FC22X; DC-10, DC12
6902 10 000 6902 10 00 Вiльна цегла L111V N 5a, 22a; L111K N 5a, 22a; SL111CP
6902 10 000 6902 10 00 Ловiнiт L111S

 

Додаток N 3

Перелiк видiв та марок магнезiальних вогнетривiв походженням з Федеративної Республiки Нiмеччина

Код ТН ЗЕД Код УКТ ЗЕД Вид Марка
6902 10 000 6902 10 00 Плити переклазовi складовi для шиберних затворiв HB 92 AT 9-200\70- 135
6902 10 000 6902 10 00 Вогнетривка цегла PX-240 или Basamag, VST-125, VSТ-128, VST-130
6902 10 000 6902 10 00 Продувочнi блоки й фурми  
6902 10 000 6902 10 00 Стакан-колектор S2105
6902 10 000 6902 10 00 Стопр-моноблок S2127A\S2138
6902 10 000 6902 10 00 Стакан-дозатор S1688\S1689
6902 10 000 6902 10 00 Труба для захисту струи метала S9493
6902 10 000 6902 10 00 Муллитографiтовий заглибний стакан S2126\S2244
6902 10 000 6902 10 00 Вогнетривкi вироби FB72/02-01
    Пробка Z 4535-1050, S4535- 0050
    Пробочний блок Z 4535-1060, L3735- 30
6902 10 000 6902 10 00 Вогнетривкий бетон  
6902 10 000 6902 10 00 Комплект вогнетривких виробiв з вогнетривкою масою для кислородноконверто рного цеху  
6902 10 000 6902 10 00 Магнезiальнi вогнетриви ANKER TT 10, ANKER TT 7, ANKERFORM TT 66, ANKERTVN-LTC, ANKER T3
6902 10 000 6902 10 00 Аргонний вузел Argon-Spulset 146\419
6902 10 000 6902 10 00 Переклазовуглероди стi вироби H97 10F3, P97 12F3, P97 12F3T, P97, P97T, P97 07F3
6902 10 000 6902 10 00 Леточнi блоки GR 97/D