МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

РIШЕННЯ

вiд 08.06.2001 N СП-17/2001/52-44


Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну шприцiв з голками чи без голок з пластмасових матерiалiв походженням з Росiйської Федерацiї, Словацької Республiки, Королiвства Бельгiя, Iрландiї, Республiки Польща, Федеративної Республiки Нiмеччина та Королiвства Iспанiя

     Вiдповiдно до Закону України "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну" Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Мiжвiдомча комiсiя) на своєму засiданнi вiд 8 червня 2001 року розглянула:

     Звiт Мiнiстерства економiки України про результати спецiального розслiдування щодо iмпорту в Україну шприцiв з голками чи без голок з пластмасових матерiалiв походженням з Росiйської Федерацiї, Словацької Республiки, Королiвства Бельгiя, Iрландiї, Республiки Польща, Федеративної Республiки Нiмеччина та Королiвства Iспанiя (далi - Звiт Мiнiстерства), а також рекомендацiї Мiнiстерства економiки України (далi - Мiнiстерство) щодо доцiльностi застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну шприцiв з голками чи без голок з пластмасових матерiалiв походженням з Росiйської Федерацiї, Словацької Республiки, Королiвства Бельгiя, Iрландiї, Республiки Польща, Федеративної Республiки Нiмеччина та Королiвства Iспанiя та встановила.

     1. Заява про застосування спецiальних заходiв.

     9 сiчня 2001 р. Мiнiстерством було зареєстровано конфiденцiйну та неконфiденцiйну версiї заяви ВАТ "Гемопласт" (далi - заявник), що були поданi вiдповiдно до Статтi 6 Закону України "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну" (далi - Закон), про порушення та проведення спецiального розслiдування, а також застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну шприцiв iз голками чи без голок iз пластмасових матерiалiв мiсткiстю 1 мл., 2 мл., 5 мл., 10 мл., 20 мл., походженням з Росiйської Федерацiї, Словацької Республiки, Королiвства Бельгiя, Iрландiї, Республiки Польща, Королiвства Iспанiя та Федеративної Республiки Нiмеччина.

     2. Порушення та проведення спецiального розслiдування щодо iмпорту в Україну шприцiв iз голками чи без голок iз пластмасових матерiалiв.

     2.1. 16 сiчня 2001 року вiдповiдно до ч. 1 ст. 11 Закону, Мiнiстерство закордонних справ України нотою N 422/20-25 нотифiкувало Посольство Словацької Республiки, Посольство Королiвства Бельгiя, Посольство Федеративної Республiки Нiмеччина, Посольство Росiйської Федерацiї, Посольство Республiки Польща, Посольство Iрландiї, Посольство Королiвства Iспанiя та Представництво Європейської Комiсiї в Українi про порушення та проведення спецiального розслiдування та передало копiї Рiшення Мiжвiдомчої комiсiї вiд 12 сiчня 2001 р. N СП-13/2001/52-61, копiї неконфiденцiйної версiї заяви ВАТ "Гемопласт" та запитальники для iноземних виробникiв та експортерiв.

     2.2. 18 сiчня 2001 р., у газетi "Урядовий кур'єр" N 9 було опублiковане повiдомлення про Рiшення Мiжвiдомчої комiсiї N СП-13/2001/52-61 вiд 12 сiчня 2001 р. "Про порушення та проведення спецiального розслiдування щодо iмпорту в Україну шприцiв з голками чи без голок".

     2.3. У встановленому ч. 4 ст. 9 Закону порядку та в термiни визначенi Комiсiєю, нiмецька компанiя "Vogt Medical Vertrieb GmbH", яка експортує в Україну вироби медичного призначення, у тому числi шприцi одноразовi виробництва Becton Dickinson, була зареєстрована Мiнiстерством, як заiнтересована сторона у цьому розслiдуваннi, про що їй було повiдомлено листом N 52-44/132 вiд 14.02.2001 р.

     2.4. 19 лютого 2001 року вiд компанiї "Vogt Medical Vertrieb GmbH" до Мiнiстерства надiйшли матерiали, (заява генерального директора М. Фогта щодо дiяльностi фiрми "Vogt Medical Vertrieb GmbH" на Українi), стосовно зазначеного спецiального розслiдування та вiдповiдi на спецiальний запитальник N 52-61/188а.

     2.5. 16 лютого 2001 року N 89 вiд Торговельного представництва Росiйської Федерацiї в Українi та 6 березня 2001 року N 52-44(2)/247 вiд Мiнiстерства економiки Словацької Республiки надiйшли ноти щодо надання iнформацiї стосовно зазначеного розслiдування. Мiнiстерство нотами N 52-44/217 вiд 15.03.2001 р. та N 52-44(2)/248 вiд 22.03.2001 р. надало вiдповiдi на питання, що були поставленi росiйською та словацькою сторонами.

     2.6. З порушеннями вимог ст. 3 Закону та Рiшення Комiсiї, 28 лютого 2001 року до Мiнiстерства надiйшли листи вiд польських компанiй Dispomed, Medical Lomza, ERG Klobuck SA (вiд 15.02.2001 р. N 1114/F/2001, вiд 07.02.2001 р. (б/н) та вiд 28.02.2001 р. N 132/FH/2001) щодо недоцiльностi введення обмежувальних заходiв на iмпорт в Україну товару, що є об'єктом розслiдування походженням з Республiки Польща. Зазначена компанiя мотивувала свою пропозицiю незначними поставками в Україну шприцiв iз голками чи без голок iз пластмасових матерiалiв. Докази наданi компанiєю Dispomed, Medical Lomza, ERG Klobuck SA не були врахованi, оскiльки в них не мiстились матерiали по сутi розслiдування, крiм цього докази не вiдповiдали положенням ст. 3 Закону.

     2.7. Вiдповiдно до частини 3 статтi 9 Закону, Мiнiстерством були отриманi всi необхiднi матерiали стосовно цього розслiдування вiд Державної митної служби України, Державного комiтету статистики України, Мiнiстерства охорони здоров'я України та вiдповiдних торговельно-економiчних мiсiй у складi Посольств України за кордоном.

     2.8. Станом на 18 лютого 2001 р. (згiдно з частиною 7 статтi 9 Закону та Рiшенням Комiсiї кiнцевий строк реєстрацiї та подання коментарiв, доказiв та iнформацiї) не було одержано будь-яких матерiалiв, iнформацiї, доказiв та коментарiв, що стосуються цього спецiального розслiдування, вiдповiдей на запитальники Мiнiстерства, що були направленi iноземним виробникам та експортерам, за виключенням компанiї "Vogt Medical Vertrieb GmbH".

     У зв'язку з тим, що iноземнi виробники, експортери в розумiннi ч. 7 ст. 9 Закону, ухилились вiд спiвпрацi з Мiнiстерством, Мiнiстерство робило висновки на пiдставi фактичних даних, якi були в його розпорядженнi та з урахуванням матерiалiв наданих компанiєю "Vogt Medical Vertrieb GmbH".

     2.9. 01.03.2000 р. у вiдповiдностi до ч. 3 ст. 9 Закону Мiнiстерство направило (лист N 52-44/182) заявнику спецiальний запитальник. Вiдповiдi на запитальник, що надiйшли вiд заявника були врахованi у Звiтi Мiнiстерства та в результатах розслiдування.

     3. Проведення консультацiй по матерiалах Мiнiстерства щодо результатiв розслiдування.

     3.1. 27 квiтня 2001 р. Мiнiстерство закордонних справ України нотою N 422/20-27247 надiслало до:

     Посольства Словацької Республiки (вiдповiдно до ст. 3 "Угоди мiж Мiнiстерством економiки Словацької Республiки та Мiнiстерством зовнiшнiх економiчних зв'язкiв України про спiвпрацю");

     Представництва Європейської Комiсiї в Українi (вiдповiдно до ст. 18 "Угоди про партнерство та спiвробiтництво мiж Україною та ЄС" а також до Посольства Королiвства Бельгiя, Посольства Федеративної Республiки Нiмеччина, Посольства Iрландiї та Посольства Королiвства Iспанiя;

     Посольства Республiки Польща;

     Посольства Росiйської Федерацiї (вiдповiдно до ст. 3 "Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про вiльну торгiвлю",

     матерiали про результати спецiального розслiдування щодо iмпорту в Україну шприцiв з голками чи без голок з пластмасових матерiалiв походженням з Росiйської Федерацiї, Словацької Республiки, Королiвства Бельгiя, Iрландiї, Республiки Польща, Федеративної Республiки Нiмеччина та Королiвства Iспанiя, яке було проведено вiдповiдно до Рiшення Мiжвiдомчої комiсiї N СП-13/2001/52-61 вiд 12 сiчня 2001 р. Зазначеною нотою було запропоновано в 30 денний термiн надiслати до Мiнiстерства коментарi та пропозицiї стосовно надiсланих матерiалiв.

     В зазначений термiн вiдповiдi на свої пропозицiй Мiнiстерство не одержало.

     3.2. Мiнiстерство листом N 52-44/390 вiд 16.05.2001 р. на адресу Представництва Європейської Комiсiї в Українi надало додатковi пояснення щодо подання коментарiв до матерiалiв про результати спецiального розслiдування та стосовно проведення консультацiй вiдповiдно до статтi 18 "Угоди про партнерство та спiвробiтництво мiж Україною та ЄС".

     3.3. 18.05.2001 р. Мiнiстерство, вiдповiдно ст. 3 "Угоди мiж Мiнiстерством економiки Словацької Республiки та Мiнiстерством зовнiшнiх економiчних зв'язкiв України про спiвробiтництво", провело консультацiї з торговим представником Посольства Словацької Республiки та з представником пiдприємства по виробництву шприцiв з голками чи без голок з пластмасових матерiалiв в Словацькiй Республiцi "CHIRANA Injecta".

     Представниками Мiнiстерства були наданi роз'яснення щодо погiршення фiнансово-економiчного становища нацiонального товаровиробника в наслiдок масованого iмпорту в Україну шприцiв з голками чи без голок з пластмасових матерiалiв в тому числi походженням з Словацької Республiки. Одночасно було звернуто увагу, що в ходi розслiдування словацькi експортери та виробники ухилились вiд спiвпрацi з Мiнiстерством.

     В ходi проведення консультацiй словацька сторона звернулась з пропозицiєю збiльшити розмiр запропонованої квоти щодо iмпорту в Україну шприцiв з голками чи без голок з пластмасових матерiалiв походженням з Словацької Республiки.

     Представники Мiнiстерства проiнформували словацьку сторону, що в разi подання нею обгрунтованих та належним чином пiдтверджених матерiалiв вони будуть взятi, до уваги при прийняттi Мiжвiдомчою комiсiєю Рiшення по результатам розслiдування. В зазначений термiн вiд словацької сторони не надiйшло жодних матерiалiв.

     3.4. 25 травня 2001 р. Мiнiстерство, вiдповiдно до ст. 18 "Угоди про партнерство та спiвробiтництво мiж Україною та ЄС",провело консультацiї з представниками Європейської Комiсiї та Посольства Федеративної Республiки Нiмеччина в Українi.

     Представниками Мiнiстерства були наданi роз'яснення щодо погiршення фiнансово-економiчного становища нацiонального товаровиробника в наслiдок масованого iмпорту в Україну шприцiв з голками чи без голок з пластмасових матерiалiв в тому числi походженням з Федеративної Республiки Нiмеччина, Королiвства Бельгiя, Iрландiї та Королiвства Iспанiя. Одночасно представниками Мiнiстерства було вiдзначено, що єдиною заiнтересованою стороною розслiдування з боку експортерiв та виробникiв є компанiя "Vogt Medical Vertrieb GmbH" iнформацiя та коментарi якої врахованi в результатах розслiдування. Iншi виробники та експортери ухилились вiд спiвпрацi з Мiнiстерством.

     В ходi проведення консультацiй Представники Європейського Комiсiї повiдомили про те, що, на їх думку, застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну шприцiв з голками чи без голок з пластмасових матерiалiв походженням з Федеративної Республiки Нiмеччина, Королiвства Бельгiя, Iрландiї та Королiвства Iспанiя суперечить положенням ст. 18 "Угоди про партнерство та спiвробiтництво мiж Україною та ЄС". Привернули увагу представникiв Мiнiстерства на той факт, що в наданих 27 квiтня 2001 року матерiалах про можливе застосування спецiальних заходiв не було посилання на ст. 18 "Угоди про партнерство та спiвробiтництво мiж Україною та ЄС". Одночасно представники Європейської Комiсiї звернулись з проханням надати їм додатковi матерiали якi стосуються цього розслiдування.

     Представники Мiнiстерства зазначили, що проведення спецiального розслiдування та застосування спецiальних заходiв за його результатами вiдповiдає положенням ст. 18 "Угоди про партнерство та спiвробiтництво мiж Україною та ЄС". Представники Мiнiстерства проiнформували Представникiв Європейської Комiсiї, що в разi подання ними обгрунтованих та належним чином пiдтверджених матерiалiв вони будуть взятi, до уваги при прийняттi Мiжвiдомчою комiсiєю Рiшення по результатам розслiдування.

     На прохання висловлене представниками Європейської Комiсiї Мiнiстерство листом N 52-44(2)/430 вiд 31.05.2001р. надiслало додатковi статистичнi матерiали щодо iмпорту в Україну шприцiв з голками чи без голок з пластмасових.

     Додаткових матерiалiв, станом на 8 червня 2001 року, вiд Європейської Комiсiї до Мiнiстерства на надходило.

     3.5. 07.06.2001 р. в Мiнiстерствi були проведенi консультацiї з аташе з питань торгiвлi Посольства Польської Республiки в Українi. В ходi консультацiй були обговоренi питання пов'язанi з процедурою та обставинами поточного спецiального розслiдування. Представники Мiнiстерства надали роз'яснення щодо пiдстав порушення та проведення спецiального розслiдування.

     4. Перiод розслiдування.

     Вiдповiдно до ч. 12 ст. 1 та ч. 2 ст. 8 Закону Мiнiстерством було установлено перiод розслiдування з 1 квiтня 2000 року по 31 грудня 2000 року щодо iмпорту в Україну шприцiв з голками чи без голок з пластмасових матерiалiв.

     5. Нацiональний товаровиробник.

     В ходi розслiдування Мiнiстерством було встановлено, що в перiод розслiдування обсяги виробництва шприцiв з голками чи без голок з пластмасових матерiалiв ВАТ "Гемопласт" складає 100% вiд загального виробництва в Українi. Таким чином, в розумiннi пункту 11 статтi 1 Закону, заява подана ВАТ "Гемопласт" вважається заявою поданою нацiональним товаровиробником.

     6. Товар, що є об'єктом спецiального розслiдування.

     Товар, що визначений як об'єкт спецiального розслiдування, є шприцi з голками чи без голок з пластмасових матерiалiв походженням з Росiйської Федерацiї, Словацької Республiки, Королiвства Бельгiя, Iрландiї, Республiки Польща, Королiвства Iспанiя та Федеративної Республiки Нiмеччина, що класифiкуються за кодом Товарної номенклатури зовнiшньоекономiчної дiяльностi (ТН ЗЕД) 9018 31 100, (з дати введення в дiю Державною класифiкатора України "Українська класифiкацiя товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi" (УКТ ЗЕД) за кодом 9018 31 10 00).

     7. Подiбний товар.

     В ходi розслiдування дослiджено та встановлено, що шприцi з голками чи без голок з пластмасових матерiалiв, якi виробляються нацiональним товаровиробником, є подiбними до товару, що є об'єктом розслiдування.

     Зокрема, встановлено, що:

     а) нацiональний товаровиробник виробляє шприцi з голками чи без голок iз пластмасових матерiалiв одноразового використання зазначенi у пунктi 6 цього Рiшення;

     б) призначення, спосiб виробництва та стерилiзацiя товару iноземного походження є аналогiчними до способу виробництва, стерилiзацiї та призначення товару, що виробляється заявником;

     в) при здiйсненнi iмпорту в Україну товару, що є об'єктом розслiдування всi покупцi, якi реалiзують (або мають намiр реалiзувати) цi шприцi в Українi, зобов'язанi забезпечити такi ж саме загально визнанi нацiональнi вимоги Державної системи сертифiкацiї, як i покупцi, що купують та реалiзують шприцi з голками чи без голок iз пластмасових матерiалiв, що мають походження з України;

     г) фiзичнi характеристики товару, що виробляється нацiональним товаровиробником та iмпортується є аналогiчними, або схожими.

     д) товар, що вироблений нацiональним товаровиробником класифiкуються за кодом Товарної номенклатури зовнiшньоекономiчної дiяльностi (ТН ЗЕД) 9018 31 100, (з дати введення в дiю Державного класифiкатора України "Українська класифiкацiя товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi" (УКТ ЗЕД) за кодом 9018 31 10 00), тобто за тим же кодом, що i товар, який iмпортується.

     Таким чином, встановлено, що шприцi з голками чи без голок з пластмасових матерiалiв, виробленi нацiональним товаровиробником є подiбними до шприцiв з голками чи без голок з пластмасових матерiалiв, якi ввозяться в Україну походженням з Росiйської Федерацiї, Словацької Республiки, Королiвства Бельгiя, Iрландiї, Республiки Польща, Королiвства Iспанiя та Федеративної Республiки Нiмеччина та є об'єктом цього спецiального розслiдування.

     8. Дослiдження обсягiв iмпорту в Україну товару, що є об'єктом розслiдування.

     8.1. У процесi цього спецiального розслiдування, на пiдставi даних органiв виконавчої влади України та заявника, було встановлено, що протягом перiоду розслiдування вiдбувалось зростання, в абсолютних та вiдносних показниках обсягiв iмпорту в Україну товару, що є об'єктом розслiдування походженням з Росiйської Федерацiї, Словацької Республiки Королiвства Бельгiя, Iрландiї, Республiки Польща, Федеративної Республiки Нiмеччина та Королiвства Iспанiя. Так протягом перiоду розслiдування частка iмпорту товару, що є об'єктом розслiдування становила 89,36% вiд загального обсягу iмпорту в Україну товару, що є об'єктом розслiдування.

     8.2. На кiнець перiоду розслiдування у порiвняннi з початком перiод розслiдування значно зросли на 38,79% обсяги iмпорту в Україну товару, що є об'єктом розслiдування походженням з Росiйської Федерацiї, Словацької Республiки Королiвства Бельгiя, Iрландiї, Республiки Польща, Федеративної Республiки Нiмеччина та Королiвства Iспанiя.

     8.3. Вiдбувалося зниження середньої митної цiни товару, що є об'єктом розслiдування. Темпи падiння середньої митної цiни порiвняно з 2 кварталом 2000 року становлять:

     - 3 квартал 2000 року - 16,54%;

     - 4 квартал 2000 року - 14,28%.

     8.4. Слiд зазначити, що у зв'язку зi значними обсягами iмпорту в Україну товару, що є об'єктом розслiдування частка у споживаннi на внутрiшньому ринку України товару, що є об'єктом розслiдування походженням з Росiйської Федерацiї, Словацької Республiки, Королiвства Бельгiя, Iрландiї, Республiки Польща, Королiвства Iспанiя та Федеративної Республiки Нiмеччина суттєво зросла. При цьому, темпи росту частки у споживаннi на внутрiшньому ринку України товару, що є об'єктом розслiдування походженням з Росiйської Федерацiї, Словацької Республiки, Королiвства Бельгiя, Iрландiї, Республiки Польща, Королiвства Iспанiя та Федеративної Республiки Нiмеччина у порiвняннi з 2 кварталом 2000 року становлять:

     - 3 квартал 2000 року - 7,02%;

     - 4 квартал 2000 року - 39,47%.

     9. Нанесення шкоди нацiональному товаровиробнику.

     9.1. В ходi спецiального розслiдування було дослiджено та встановлено, що у перiод розслiдування обсяги виробництва нацiонального товаровиробника суттєво скоротились. Темпи падiння обсягiв виробництва становили у порiвняннi з 2 кв. 2000 р.:

     - 3 кв. 2000 року - 37,81%;

     - 4 кв. 2000 року - 32,87%.

     9.2. В ходi розслiдування встановлено, що протягом перiоду розслiдування значно скоротились використання виробничих потужностей нацiональним товаровиробником. Темпи падiння використання виробничих потужностей нацiональним товаровиробником протягом перiоду розслiдування є значними та становлять порiвняно з 2 кв. 2000 року:

     - 3 кв. 2000 року - 43,91%;

     - 4 кв. 2000 року - 41,85%.

     9.3. Спостерiгається значне збiльшення залишкiв готової продукцiї на складах нацiонального товаровиробника. Темпи росту залишкiв готової продукцiї на складах нацiонального товаровиробника порiвняно з 2 кв. 2000 року становлять:

     - 3 кв. 2000 року - 18,47%;

     - 4 кв. 2000 року - 8,12%.

     Частка запасiв готової продукцiї на складах нацiонального товаровиробника до обсягiв iмпорту в Україну товару, що є об'єктом розслiдування походженням з Росiйської Федерацiї, Словацької Республiки, Королiвства Бельгiя, Iрландiї, Республiки Польща, Королiвства Iспанiя та Федеративної Республiки Нiмеччина в перiод розслiдування складала:

     - 2 кв. 2000 р. - 204,36%;

     - 3 кв. 2000 р. - 289,33%;

     - 4 кв. 2000 р. - 150,32%.

     9.4. Протягом перiоду розслiдування спостерiгається скорочення продажу готової продукцiї нацiональним товаровиробником. Темпи падiння обсягiв продажу стосовно 2 кв. 2000 року становили в:

     - 3 кв. 2000 року - 12,99%;

     - 4 кв. 2000 року - 12,23%.

     9.5. Установлено, що прибутки нацiонального товаровиробника протягом перiоду розслiдування значно зменшувались. Причому, темпи падiння прибуткiв нацiонального товаровиробника є значними та у вiдповiдностi до 2 кв. 2000 року становлять:

     - 3 кв. 2000 року - 32,22%;

     - 4 кв. 2000 року - 64,69%.

     9.6. Установлено, що протягом перiоду розслiдування спостерiгається тенденцiя до скорочення зайнятостi на пiдприємствах нацiонального товаровиробника. Темпи скорочення зайнятостi на пiдприємствi нацiонального товаровиробника вiдповiдно до 2 кв. 2000 р. становлять у:

     - 3 кв. 2000 р. - 0,46%;

     - 4 кв. 2000 р. - 1,99%.

     10. Визначення причинно-наслiдкового зв'язку мiж обсягами iмпорту в Україну товару, що є об'єктом розслiдування, та заподiянням шкоди нацiональному товаровиробнику.

     Вiдповiдно до статтi 10 Закону, у процесi спецiального розслiдування дослiджувалась наявнiсть причинно-наслiдкового зв'язку мiж обсягами iмпортом в Україну товару, що є об'єктом розслiдування походженням з Росiйської Федерацiї, Словацької Республiки Королiвства Бельгiя, Iрландiї, Республiки Польща, Федеративної Республiки Нiмеччина та Королiвства Iспанiя та заподiянням шкоди нацiональному товаровиробнику.

     Проаналiзувавши фактичнi данi наведенi в пунктi 8 та пунктi 9 цього Рiшення можна установити, що iснує прямий причинно-наслiдковий зв'язок мiж наявнiстю фактiв здiйснення в значних обсягах iмпорту в Україну товару, що є об'єктом розслiдування походженням з Росiйської Федерацiї, Словацької Республiки Королiвства Бельгiя, Iрландiї, Республiки Польща, Федеративної Республiки Нiмеччина та Королiвства Iспанiя та нанесення значної шкоди нацiональному товаровиробнику.

     11. Нацiональнi iнтереси.

     11.1. В ходi розслiдування Мiнiстерством були проаналiзованi матерiали та докази наданi нацiональним товаровиробником, та Мiнiстерством охорони здоров'я України.

     Вiдповiдно до висновкiв Мiнiстерства охорони здоров'я України:

     Виробництво шприцiв нацiональним товаровиробником сертифiковане Держстандартом України (Атестат виробництва UA 3.003.0278-99). Шприци вiдповiдають ГОСТ 24861-91 "Шприцi iн'єкцiйнi одноразового використання"

     Протягом усього часу виробництва одноразових шприцiв нацiональним виробником не було жодної скарги вiд споживачiв, щодо якостi продукцiї, яка виробляється ВАТ "Гемопласт". Модель iнсулiнового шприца виробництва ВАТ "Гемопласт" у 2000 роцi визнана кращою серед усiх iнсулiнових шприцiв, представлених на ринку СНД. Зазначене свiдчить про високу якiсть шприцiв виробництва ВАТ "Гемопласт". Шприци вiтчизняного виробництва виготовляються тiльки з полiмерної сировини, дозволеної МОЗ України, яка повнiстю виключає взаємодiю з лiкарськими препаратами та можливiсть виникнення латексної алергiї. ВАТ "Гемопласт" має акредитований у системi "Укрсепро" випробувальний центр, в якому кожна партiя шприцiв проходить всi необхiднi випробування.

     Враховуючи вищезазначене, Мiнiстерство охорони здоров'я України вважає за доцiльне введення обмежень на ввiз шприцiв iн'єкцiйних (код ТН ЗЕД 9018 31 100 або з дати введення в дiю (УКТ ЗЕД) за кодом 9018 31 10 00, що позитивно вплине на розвиток вiтчизняного виробництва цих виробiв, дасть можливiсть впроваджувати новi технологiї, при цьому будуть враховуватися iнтереси споживачiв.

     11.2. У заявi ВАТ "Гемопласт" вимагається застосування спецiальних заходiв, а також обгрунтовується потреба в їх застосуваннi, у зв'язку з необхiднiстю усунення впливу значних обсягiв iмпорту на фiнансово-економiчнi показники нацiонального товаровиробника, iз метою вiдновлення конкуренцiї та збiльшення частки споживання товару нацiонального товаровиробника на внутрiшньому ринку. Зазначене мотивується тим, що у перiод розслiдування через значнi обсяги iмпорту в Україну товару, що є об'єктом розслiдування спостерiгалася тенденцiя до скорочення потужностей, зменшення зайнятостi населення у виробництвi подiбного товару та погiршення фiнансово-економiчного становища нацiонального товаровиробника. В пiдтвердження зазначеного, нацiональним товаровиробником наданi вiдповiднi докази.

     11.3. В перiод розслiдування iнвестицiй у виробництво подiбного товару нацiонального товаровиробника не здiйснювалось, що пояснюється низьким рiвнем одержання стабiльних прибуткiв через значний вплив iмпорту товару, що є об'єктом розслiдування. Установлено, що за умов погiршення фiнансово-економiчного стану нацiонального товаровиробника iнвестори не ризикували здiйснювати iнвестицiї у виробництво та не у змозi змiнити таку практику на користь iнвестування у нацiональне виробництво, якщо не будуть усуненi диспропорцiї у торгiвлi подiбним товаром та товаром, що є об'єктом цього розслiдування.

     З урахуванням того, що в Українi iснують значнi невикористанi потужностi, застосування спецiальних заходiв позитивно вплине на стан нацiонального товаровиробника, що дозволить йому збiльшити збут продукцiї в Українi, завантажити невикористанi виробничi потужностi та збiльшити зайнятiсть населення у виробництвi подiбного товару. Цi заходи, також позитивно вплинуть на процес iнвестування у нацiональне виробництво.

     11.4. Таким чином, за умов значних обсягiв iмпорту та можливостi їх зростання, та з урахуванням значних невикористаних потужностей по виробництву подiбного товару нацiональному товаровиробнику може бути заподiяно важко поправної шкоди в разi не застосування заходiв захисту нацiонального товаровиробника.

     При цьому, Мiнiстерство робить висновки, що нема непереборних обставин для незастосування спецiальних заходiв.

     11.5. Враховуючи, що вiдповiдно до матерiалiв наданих нацiональним товаровиробником та експертних висновкiв Мiнiстерства охорони здоров'я України (лист вiд 16.03.2001р. N 18 МБ-776/10-03) виробничi потужностi по виробництву шприцiв з голками чи без голок з пластмасових матерiалiв об'ємом 1 мл не зможуть у повному обсязi задовольнити потреби внутрiшнього ринку, застосування спецiальних заходiв по вiдношенню до таких шприцiв не є доцiльним.

     12. Розрахунок граничного рiвня квоти.

     12.1. У процесi цього спецiального розслiдування Мiнiстерством розраховувався граничний рiвень рiчної квоти вiдповiдно до вимог частини 6 статтi 16 Закону, а також iнтересiв вiтчизняних споживачiв та нацiонального товаровиробника.

     Враховувалися також матерiали наданi представниками ЄК при проведеннi консультацiй, компанiї "Vogt Medical Vertrieb GmbH" та iнформацiя одержана вiд торговельного представника Посольства Словацької Республiки в Українi та компанiї "CHIRANA Injecta".

     13. Застосування спецiальних заходiв.

     За результатами цього спецiального розслiдування iснує достатньо iнформацiї та доказiв для закiнчення Мiнiстерством спецiального розслiдування щодо iмпорту в Україну шприцiв з голками чи без голок з пластмасових матерiалiв походженням з Росiйської Федерацiї, Словацької Республiки, Королiвства Бельгiя, Iрландiї, Республiки Польща, Федеративної Республiки Нiмеччина та Королiвства Iспанiя та застосування спецiальних заходiв щодо такого iмпорту.

     Беручи до уваги зазначене вище, та на виконання Закону України "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну" Мiжвiдомчiй комiсiї ВИРIШИЛА:

     13.1. Взяти до уваги "Звiт Мiнiстерства економiки України про результати спецiального розслiдування щодо iмпорту в Україну шприцiв з голками чи без голок з пластмасових матерiалiв походженням з Росiйської Федерацiї, Словацької Республiки, Королiвства Бельгiя, Iрландiї, Республiки Польща, Федеративної Республiки Нiмеччина та Королiвства Iспанiя та завершити спецiальне розслiдування щодо iмпорту в Україну шприцiв з голками чи без голок з пластмасових матерiалiв походженням з Росiйської Федерацiї, Словацької Республiки, Королiвства Бельгiя, Iрландiї, Республiки Польща, Федеративної Республiки Нiмеччина та Королiвства Iспанiя.

     13.2. Застосувати спецiальнi заходи щодо iмпорту в Україну шприцiв з голками чи без голок з пластмасових матерiалiв походженням з Росiйської Федерацiї, Словацької Республiки, Королiвства Бельгiя, Iрландiї, Республiки Польща, Федеративної Республiки Нiмеччина та Королiвства Iспанiя, а саме :

     - шприцi з голками чи без голок з пластмасових матерiалiв, що класифiкуються за кодом Товарної номенклатури зовнiшньоекономiчної дiяльностi (ТН ЗЕД) 9018 31 100, (з дати введення в дiю Державного класифiкатора України "Українська класифiкацiя товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi" (УКТ ЗЕД) за кодом 9018 31 10 00, об'ємом 2 мл; 5 мл; 10 мл; 20 мл.

     13.3. Установити, що:

     13.3.1) спецiальнi заходи застосовуються шляхом запровадження квотування iмпорту в Україну шприцiв з голками чи без голок з пластмасових матерiалiв, зазначених у пунктi 13.2 цього Рiшення;

     13.3.2) застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну шприцiв з голками чи без голок з пластмасових матерiалiв, зазначеного у пунктi 13.2 цього Рiшення, починається з дня набрання чинностi цього Рiшення;

     13.3.3) строк застосування спецiальних заходiв закiнчується через чотири роки з дня набрання чинностi цього Рiшення;

     13.3.4) рiчний обсяг спецiальних квот становить для товару походженням з:

     Росiйської Федерацiї 65 003,22 кг.;

     Словацької Республiки 88 476,80 кг.;

     Королiвства Бельгiя 6 567,71 кг.;

     Iрландiї 39 943,49 кг.;

     Республiки Польща 137 595,21 кг.;

     Федеративної Республiки Нiмеччина 42 801,07 кг.;

     Королiвства Iспанiя 430 011 кг.

     13.3.5) перший рiчний перiод починається з наступного дня пiсля набрання чинностi Рiшення Мiжвiдомчої комiсiї. Останнiй рiчний перiод закiнчується через чотири роки з наступного дня пiсля набрання чинностi цього Рiшення;

     13.3.6) рiчний обсяг спецiальної квоти зазначений у пiдпунктi 13.3.4 розподiляється на два пiврiчнi перiоди. Перший пiврiчний перiод розпочинається з наступного дня пiсля набрання чинностi цього Рiшення та завершується через шiсть мiсяцiв, другий пiврiчний перiод розпочинається з наступного дня пiсля завершення першого пiврiчного перiоду та завершується через шiсть мiсяцiв. У кожний пiврiчний перiод Мiнiстерством не може бути видано спецiальних лiцензiй бiльш нiж 60% рiчного обсягу спецiальної квоти;

     13.3.7) квотування iмпорту в Україну шприцiв з голками чи без голок з пластмасових матерiалiв, зазначених у пiдпунктi

     13.3.8) термiн дiї спецiальної лiцензiї на митнiй територiї України - 90 днiв вiд дати її пiдписання;

     13.3.9) перенесення невикористаних залишкiв рiчної квоти допускається в межах 6% вiд рiчного обсягу квоти;

     13.3.10) заяви стосовно перенесення невикористаних залишкiв рiчної спецiальної квоти можуть подаватись протягом перших 30 днiв наступного рiчного перiоду, а ввезення в Україну за спецiальними лiцензiями, виданими з метою використання таких залишкiв протягом перших 90 днiв такого ж рiчного перiоду;

     13.4. Заборонити ввезення на митну територiю України шприцiв з голками чи без голок з пластмасових матерiалiв, зазначених у пiдпунктi 13.2. цього Рiшення, без спецiальних лiцензiй та сертифiкату походження;

     13.5. Доручити:

     13.5.1) Державнiй митнiй службi України видати вiдповiднi акти на виконання цього Рiшення;

     13.5.2) Державнiй митнiй службi України щоквартально подавати Мiнiстерству (за встановленою формою додаток N 1) iнформацiю про обсяги здiйсненого суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України iмпорту шприцiв з голками чи без голок з пластмасових матерiалiв, зазначених у пiдпунктi 13.2. цього Рiшення;

     13.5.3) Мiнiстерству видати вiдповiднi акти стосовно лiцензування та квотування iмпорту в Україну шприцiв з голками чи без голок з пластмасових матерiалiв, зазначених у пiдпунктi 13.2. цього Рiшення;

     13.5.4) Мiнiстерству забезпечити контроль за використанням щорiчної спецiальної квоти;

     13.5.5) Мiнiстерству щорiчно проводити монiторинг наслiдкiв застосування спецiальних заходiв та в разi необхiдностi вносити Мiжвiдомчiй Комiсiї пропозицiї щодо лiбералiзацiї спецiальних заходiв;

     13.5.6) Мiнiстерству забезпечити публiкацiю повiдомлення про Рiшення Мiжвiдомчої комiсiї у газетi "Урядовий кур'єр";

     13.5.7) Мiнiстерству закордонних справ України нотифiкувати компетентнi органи Росiйської Федерацiї, Словацької Республiки, Королiвства Бельгiя, Iрландiї, Республiки Польща, Федеративної Республiки Нiмеччина, Королiвства Iспанiя та Представництво Європейської Комiсiї в Українi про це Рiшення;

     13.5.8) Мiнiстерству проiнформувати Кабiнет Мiнiстрiв України про прийняття цього Рiшення,

     13.6. Установити, що це Рiшення набирає чинностi з дня опублжування повiдомлення про нього.

Голова комiсiї В.Роговий

 

Додаток N 1

Форма щодо iмпорту в Україну шприцi з голками чи без голок з пластмасових матерiалiв (помiсячно)

КодТН
ЗЕД
Код УКТ
ЗЕД
МIСЯЦЬ Мiсткiсть
товару
Повний
опис
товару
Країна
походження
Країна
вiдправлення
Одержувач Вiдправник Характер
угоди
Вага
нетто (кг)
Кiлькiсть
(шт)
Митна
вартiсть
дол.США
      1 мл.                  
2 мл.                  
5 мл.                  
10 мл.                  
20 мл.                  
Iншi